РЕШЕНИЕ № 127/09.04.2021г.

Относно: Освобождаване на управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД до провеждане на конкурс.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Заявление с вх. №258/05.04.2021г. от  д-р Асен Малинов за освобождаване от длъжност управител и след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Освобождава от длъжност управителя д-р Асен Малинов  ЕГН …………., с постоянен адрес …………….  на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД с ЕИК ……….., със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Съединение” № 49, като прекратява овластяването му като управител, без да освобождава същият от отговорност за периода на управление на дружеството.

2. Избира д-р Иван  Динев ЕГН …………., с адрес: ……………..за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД с ЕИК …………., за срок до провеждането на конкурс по реда на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

3. Упълномощава новият управител да предприеме всички правни и фактически действия по отразяване на промяната в Търговският регистър и навсякъде, където е необходимо, като за изпълнение на тези действия има право да упълномощава трети лица.

4. Оправомощава Кмета на община Велинград да прекрати Договор за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД с д-р Асен  Малинов  ЕГН ………………. и да сключи договор за управление с д-р Иван Динев ЕГН …………, с адрес: ………………………… за срок до провеждане на конкурс.

5. Забранява на д-р  Асен  Малинов с ЕГН ……………… да извършва всички разпоредителни сделки, включително и разходване на средства, считано от датата на приемане на настоящето решение.

Настоящето решение се приема от Общински съвет гр.Велинград в качеството му на общо събрание на търговското дружество „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД и не представлява индивидуален административен акт и влиза в сила от датата на неговото приемане.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 09.04.2021г., Протокол №6, точка №2 от дневния ред, по вх.№.263/07.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!