РЕШЕНИЕ № 106/25.03.2021г.

Относно: Разрешаване изготвяне на ПУП-парцеларен план-трасе за външно кабелно захранване 1кv на язовир „Малка Мътница”.

На основание чл.21 ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА; 124а от ЗУТ, чл.131 от ЗУТ , чл.64 ал.1 т.2 , ал.2 и ал.3, чл.67 от ЗУТ и  ЧЛ.110 АЛ.1, Т.5 от ЗУТ;  чл.21 ал.2 от ЗОЗЗ , чл.3 , чл.4 и чл.11 от Наредба №8/1999г.; Заявление с вх.№ 53-00/357 от 22.02.2021 г. (във връзка с преустановено ел.захранване на стената ) и последващо Заявление вх.№ 53-00/516 от 12.03.2021 г от „Напоителни системи” ЕАД клон Тополница с което се иска  съгласие за изграждане на сградно отклонение -(Ел.трасе) за осветление и видеонаблюдение (РТО) на стената на язовир”Малка Мътница” (в пи КККР№10450.24.14) с цел защита на обществения ред и безопасност на съоръжението-контрол за високи води и превенция от аварии, чл.60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

1

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изготвяне на ПУП-Парцеларен план-трасе  за външно кабелно захранване 1кV на Язовир „Малка Мътница” с Lдължина въздушно=116м’, Lдължина ПОДЗЕМНО=6м’, Lдължина ОБЩО=122м’-(за районно осветление и видеонаблюдение) в имот КККР №10450.24.14., местност „Язовир Малка Мътница”, както следва:

            Проектираният електропровод  представлява Ел.трасе с подземна и въздушна част, както следва:

  • В т.1(от ПУП-а): ще започне от съществуващ ЖР-стълб (собственост на дружеството) на който ще се монтира НОВ Мачтов Трафопост (ТП),

след това електропровода подземно ще достигне до НОВ СТЪЛБ №1(т.2) и двата стълба, намиращи се в пи КККР №10450.38.80, местност”Босак”, землище Велинград

  • Оттам Въздушно ще премине до стълбова мрежа, както следва: НОВ стълб №2(т.3 от ПУП-а) , НОВ стълб №3(т.4 от ПУП-а) и НОВ стълб №4(т.5 от ПУП-а)   (стоманени,горещо поцинковани стълбове с H=6м), находящи  се в имот –Общинска собственост КККР №10450.40.77, местност”Босак”, землище Велинград
  • и достига до (т.6) Главно табло за осветление и видеонаблюдение(РТО) на СТЕНАТА НА ЯЗОВИР”МАЛКА МЪТНИЦА”в имот КККР№10450.24.14., местност „Язовир Малка Мътница” , землище Велинград.

2. Дава съгласие в качеството си на Орган , управляващ Общинската собственост за монтиране на общо 4 броя НОВИ стълбове (стоманени,горещо поцинковани с H=6м), в имоти –Общинска собственост, както следва:

  • в пи КККР №10450.38.80 (1-брой НОВ стълб) и
  • в пи №10450.40.77 (3-броя НОВИ стълбове), местност”Босак”, землище Велинград,
  • както и монтаж на  НОВ Мачтов Трафопост (ТП) т.1(от ПУП-а), върху съществуващ ЖР-стълб (собственост на дружеството), находящ се в общински имот – пи КККР №10450.38.80., местност”Босак”, землище Велинград .

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №24 от дневния ред, по вх.№203/15.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!