РЕШЕНИЕ № 88 /25.03.2021г.

            Относно:   Приемане на План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021-2027г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, т.1 от Закона за регионалното развитие и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Приема План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021-2027г.

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №6 от дневния ред, по вх.№182/11.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!