РЕШЕНИЕ № 126/09.04.2021г.

Относно: Освобождаване  на управителя на „Медицински център Велинград 2017“ЕООД и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център Велинград 2017“ЕООД.

На основание чл.21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Заявление с вх. № 257/02.04.21г. от д-р Иван Василев Динев за освобождаване от длъжност управител и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Освобождава от длъжност управителя  д-р Иван Динев ЕГН ………….., с адрес: ……….,  на Медицински център Велинград  2017“ЕООД ЕИК …………  със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Съединение” № 49, като прекратява овластяването му като управител, без да освобождава същият от отговорност за периода на управление на дружеството.

2. Избира д-р Чавдар Калъчев ЕГН …………., с адрес: ………….. за управител на Медицински център Велинград 2017“ ЕООД ЕИК …………, за срок до провеждането на конкурс по реда на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

3. Упълномощава новият управител да предприеме всички правни и фактически действия по отразяване на промяната в Търговският регистър и навсякъде, където е необходимо, като за изпълнение на тези действия има право да упълномощава трети лица.

4. Оправомощава Кмета на община Велинград да прекрати Договор за възлагане на управлението на „Медицински център Велинград  2017“ЕООД ЕИК ……….  с д-р  Иван Динев,  и да сключи договор за управление с д-р Чавдар Калъчев ЕГН ……………, с адрес: …………… за срок до провеждане на конкурс.

5. Забранява на д-р Иван Динев ЕГН ………… да извършва всички разпоредителни сделки, включително и разходване на средства, считано от датата на приемане на настоящето решение.

Настоящето решение се приема от Общински съвет гр.Велинград в качеството му на общо събрание на търговското дружество „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД и не представлява индивидуален административен акт и влиза в сила от датата на неговото приемане.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 09.04.2021г., Протокол №6, точка №1 от дневния ред, по вх.№.262/07.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!