Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 68/25.02.2021 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:

       Изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23234.296.194 в местност „Мариница“ по КК на землище с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазрджик.

      Целта на разработката е да се определи трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване на имота, като пресъединяването ще се осъществи в обхвата на пътя –западната част, без да се нарошава пътното платно. Планът ще се изработи в съответствие с Глава ІV от ЗУТ –Мрежи и съоражения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Общата дължина на новия водопровод ще бъде 11л.м.

     Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод АЦ ф150, който преминава в западната част на общинския път за с.Драгиново, извън асфалтовата настилка. От там трасето ще пресече пътното платно без да се нарушава целостта на настилката чрез подземно хоризонтално сондиране, докато достигане до границата на имота на възложителя.

     В графичния материал с черен цвят са отразени елементите от кадастъра, а за прегледност с удебелена зелена линия е отразено трасето на новия водопровод. Сервитутът на трасето е 1,24м.- по 0,62м. от двете страни на оста.

      Решението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

10.03.2021 г.

Коментарите са изключени!