РЕШЕНИЕ № 81 /08.03.2021г.

Относно: Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  № 489 от 11.06.2019г. с д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД,  до провеждане на конкурс.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Заявление с вх. № 158 от 01.03.2021г. от д-р Жеко Иванов Чешмеджиев за освобождаване от длъжност управител, чл.60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

2

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност управителя д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, с ЕГН …, л.к. № …, изд. на 01.12.2011г. от МВР – Пазарджик, на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД с ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Съединение” № 49, като прекратява овластяването му като управител, без да освобождава същия от отговорност за периода на управление на дружеството.

2. Избира д-р Асен Василев Малинов,  ЕГН …, с адрес: гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №27, ет.5, ап.13 за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД с ЕИК 112505488, за срок до провеждането на конкурс по реда на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

3. Упълномощава новият управител да предприеме всички правни и фактически действия по отразяване на промяната в Търговският регистър и навсякъде, където е необходимо, като за изпълнение на тези действия има право да упълномощава трети лица.

4. Оправомощава Кметът на Община Велинград да прекрати Договор за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД № 489/11.06.2019г. с д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, ЕГН … и да сключи договор за управление с д-р Асен Василев Малинов, ЕГН …, с адрес:… за срок до провеждане на конкурс.

5. Забранява на д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, ЕГН … да извършва всички разпоредителни сделки, включително и разходване на средства, считано от дата 02.03.2021г.

Настоящето решение се приема от Общински съвет гр.Велинград в качеството му на общо събрание на търговското дружество „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД и не представлява индивидуален административен акт и влиза в сила от датата на неговото приемане.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.03.2021г., Протокол №3, точка №1 от дневния ред, по вх.№163/04.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!