РЕШЕНИЕ № 93/25.03.2021г.

Относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград за 2021г.

На основание чл.21, ал.1 т.23  от ЗМСМА, чл. 196,  ал.1 и ал.3  от ЗПУО и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград за 2021г. по чл. 196, ал.1 и ал. 3 от ЗПУО.

            Приложение: Анализ.

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №11 от дневния ред, по вх.№193/15.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!