РЕШЕНИЕ № 92/25.03.2021г.

Относно:   Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021-2027г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, чл.12, т.1  и чл.13, ал.6, т.1 от  Закона за туризма и Решение№1, Протокол №1 от заседание на  КСВТ- Велинград, проведено на 9.03.2021г. и след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027г.

            Приложение: Стратегия.

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №10 от дневния ред, по вх.№180/11.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!