РЕШЕНИЕ № 90/25.03.2021г.

Относно:   Отмяна на Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и приемане на Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения.

На основание  чл. 21 ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 75,  чл.76, ал. 3, чл.77 и чл.79 от АПК и чл.6, чл. 103, ал. 2, т. 2 и чл. 133, ал.4 от  ЗФВС, чл. 11, ал. 3, чл. 26, чл.28 от ЗНА след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. (приета с Решение № 363 на заседание на Общински съвет – гр. Велинград, проведено на 18.12.2018г.) се отменя.

2. Приема Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения.  

            Приложение: Наредба.

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №8 от дневния ред, по вх.№190/12.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

НАРЕДБА

НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от бюджета на Община Велинград за финансово подпомагане на спортните клубове в общината, както и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения

Чл.2. Община Велинград предоставя средства за финансово подпомагане на спортните клубове, развиващи следните видове дейност: детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спортно майсторство.

Чл.3. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове се определя на база на постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в спортните прояви, организирани от община Велинград.

Чл.4. Община Велинград подпомага само спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината.

Чл.5. Общинският съвет ежегодно приема спортен календар, включващ  събития от местно и национално значение.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 6. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане  и за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти и съоръжения от община Велинград, трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност;

2 Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в Националния регистър на спортните клубове на Министерството на младежта и спорта по чл.9, ал.1 ,т.1;

3. Да водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, включени от съответната спортна федерация, в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар, което се доказва със справка за дейността от предходната година.

4. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСФОМСП.

Чл. 7. Право на финансово подпомагане и безвъзмездно ползване на общински спортни обекти и съоръжения имат спортните клубове по смисъла на чл.14 от Закона за физическото възпитание и спорта и:

/1/ Имат поне един треньор с професионална правоспособност и квалификация, съобразена с изискванията на Министерството на младежта и спорта.

/2/ Задължително условие за финансово подпомагане на непрофесионалните спортни клубове е изискването за не по-малко от 80% от категоризираните спортисти-аматьори от съответния спортен клуб да са с постоянен или настоящ адрес в Община Велинград.

/3/ В годината на кандидатстване за финансиране и/или безвъзмездно право на ползване на общински спортни обекти и съоръжения, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум две години преди това.

Чл. 8. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.

Чл.9. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл. 10. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:

/1/. Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния спортен календар /ДСК/, областни и зонални първенства за предходната година въз основа на:

1. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Балкански, Европейски и Световни първенства за предходната година;

2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Държавните и зонални първенства за предходната година.

3. Състезатели на спортни клубове участвали и класирани в Международни турнири за предходната година.

/2/. Стимулиране развитието на детско – юношеския спорт в Общината според чл. 17 от ЗФВС.

/3/. Организиране и провеждане на традиционни за Община Велинград спортни прояви от спортните клубове.

/4/ Критерии за конкурентност – в индивидуалните и отборните спортове.

Чл. 11. /1/. Размерът на финансовата помощ за дейността на спортните клубове се определя с Решение на Общински съвет –Велинград, с приемане на Бюджета на Община Велинград за всяка календарна година.

/2/ Oбщата сума на средствата за спортните клубове, утвърдени с бюджета на Община Велинград за текущата година, се разпределя по следния начин: 70% от общата сума се разделят по равно между клубовете, останалите  30% се разделят на сбора на точките на спортните клубове и се разпределят по критерии, според сбора на точките на всеки спортен клуб, съобразно Механизма за оценка на спортните резултати.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ

Чл. 12. Община Велинград подпомага спортните клубове, отговарящи на условията и критериите, приети от Наредбата и утвърдени от Общински съвет-Велинград.

Чл. 13. Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Велинград, подават заявление (Образец 1) до кмета на община Велинград

/1/ При подаване на заявление за първи път, то трябва да бъде придружено от следните документи:

 1. 1.      Копие от съдебно решение
 2. 2.      Удостоверение за актуално правно състояние;
 3. 3.      Удостоверение за лицензия, издадено от Министерство на младежта и спорта
 4. 4.      Регистрация по БУЛСТАТ
 5. 5.      Документи по чл. 7 от Наредбата, удостоверяващи, че спортния клуб има поне един треньор с професионална правоспособност и квалификация и е развивал активна спортна дейност не по- малко от две години след регистрацията
 6. Декларация – образец 2
 7. 7.      Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;
 8. 8.      Оценка на спортните резултати по образец съгласно Приложение № 2 и Приложение №3 от настоящата наредба
 9. 9.      Попълнен формуляр за окончателно разпределяне на точките по образец съгласно Приложение № 4 от настоящата наредба
 10. 10.  Удостоверение от съответната федерация, в което поименно са изброени картотекираните състезатели на съответния спортен клуб
 11. 11.  Класирането на картотекираните състезатели в съответната категория и/или възрастова група, в национални, международни, европейски първенства, включени в спортния календар на съответната федерация за съответната година

/2/  При подаване на заявление всяка следваща година, то трябва да бъде придружено от следните документи:

 

 1. Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;
 2. Оценка на спортните резултати по образец съгласно Приложение № 2 и Приложение №3 от настоящата наредба
 3. Попълнен формуляр за окончателно разпределяне на точките по образец съгласно Приложение № 4 от настоящата наредба
 4. 4.             Удостоверение от съответната федерация, в което поименно са изброени картотекираните състезатели на съответния спортен клуб.
 5. 5.             Класирането на картотекираните състезатели в съответната категория и/или възрастова група, в национални, международни, европейски първенства, включени в спортния календар на съответната федерация за съответната година
 6. Декларация – образец 2

/3/ В случай на промяна на банковата сметка или други обстоятелства, касаещи клуба, Общинска администрация трябва да бъде своевременно уведомена чрез представяне на съответните документи, удостоверяващи промяната.

 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА СПОРТ

Чл. 14. /1/. Документите, подадени от спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане и безвъзмездно ползване на общински спортни обекти и съоръжения, се оценяват от Общинска комисия за спорт /ОКС/

/2/.  Комисията по ал. 1 се състои от 9 члена, от които: четирима служители на общинска администрация в т.ч. ресорен зам.-кмет, двама общински съветници, определени от Общински съвет, управител на ОП „СИП и ТИЦ” и двама представители на спортните клубове, които се избират от всички клубове всяка година на ротационен принцип.

/3/ . ОКС извършва следните основни дейности:

1.Обявява сроковете за прием на заявления за финансово подпомагане дейността на спортните клубове и за други дейности на комисията;

                2. Приема и разглежда заявления за финансово подпомагане на дейността на спортните клубове. Оценката се извършва въз основа на постигнатите от спортните клубове резултати през предходната календарна година, съобразно критериите по чл.10.

3. След разглеждане и оценяване на постъпилите заявления и документи, изготвя списък, който съдържа одобрените спортни клубове и размера на предлаганите финансови средства за текущата година, като разпределението е на база сбора от получените точки за всеки един клуб, спрямо общия размер на предвидените средства за финансово подпомагане. След решението на ОКС, в 7 –дневен срок кмета на община Велинград издава Заповед за отпускане на средствата, които се превеждат на минимум два транша, според нуждите на спортните клубове, заявени писмено.

4. Взема решение за финансиране на спортно събитие, което е предложено за включване в Спортния календар на съответната година и се организира от спортен клуб за първи път. За тази цел клубът трябва да предостави обосновано искане и план- сметка.

                5. Прави предложения за предоставяне или отнемане на общински спортни обекти и съоръжения на спортните клубове с оглед на съвестното им стопанисване

6.  Изготвя доклад за безвъзмездното предоставяне на общински спортни обекти и съоръжения, след разглеждането на подадените документи от спортните клубове.

            7.  Разглежда и други въпроси, свързани с развитието на спорта в Община Велинград.

8. Провежда свои заседания минимум три пъти в годината

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

чл.15 /1/. Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар.

 

 1. 1.      Когато в едно участие за един и същ състезател се отчетат две класирания се взема по- доброто.
 2. 2.      Спортен клуб, подготвил състезател – участник в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства, получава еднократно за всеки състезател точки по Таблица 1.

 

 

Таблица1.

Вид първенство

Юноши, девойки и младежи

Мъже, Жени

Олимпийски игри

60

80

Световни първенства

40

50

Европейски първенства

20

30

 

3. Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в Международния спортен календар се оценява според Таблица 2.

 

Таблица 2

Класиране Европейски първенства Световни първенства Олимпийски игри Балкански Международни

I

100

125

250

80

II

80

105

225

60

III

75

90

200

55

IV

65

80

175

50

V

60

75

160

45

VI

55

70

150

40

VII

-

60

135

35

VIII

-

50

125

30

IX

-

-

120

25

X

-

-

100

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2/ Отчитане на класирания от държавни първенства и зонални турнири

 1. 1.     Всеки спортен клуб има право да отчете най-много по 2 /две/ индивидуални класирания по избор за всеки свой състезател, независимо в коя възрастова група и в кое Държавно индивидуално или отборно първенство е взел участие. Това условие важи за индивидуалните спортове. За колективните спортове се признава и класирането в първенството за Националната купа. Точките се оценяват по Таблица 3.

Таблица 3.

 

Държавно първенство / републикански финали/

Класиране

Деца

Юн.  дев. мл. възр.

Юн.  дев. ст. възр. Младежи Мъже и жени Купа на БГ

I

45

55

65

75

90

II

39

48

58

66

75

III

33

41

50

57

70

IV

29

35

43

48

65

V

25

30

37

42

60

VI

21

26

32

36

50

VII

19

24

28

34

45

VIII

17

22

26

32

40

IX

16

20

24

30

35

X

15

18

22

28

30

XI

14

17

21

26

28

XII

13

16

20

24

27

Всички класирани след 12 място:

12

15

19

23

 

26

     

 

Забелeжкa: Всички състезатели, класирали се след 12 място получават точките, съответстващи за 13 място.

Таблица 3а

 

Зонални първенства и турнири от ДСК

Класиране

Деца

Юн.д.мл.в.

Юн.д.ст.в.

Младежи

Мъже и жени

І

12

15

18

21

24

ІІ

11

14

17

20

23

ІІІ

10

13

16

19

22

ІV

9

12

15

18

21

V

8

11

14

17

20

7

10

13

16

19

VII

6

9

12

15

18

VIII

5

8

11

14

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.      Точките, спечелени от дадена възрастова група се умножават с т.н. / отборен коефициент/- за индивидуалните спортове К /коефицент/ до 4 участници, а за колективните К /коефициент/ до 12 участници.

 1. 3.      При преминаване  на състезател от един спортен клуб, регистриран на територията на община Велинград, в друг спортен клуб, регистриран на общината Велинград, двата клуба получават по 50% от точките за съответното постижение за първата година след преминаването. Съответното преминаване се удостоверява писмено от съответната спортна федерация.

/3/ Отчитане на класирания по раздел III, чл. 10 ал.1

 

1. Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния спортен клуб е в зависимост от обхванатия брой спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от Държавния спортен календар.

2. Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефицент за обхват в 4 групи за всеки пол както следва:

За 1 възрастова група   -1 За 5 възрастови групи – 1,20
За 2 възрастови групи  – 1,05 За 6 възрастови групи – 1,25
За 3 възрастови групи – 1, 10 За 7 възрастови групи – 1,30
За 4 възрастови групи – 1,15 За 8 възрастови групи – 1,35

Забележка: С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния спортен календар.

3. Броят на възрастовите групи за индивидуалните и за колективните спортове се удостоверява с копие от заверената картотека от съответната спортна федерация. Броят на състезателите във всяка група следва да отговаря на норматива на съответната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в състезанията от Държавния спортен календар.

4. Полученият общ сбор от точки по таблица 2 и таблица 3 на всеки спортен клуб, на който не е предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база, без да заплаща наем за състезателно-тренировъчната си дейност, се умножава с коефицент 1.20.

/4/ Критерии и коефициенти за конкурентност при отборните и индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели по раздел III,чл. 10 ал.4, както следва:

 

 

А. Отборни /колективни/ спортове:

 

До 6 участващи                        - 1.00
От 7 до 12 участващи отбора – 1.20
Над 12 участващи отбора       – 1.40

 

Б. Индивидуални спортове:

 

1.Коефициент за конкурентност                        2. Коефициент за отборна конкурентност

   на брой участници     До  5 отбора            – 1.00
 До  10 участника            – 1.00     От  6 до 10 отбора  – 1.20
 От  11 до 20 участника  – 1.20     От 11 до 15 отбора – 1.30
 От  21 до 30 участника -  1.40     От 15 до 20 отбора  -1.40
 Над 31 участника            -1.60     Над 21 отбора         – 1.50

/5/ Общият сбор точки се умножават с коефициент за олимпизъм, както следва:

-          За олимпийски спортове и дисциплини – 2,00

-          За неолимпийски спортове и дисциплини – 1,00

РАЗДЕЛ СЕДМИ

РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА,

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 16 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, отчитат и доказват пред община Велинград целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл. 2, ал. 2, т. 8/.

Чл. 17 /1/ Община Велинград упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от общината и има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверки на място.

/2/. Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб.

/3/. Недопустими за финансиране от общината са разходите за закупуване на дълготрайни материални активи и за заплащане на наемни отношения /когато клубът няма собствена база за тренировъчна дейност/.

/4/. Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата.

Чл. 18 /1/. Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31 декември на текущата година в срок до 31януари – следващата година.

/2/. Спортните клубове, неотчели средствата в срока по ал. 1, нямат право на финансово подпомагане от Община Велинград за следващата година.

/3/ Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни данни по чл. 13, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година.

Чл. 19 Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат на финансова и оперативна проверка от община Велинград за извършената дейност и разходването на предоставените средства от звено  „Вътрешен одит” на Община Велинград.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.20 Спортните обекти и съоръжения на територията на Община Велинград са включени в публичен регистър

Чл.21 Предоставянето на общинските спортни обекти и съоръжения се извършва с решение на Общински съвет, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за общинската собственост, Правилника за устройството и дейността на второстепенен разпоредител „Спортни имоти”, Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.

Чл.22 Общинските спортни обекти и съоръжения служат за трайно задоволяване на потребностите в областта на физическото възпитание и спорта и се предоставят възмездно или безвъзмездно за определено време.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА  ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.23./1/ Спортните обекти —  публична общинска собственост, може да се предоставят за безвъзмездно ползване за определено време без търг или конкурс за дейностите по чл.103, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, на юридически лица на бюджетна издръжка или на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по тяхно искане след решение на общински съвет — Велинград със заповед на кмета на общината.

/2/ Кандидати за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти могат да бъдат юридически лица по ал.1, които:

Не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

 Не са в ликвидация;

 3. Нямат         подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени;

        4. Са вписани в съответния регистър по чл.9, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта – за спортните и други организации в областта на спорта.

Чл.24/1/ Кандидатът за безвъзмездно ползване на общински спортен обект подава мотивирано заявление до кмета на община Велинград, към което прилага:

Декларация за съответствие с относимите изисквания по чл.23, ал.2, т. 1 – 3;

Период и/или график за ползването на общинския спортен обект;

З. Описание на дейностите по чл.103, ал.1 от ЗФВС, за които ще бъде използван общинския спортен обект;

Списък на лицата, които ще участват в дейностите по т.З;

Съгласие от лица или орган за провеждане на дейностите по т.З, когато такова е необходимо.

            /2/При необходимост кметът на община Велинград може да изисква и допълнителна информация или документи от кандидатите.

            /3/Мотивираните искания и съпътстващите ги документи се разглеждат от ОКС.

            /4/Ако установи, че кандидатът не е приложил всички необходими документи, ОКС му указва необходимостта от представяне на липсващите документи, съответно ако комисията установи, че в представените документи не се съдържа информацията по ал. 1, указва на кандидата да допълни същата в определен срок, съобразно поставените изисквания по ал. 1.

            /5/Ако установи, че кандидатът е приложил всички необходими документи и отговаря на посочените изисквания, ОКС изготвя писмен доклад до кмета с предложение да се предостави  безвъзмездно ползване на спортния обект.

/6/Въз основа на доклада на ОКС кметът на общината изготвя и внася мотивирано предложение до Общински съвет – Велинград за вземане на решение за безвъзмездно ползване.

            /7/В решението на Общински съвет се определя кандидата, на когото ще се предостави безвъзмездно ползване общинският спортен обект, период и/или график за ползването на същия, както и описание на дейностите по чл.103, ал.1 от ЗФВС, за които ще бъде използван.

            /8/Въз основа на решението на Общинския съвет кметът издава заповед и сключва договор с определения кандидат.

Чл.25/1/ Предоставените по реда на този раздел спортни обекти могат се използват само за съответните дейности по чл.103, ал.1 от ЗФВС и лицата, на които са предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.

/2/ Неспазването на изискванията по ал. 1 е основание за прекратяване на безвъзмездното предоставяне на спортните обекти.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Тази наредба се приема на основание чл. 6, чл. 103, чл. 107, чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорта и нормативните документи по свързаност.

§2. Настоящата Наредба може да бъде изменяна и допълвана по реда на нейното приемане.

§3. Действащите към момента на влизане в сила на настоящата Наредба договори за ползване на спортни обекти или съоръжения – общинска собственост, остават в сила до изтичане срока на действието им или до прекратяването им.

§4. Неразделна част от настоящата Наредба са образец 1 /Заявление/ и образец 2 /Декларация/, както и Приложения 1, 2, 3 и 4.

§5. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград, приета с решение №184 от 26.09.2017 г. и допълнена с решение №363 от 18.12.2018 г. на ОбС-Велинград

 

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                            /Пл.Хаджиев/

                                                                                    Образец 1

ДО                                                                             

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

З А Я В Л Е Н И Е

от

Спортен клуб …………………………………………………………………….

Председател на Спортен клуб …………………………………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,                   

                                                                                                                                            

          Заявявам желанието си да кандидатствам по Наредбата на община Велинград за спортната дейност, условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно ползване на общинските спортни обекти и съоръжения

?       за финансово подпомагане за ……………….. година

?       за безвъзмездно ползване с осигурени целогодишни безплатни занимания на:

спортен обект (съоръжение) …………………………………………………………………………………….

?                   Прилагам следните документи за финансово подпомагане:

1. Копие от съдебно решение;

2. Удостоверение за актуално състояние;

3. Удостоверение за лицензия, издадено от Министерство на младежта и спорта

4. Регистрация по БУЛСТАТ

5. Документи по чл. 7 от Наредбата, удостоверяващи, че спортния клуб има поне един треньор с професионална правоспособност и квалификация и е развивал активна спортна дейност не по-малко от две години след регистрацията;

6. Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;

7. Оценка на спортните резултати по образец, съгласно Приложения 2 и3 на Наредбата

8. Попълнен формуляр за окончателно разпределяне на точките по образец съгласно Приложение №4 от Наредбата

9. Удостоверение от съответната федерация, в което поименно са изброени картотекираните състезатели на съответния спортен клуб.

10. Класирането на картотекираните състезатели в съответната категория и/или възрастова група, в национални, международни, европейски първенства, включени в спортния календар на съответната федерация

11. Декларация-Образец 2

Забележка: Ако клуба вече е подавал пълния комплект документи в предходна година, всяка следваща година се изискват само документи с номера 6,7,8, 9,10 и 11.

?                   Прилагам следните документи за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти и съоръжения:

1.Декларация – образец 2 за съответствие с относимите изисквания по чл.23, ал.2, т. 1 – 3;

2. Период и/или график за ползването на общинския спортен обект;

З.Описание на дейностите по чл.103, ал.1 от ЗФВС, за които ще бъде използван общинския спортен обект;

 1. Списък на лицата, които ще участват в дейностите по т.З;
 2. Други приложени документи / ако има/

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

С уважение, …………………………………….

Председател на Спортен клуб ………………………….

 Образец 2

           

                                                Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Подписаният:_______________________________________________________________

                                                            /име, презиме, фамилия/

Председател  на СК:__________________________________________________________

С адрес на управление:_______________________________________________________

                                            /към датата на подаване на декларацията/

Телефон за връзка:……………………………………….                 Е – mail:…………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 1. Данните, посочени в приложените към заявлението документи, са верни и пълни. Спортният клуб отговаря на условията по чл. 6 и чл.7 от Наредбата на община Велинград за спортната дейност, условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно ползване на общинските спортни обекти и съоръжения
 2. Треньорите в трудово правни отношения и/или на обществени начала с клуба са:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Същите притежават лиценз за осъществяване на треньорска дейност и са вписани  в националния регистър на спортно педагогическите кадри на ММС.

 1. Нямам предявявани съдебни претенции от страна на граждани или институции, свързани с тренировъчната и състезателна дейност към треньорите и ръководството на клуба.
 2. Водя отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.
 3. При промяна на обстоятелствата, свързани с клуба, своевременно ще информирам Община Велинград.
 1. За осъществяване на тренировъчната си дейност, спортният клуб ползва и:

?       Собствена спортна база;……./коя/……………………

?       Наета спортна база почасово;……/коя/………………………

?       Наета спортна база целогодишно;……/коя/…………………………

?       Не ползвам

 1. 80% от категоризираните спортисти-аматьори от спортния клуб са с постоянен или настоящ адрес в Община Велинград
 2. Повереният ми спортен клуб не е в ликвидация, не е обявен в несъстоятелност, няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата

Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс  на Република България.

Дата:…………………

гр. Велинград                                                                                                Подпис:…………………….

Приложение № 1

     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Списък на картотекираните състезатели за ……………… г.

от спортен клуб:   …………………………………. 

 

 

№ по ред Име, презиме, фамилия Година на раждане Възрастова група Година на картотекиране в отбора
1        
2        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

Приложение №2

 

ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ОТ

МЕЖДУНАРОДНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Име, фамилия

/отбор/

Година на раждане

Възрастова група

Състезание, дата, място

Дисциплина

Класиране -място

Точки – табл.3,3а

Брой конкуренти

Коефициент конкурентност

Брой отбори

Отборен коефициент

Всичко точки К кол  8 х10х12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортен клуб: …………………..                                           Вид спорт:……………………                                                       

 

 

Изготвил:                                                                              Председател СК:

Дата:                                                                                     /Подпис, име и печат/

Приложение № 3

 

ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

Име, фамилия

/отбор/

Година на раждане

Възрастова група

Състезание, дата, място

Дисциплина

Класиране -място

Точки – табл.3,3а

Брой конкуренти

Коефициент конкурентност

Брой отбори

Отборен коефициент

Всичко точки К кол  8 х10х12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортен клуб: ……………………                      Вид спорт: …………………….         

 

 

 Изготвил…………………….                                             Председател СК:…………………..

Дата:                                                                                /Подпис, име и печат/

Приложение №4

 

 

Точки по Приложение 3 Коефициент за обхват /раздел VI, ал.3, т.2 Общо точки по Приложение 3 1х2

1

2

 
     

 

 

 

 

 

 

Окончателно разпределение на точките на спортния клуб

 

1

2

3

4

5

6

Общо точки по Приложение 2 – Таблица 1 участие в ОИ, СП и ЕП Общо точки по Приложение 2 – Таблица 2 участие в МСК Общо точки по Приложение 3 – Таблица 3и 4 участие в ДСК и ЗП Коефициент база / раздел VI , чл.15, ал.3,т.4 Коефициент на олимпизъм раздел VI , чл.15, ал.5 Краен резултат  коефициентите от съответните колони /1+2+3/ х4х5
           
           
           

 

Изготвил…………………….                                             Председател СК:…………………..

Дата:                                                                                /Подпис, име и печат/

Приложено изпращам:

1. Протоколи от крайно класиране от състезателите и отборите, заверени с мокър печат на спортна федерация

2. Списък на картотекираните състезатели за преходната година, заверен с мокър печат от спортната федерация

3. Копие от удостоверение от регистър ЮЛНЦ на МП за определяне  на дейността в обществена полза

4. Кратък отчет на представянето на клуба през предходната година.

         Изготвил: ………………                        Председател СК:………………..

         Дата:……………………..

Коментарите са изключени!