РЕШЕНИЕ № 122/25.03.2021г.

Относно: Избор на зам.председател, който да председателства заседанието и избор на комисия по предсрочното прекратяване правомощията на Председателя на ОбС.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и ал.2, чл.24, ал.1, във връзка с ал.3 и ал.4 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.2 от ПОДОСВОА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

8

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Избира Венко Бозев- Зам.председател на Общински съвет – Велинград, който да председателства заседанието, на което ще се разглежда предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет – Велинград.

            1.1.Избира 5-членна комисия за провеждане на тайното гласуване по предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет – Велинград, в състав:

  • Сашка Целева – Председател
  • Георги Янчев
  • Радослав Димов
  • Александър Даскалов
  • Антонио Велев

            1.2.Тайното гласуване да се проведе при спазване на всички противоепидемиологични мерки в Голяма заседателна зала на Община  Велинград.

Поради неявяване на общинския съветник – Антонио Велев в Голяма заседателна зала и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Избира 5-членна комисия за провеждане на тайното гласуване по предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет – Велинград, в състав:

  • Сашка Целева – Председател
  • Георги Янчев
  • Радослав Димов
  • Александър Даскалов
  • Д-р Костадин Паунов

Резервен член – Боян Бозьов

            Възлага изпълнението на решението на Зам.-председателя на ОбС – Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №41 от дневния ред, по вх.№240/23.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Пл.Хаджиев/

Коментарите са изключени!