РЕШЕНИЕ № 121/25.03.2021г.

Относно: Увеличаване приходната част на бюджета на община Велинград за 2021г. и предоставяне на временен безлихвен заем на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр. Велинград

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 22 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Община Велинград и във връзка с чл. 60 ал. 1 от АПК, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Увеличава приходната част на бюджета на община Велинград за 2021 г. със сумата от 50 000 лв., както следва:

-          § 2400 – „Приходи и доходи от собственост”

-          § 2406 – „Приходи от наем на земя”                                                           – 50 000 лв.

Всичко                                                                                                                 – 50 000 лв.

  1. Предоставя временен безлихвен заем на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр. Велинград в размер на 50 000 лв. от бюджета на Община Велинград за 2021г., за изплащане на суми по приложение към настоящото решение, а именно искане за временен заем от Управителя на ВКТВ ЕООД.
  2.  Промяната да се отрази в параграф 7200 – предоставяне на възмездна финансова помощ  / нето/ , както следва :

§ 7201 – предоставени средства по възмездна финансова помощ – / – / – 50 000лв.

Всичко :                                                                                                            - 50 000лв.

  1. Упълномощава управителя на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр. Велинград да сключи договор за паричен заем с Община Велинград в размер 50 000 лв.
  2. Възлага на Кмета на Община Велинград, в качеството му на разпоредител с бюджетни средства, да сключи договор за предоставяне на безлихвен заем в размер 50 000 лв.
  3. Определя срок за погасяване на безлихвения заем в размер 50 000 лв. от настоящото решение – 6 (шест) месеца, считано от датата на подписването на договора.

ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, а именно функционирането на дружество „ВКТВ” ЕООД гр. Велинград, чийто капитал е 100 % собственост на Община Велинград и е единственото което предоставя ВиК услуги и поддържа ВиК съоръженията на територията на община Велинград, като от закъснението на изпълнението на акта може да  последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в невъзможност дружеството да покрива текущите си задължения.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №40 от дневния ред, по вх.№244/24.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!