РЕШЕНИЕ № 86 /25.03.2021г.

Относно:   Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план на Общината за 2020г.

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №4 от дневния ред, по вх.№202/15.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                               /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!