Извънредно заседание, което ще се проведе на 08.03.2021 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 

 

   

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  08.03.2021 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД № 489 от 11.06.2019г. с д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД,  до провеждане на конкурс. Докл.:Пл.Хаджиев

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                          /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!