РЕШЕНИЕ № 124/25.03.2021г.

Относно: Определяне на временна комисия за избор на нов Председател на ОбС – Велинград.

На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Избира 5-членна временна комисия за произвеждане на таен избор на нов Председател на Общински съвет – Велинград, в състав:

  • Сашка Целева – Председател
  • Георги Янчев
  • Радослав Димов
  • Александър Даскалов
  • Д-р Костадин Паунов

/резервен член – Боян Бозьов/

            Изборът да се проведе  при спазване на всички противоепидемиологични мерки в Голяма заседателна зала на Община  Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Зам.-председателя на ОбС – Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №43 от дневния ред, по вх.№240/23.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО,

Съгласно  Решение №122/25.03.21г.

Зам.-председател на ОбС:

                                                                                                /Венко Бозев/

Коментарите са изключени!