Сесия 2021-03-08

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД № 489 от 11.06.2019г. с д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД,  до провеждане на конкурс. Докл.:Пл.ХаджиевРЕШЕНИЕ № 81

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                          /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!