РЕШЕНИЕ № 94/25.03.2021г.

Относно: Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград   и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет-Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

 

т.1. По чл.35, ал.1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/ с имот:

УПИ№ІХ-11, целият с площ от 1179 кв.м., находящ се в кв.8 по плана на с.Абланица, общ.Велинград; АЧОС№1201/08.02.2021 год.

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОС /продажба на земя часна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имот:

УПИ№V, целият с площ от 120 кв.м. в кв.42 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград,обл.Пазарджик, АЧОС №1200/08.02.2021 год.                     

т.3. По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имот:

Поземлен имот №1377 с площ от 69 кв.м., за който имот ведно с имот пл.№404 е образуван УПИ№ІV-404,  1377 в кв.32 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград; АЧОС № 1129/24.04.2020 год.     

 

Раздел ІХ. Определяне на общински обекти от първостепенно значение   с обект:

Общински път PAZ 2075/PAZ2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, община Велинград, област Пазарджик.

 

Раздел V.Общински обекти, отдавани под наем      

т.1. Сгради

1/ помещение в сграда с идентификатор 10450.503.1014.1 с площ от 77 кв. м. и сграда с идентификатор 10450.503.1014.2 с площ от 65 кв. м. ведно с терен от 100  кв.м. „за валявица”, попадащи в имот с идентификатор 10450.503.1014 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-1214/06.062018г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 4244 кв.м.

2/помещение  от 78 кв. м., находящо се в имот  с идентификатор 10450.502.1638.2  по КККР на гр. Велинград ( магазин на спирката пред болницата).

1.1.Лекарски и зъболекарски кабинети

1/общински обекти, находящи се на първи етаж на двуетажна масивна  административна сграда , в УПИ IV, кв. 13 по плана на село Кръстава, планоснимачен номер съгласно скица 501.381.1, а именно:

- Помещение № 1 с площ от 16,240 кв. м. с предназначение „За здравни и социални услуги“

- Помещение  № 2 с площ от 42,28 кв. м. с предназначение „За здравни и социални услуги“

- Помещение № 3 с площ от 43,34 кв. м. с предназначение „За здравни и социални услуги“

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №12 от дневния ред, по вх.№185/12.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!