РЕШЕНИЕ № 91/25.03.2021г.

Относно:   Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното управление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.11, ал.1, чл.12, т.1  и чл.13,ал.6, т.1, и от  Закона за туризма и Решение№2 с протокол №1 от заседание на КСВТ- Велинград, проведено на 9.03.2021г.  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Приема Програма за развитие на туризма в Община Велинград през 2021 г.

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №9 от дневния ред, по вх.№181/11.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!