РЕШЕНИЕ № 80/25.02.2021г.

Относно: Разрешаване изготвяне на ПУП Парцеларен план за трасе за външно въздушно кабелно ел.захранване 1кV на Язовир-(районно осветление и видеонаблюдение) в имот КККР№10450.24.14., местност „Язовир Малка Мътница”.

На основание   чл.21 ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; 124а от ЗУТ, чл.131 от ЗУТ  и във връзка с чл.134 ал.2 т.8 от ЗУТ, чл.64 ал.1 т.2 , ал.2 и ал.3, чл.67 , ЧЛ.110 АЛ.1, Т.5 ЗУТ  чл.21 ал.2 от ЗОЗЗ ; Заявление с вх.№ 53-00/357 от 22.02.2021 г. (във връзка с преустановено ел.захранване на стената) от „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ”ЕАД клон Тополница с което се иска СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ за осветление и видеонаблюдение(РТО) на СТЕНАТА НА ЯЗОВИР”МАЛКА МЪТНИЦА” (в пи КККР№10450.24.14) с цел ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БЕЗОПАСНОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО –КОНТРОЛ ЗА ВИСОКИ ВОДИ И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ АВАРИИ, чл.60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

1

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Разрешаване изготвяне  на ПУП Парцеларен план за трасе за външно въздушно кабелно ел.захранване 1кV на Язовир-(районно осветление и видеонаблюдение) в имот КККР№10450.24.14., местност „Язовир Малка Мътница”, както следва:

Проектираният ВЪЗДУШЕН електропровод с Lдължина=60м’

  • ще започне от ЖР-стълб (собственост на дружеството), намиращ в пи КККР №10450.38.80 където ще се монтира Мачтов Трафопост (ТрфП-20kV),
  • въздушно ще премине до стълбова мрежа от 3броя стълбове (стоманени,горещо поцинковани с H=6м), находящи  се в имот –Общинска собственост КККР №10450.40.77, местност”Босак”, землище Велинград
  • и достига въздушно до Главно табло за осветление и видеонаблюдение(РТО) на СТЕНАТА НА ЯЗОВИР”МАЛКА МЪТНИЦА”в имот КККР№10450.24.14., местност „Язовир Малка Мътница.

2. Дава съгласие в качеството си на Орган, управляващ Общинската собственост за монтиране на 3 броя стълбове (стоманени, горещо поцинковани с H=6м), находящи  се в имот –Общинска собственост КККР №10450.40.77, местност”Босак”, землище Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2021г., Протокол №2, точка №36 от дневния ред, по вх.№152/24.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!