РЕШЕНИЕ № 89 /25.03.2021г.

Относно:   Доклад за последваща оценка за изпълнение на Общински план за развитие на Община Велинград за програмен период 2014-2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.34 от ЗРР /действащ към момента на приемане на ОПР на община Велинград 2014 -  2020 г. / и във връзка с § 37 от ПЗР на ЗРР,  след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Приема Доклад за последваща оценка за изпълнение на Общински план за развитие на община Велинград за програмен период 2014 – 2020 г.

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №7 от дневния ред, по вх.№150/24.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!