РЕШЕНИЕ № 120/25.03.2021г.

Относно: Одобряване на Анекс към Договор за кредит сключен между „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр.Велинград и „Обединена българска банка” АД.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 51а, ал. 4 от ЗОС и чл. 11, ал. 1, т. 18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  Дава разрешение да бъде сключен Анекс към Договор за кредит № MS-13-00003/06.02.2013г., с който Анекс да бъде удължен срока на кредита до м. 10.2022 година.

Възлага изпълнението на настоящото решение на Управителя на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр. Велинград

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №39 от дневния ред, по вх.№239/23.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!