РЕШЕНИЕ № 107/25.03.2021г.

Относно: Одобряване на транспортно-комуникационна схема за транспортен достъп извън границите на урбанизираните територии, засягаща местностите „Джестов въбел”,  „Голяма Мътница” и  „Стража” в землище Велинград.

На основание чл.21, ал.1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.129, чл.110, ал.1, т.5, чл. 124а, ал.1, чл.124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV,  във връзка чл.21 от ЗОЗЗ , чл.30, ал.3 и чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОЗЗ, съгласувателно писмо от ОПУ – Пазарджик с изх.№ 08-00-45/26.02.2021 год., Решение ХХІV, взето с протокол 7/22.12.2020 год. на ЕСУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

       Одобрява Транспортно- комуникационна схема  /ПУП-Парцеларен план/ – за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждането на:  “ Обслужващ път- транспортен достъп в местностите „Джестов въбел”, „Голяма мътница” и „Стража”, землище Велинград , с начало II –ри клас път от Републиканска  мрежа- Велинград – Пазарджик до  новообразуващи се УПИ LXXIV-74 “За хотел, басейн, търговия и услуги“, с площ от 5861 кв.м.(образуван от ПИ с идентификатори :10450.69.2,  10450.69.3, 10450.69.4, 10450.69.5 , част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11) , местност “Джестов въбел ” по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик и  УПИ LXXV-75 “За жилищно строителство, търговия и услуги“, с площ от 7203 кв.м.(образуван от ПИ с идентификатори :10450.69.8,  10450.69.7, част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11) , местност “Джестов въбел ” по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, с възложител и собственик на горе цитираните имоти : Георги Николаев Кавлаков, за които се води процедура по промяна предназначение на земеделската земя.

            Дължина  на  трасе е 246 л.м., общо засегната площ 2.094 дка.

                   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №25 от дневния ред, по вх.№191/12.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!