Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 438/24.03.2021 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването  на проект за частично изменение на плана за регулация  на улица с о.т. 7а-38-39-55 по плана на с. Долна Дъбева, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

      С проекта за частично изменение плана за регулация , уличната регулация се променя между о. т. 7а-38-39-55,   като регулационните линия се поставя в съответствие с имотните граници на ПИ 92 и ПИ 67 по съществуващите огради и сгради.

      Дворищната регулация се изменя,  с така направените промени УПИ в кв.4и кв.7 са с площ, както следва:

              УПИ V67 в кв.4  с площ 1190,00 кв.м.

              УПИ  I- Кметство, поща , амболатория в кв. 7 e с площ 726,00кв.м.

              Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

Устройствената зона в която ще попадне е „ жилищна с малка плътност и височиност на застрояване”.

Измененията са показани с червен и черен цвят в скицата идейно -предложение.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

Коментарите са изключени!