РЕШЕНИЕ № 128/09.04.2021г.

Относно: Изменение и допълнение на Решение №82, прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 19.03.2021 г., във връзка с допусната техническа грешка при изписването на обектите в споразумение за сътрудничество № 08-00-509/25.03.2021 г.

На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, както и чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Решение № 82, прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 19.03.2021 г., както следва:

  1. Дава съгласие за осъществяване на сътрудничество  между Община Велинград и Агенция „Пътна инфраструктура” за  изпълнение на инвестиционни намерения:
  • „Необходимост от възстановяване на участък от път PAZ 2063 /84306 / „III-843, Велинград – п.к. Грашево/ – Абланица, с дължина 12.020 км“, оказващ пряко влияние върху стабилитета и дълготрайността на път III-843 Велинград – Сърница.
  • „Необходимост от възстановяване на път PAZ 2060 /II-84, Велинград – Юндола/ -Света Петка с дължина 0,500 км и неговото естествено продължение местен път Света Петка- Долна Дъбева – Алендарова – ж.п. Гара Цветино, с дължина 5.696 км “, оказващи пряко влияние върху стабилитета и дълготрайността на път II-84 „Пазарджик – Велинград – Юндола – Якоруда“.

Дължините на засегнатите пътни участъци са както следва:

  • За участък от път PAZ 2063 – 12.020 км, при които се наблюдават дестабилизационни процеси в участък от км 5+455,70 до км 5+520,70;
  • За път PAZ 2060 /II-84, Велинград – Юндола/ -Света Петка с дължина 0,500 км и неговото естествено продължение местен път Света Петка- Долна Дъбева – Алендарова – ж.п. Гара Цветино, с дължина 5.696 км, при които се наблюдават дестабилизационни процеси в участък км 1+795 до км 1+843;
  1. Цел на сътрудничеството
  • Възстановяването на пътните участъци е приоритетно за региона, поради очакваните положителни ефекти от изпълнението му, а именно:

- Предотвратяване на опасността от поява на нови деформации и последващо прекъсване на път PAZ 2063, което от своя страна ще предпази от компрометиране на републикански път III-843 Велинград – Горски пункт ”Селище” – Сърница – Крушата – (Батак – Доспат)/, на който беше извършен цялостен превантивен ремонт през периода 2019-2020г.

-Предотвратяване на опасността от поява на нови деформации и последващо прекъсване на път PAZ 2060 и неговото естествено продължение, което от своя страна ще предпази от компрометиране на републикански път II-84 „Пазарджик – Велинград – Юндола – Якоруда“, които беше рехабилитиран през 2016 г.

- Осигуряване на безопасността и сигурността на обществения транспортен поток, преминаващ по републиканската пътна мрежа, включително и такъв със специален режим на движение.

- Възстановяване на пътна отсечка – транспортен обект, по която да бъде реализиран редовен масов междуградски обществен транспорт, като по този начин ще се осигури свързаност на отделните населени места.

 - Превенцията от допълнително натоварване на трафика от автомобили по републикански пътища II-84 и III-843. Последното е във връзка с обстоятелството, че път PAZ2060 / II-84, Велинград – Юндола/ – Света Петка и неговото естествено продължение местен път Света Петка – Долна Дъбева -– Алендарова – ж.п. Гара Цветино, чрез път PAZ 2063 /84306 / „III-843, Велинград – п.к. Грашево/ – Абланица – Цветино, се явява връзка между цитираните републикански пътища. Компрометирането на който и да е от пътните участъци, предмет на настоящото споразумение, ще доведе до пренасочване на автомобилния поток от селата Абланица, Цветино, Магерови колиби, Алендарова, Долна Дъбева, махала Далова, Всемирци и Света Петка – с общо населени над 3000 души, към един от републиканските пътища. Последното ще има за последица увеличаване на пътникопотока по републикански пътища II-84 и III-843, респективно до скоростно деформиране на пътната им настилка.

3. Източници на финансиране

3. 1.  Община Велинград се задължава да  предостави за безвъзмездно ползване на Агенция „Пътна инфраструктура“ всички налични проектни материали за възстановяване на дестабилизационни процеси на двата пътни участъка.

3.2 Агенция „Пътна инфраструктура“ се задължава да  извърши необходимите строително –монтажни дейности по възстановяване на горецитираните пътни участъци.

4. Срок на изпълнение на дейностите- до пет години, считано от датата на подписването на споразумението за сътрудничество или до приключване на дейностите по т. 3.2

5. Одобрява текста на анекс към Споразумение за сътрудничество08-00-509/25.03.2021 г., приложено към настоящето решение.

6. Оправомощава Кмета на община Велинград, да подпише анекс към споразумение за сътрудничество08-00-509/25.03.2021 г. между Община Велинград и Агенция „Пътна инфраструктура”.

7. Допуска: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, а именно кратките срокове по чл. 63 ал. 4 от ЗМСМА.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 09.04.2021г., Протокол №6, точка №3 от дневния ред, по вх.№260/07.04.2021г. и вх.№276/09.04.2021г., е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!