ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати по проекта

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

УТВЪРЖДАВАМ: …….(П)…..

Д-Р КОСТАДИН  КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ

            Във връзка с изпълнение на дейности по проект, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05N9OP001-6.002-0018-С01, „Патронажна грижа + в община Велинград” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, община Велинград

ОБЯВА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19 В СГРАДНИЯ ФОНД НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

I. Допустими кандидати за длъжността:

1. Дезинфектатор – 11 лица на трудов договор. Срок за работа до 31.03.2022 година, на 8 часов работен ден.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Дезинфектатор“:

 • Да бъдат физически лица;
 • Средно образование;
 • Медицински изисквания – физически и психически здрави, както и неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, което удостоверява с медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост при сключване на договор.
 • Психическа нагласа и желание за работа с целевата група по проекта.
 • Професионален опит: не се изисква.

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец(Приложение 1);
 • Автобиография по образец(Приложение 2);
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит- ако е приложимо;
 • Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;
 • Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец (Приложение 3).
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец (Приложение 4).

II. Кандидатстване.

Заявления за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. от 08.03.2021 г. до 15.03.2021 г. включително.

Документите се подават до кмета на община Велинград в Деловодството на Общината (сграда в гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Хан Аспарух” № 35).

III. Продължителност на осигурената заетост.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „дезинфектатор” ще бъдат сключени 11 (единадесет) трудови договора на 8 (осем) часа пълно работно време при спазване разпоредбите на КТ.

Месторабота: сграден фонд на община Велинград, предоставен за реализиране на услуги, които са делегирана от държавата дейност, а именно:

1.      2 броя длъжности на 8 (осем) часа пълно работно време в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, бул. Хан Аспарух №46 с директор госпожа Янева – Зисова;

2.      2 броя длъжности на 8 (осем) часа пълно работно време в ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ЕЛА”, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, бул. „Съединение”№ 288 с директор господин Ачев;

3.      1 брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДМУ -1 ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул.  „Славянска” № 5 Б с директор госпожа Ямакова – Ковачева;

4.      1 брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДМУ -2 ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул.  „Славянска” № 5 Б с директор госпожа Ямакова – Ковачева;

5.      1 брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време в ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2 А с директор госпожа Нанова;

6.      1 брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДБУ -1 ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2 А с директор госпожа Сандакова;

7.      1 брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДБУ -2 ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2 А с директор госпожа Сандакова;

8.      1 брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време в ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ – „ВЕЛИНА”, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Васил Левски”№ 19А с директор господин Дулев;

9.      1 брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Гео Милев” № 6 с директор госпожа Атанасова;

Продължителност на осигурена заетост до 31.03.2022 г.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект „Патронажна грижа + в община Велинград”, процедура „Патронажна грижа +“ № BG05M9OP001-6.002, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0018-C01, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

IV. Ред за провеждане на подбора.

Подборът ще протича в два етапа – подбор по документи и събеседване, които ще се извършат в един и същи ден. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок  ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на община Велинград. Комисията изготвя протокол и списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати. Допуснатите до втория етап кандидати ще бъдат уведомени по имейл и/или по телефон.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивираност за работа в сферата на патронажната грижа.

Комисията изготвя протокол и списък на класираните кандидати за персонал.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на таблото с обяви в сградата на Община Велинград,  бул. „Хан Аспарух” №35 и на сайта на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се вземат от Деловодството на Общината.

ВАЖНО: В тридневен срок от обявяване на резултатите, лицата, с които ще бъде сключен трудов договор, представят решение на ТЕЛК/НЕЛК, ако са трудоустроени.

За повече информация:

Натали Видаркинска – ръководител на проекта

гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35

телефон за връзка: 0886-592-456

Проект  Патронажна грижа + в община Велинград

№ BG05M9OP001-6.002-0018-C01

Коментарите са изключени!