РЕШЕНИЕ № 85 /25.03.2021г.

Относно:   увеличение на бюджета на община Велинград за 2021г в частта и за капиталови разходи с 1 372 057  лева от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2021г в частта и за капиталови разходи с 1 372 057 лева от продажба на общински земи и имоти.

2. Разпределя средствата в размер на 1 372 057 лева от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи за 2021г. както следва:

2.1 – 21 480лв. за изработване на проект за изменение ОУП на гр. Велинград, с Драгиново и землищата им;

2.2 – 5 100лв. за закупуване на земя за гробищен парк;

2.3 – 4 374лв. за реконструкция и подмяна на отводняването по ул. “Бистрица”,  гр. Велинград;

2.4 – 11 700 лв. за обект „Реконструкция на улични линейни и единични оттоци на ул. “Димитър Мечев””;

2.5 – 16 610 за обект „Реконструкция на улични линейни и единични оттоци по ул. “Боляри” и ул. „Цар Самуил”;

2.6 – 50 000лв. за  Изготвяне на проекти за ВиК обекти в община Велинград;

2.7 – 20 340 лв. за изграждане на довеждаща инфраструктура /водопровод, канализация, електро/ за изграждане на социални домове в гр. Велинград;

2.8 – 47 017лв. за Рехабилитация и модернизация на водоем в кв. Лъджене, гр. Велинград;

2.9 – 31 370лв. за Изготвяни на проект и изграждане на ограда за училище в с. Биркова;

2.10 – 600 000лв. за Асфалтиране и изкърпване на улици и пътища в община Велинград;

2.11 – 2 050 лв. за доставка и монтаж на кранове, фитинги и материали за нуждите на Община Велинград;

2.12 – 23 000 лв. за подмяна водопровод за минерална вода в с. Драгиново;

2.13 – 85 826 лв. за обект „Изграждане училище в с. Биркова” в програмата за капиталови разходи на община Велинград за 2021г..  ;

2.14 – 50 000 лв. за ремонт покрива на СУ „Васил Левски” гр. Велинград;

2.15 – 40 908 лв. за проектиране и изграждане на ВиК по ул. “Никола Вапцаров”;

2.16 – 16 968 лв. за геотермално отопление на читалище „Васил Левски”, кв. Каменица, Велинград”;

2.17 – 60 000 лв. за изграждане улица в с. Алендарово;

2.18 – 29 940 лв. за изработване на Ген план по безопасност на движението на гр. Велинград;

2.19 – 20 000 лв. за изготвяне на доклади за оценка за съответствието на проекти;

2.20 – 16 738 лв. за Изграждане на водопровод и канализация по ул. “Боляри” , в кв. 475 Велинград;

2.21 – 14 400 лв. за изработване проект за изменение на ОУП на община Велинград;

2.22 – 30 000лв. за ремонт покрива на иновативно средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Велинград;

2.23 – 31 900 лв. за обект „ремонт ЦДГ с. Пашово”;

2.24 -17 033 лв. за геотермално отопление на читалище „Васил Левски”, кв. Каменица, Велинград”;

2.25 – 23 660 лв. за изграждане канализация в с. Горна Дъбева;

2.26 – 923 лв.  за изработване на ОУП на гр. Велинград, с Драгиново и землищата им;

2.27 – 27 000 лв. за Възстановяване и ремонт на укрепителна стена и инфраструктура в зелени площи при „Радонова баня” Велинград, гр. Велинград;

2.28 – 22 000лв. за захранване на стара съществуваща обществена чешма за обществени нужди в централен гробищен парк и отвеждането на отпадните води;

2.29 – 48 220лв. за изграждане ограда на централен гробищен парк гр. Велинград;

2.30 – 3 500 лв. за подмяна дограма на читалище „Методи Драгинов” в с. Драгиново.

3. Съгласно чл. 60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки.

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №3 от дневния ред, по вх.№200/15.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                               /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!