РЕШЕНИЕ № 129/09.04.2021г.

Относно: Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 3 000 000 лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския бюджет за 2021 г., вследствие на затрудненото финансово положение на община Велинград, допълнително влошено от кризата, свързана с превенция разпространението на Kовид-19.

На основание чл.21, ал. 1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.103, ал. 1 от ЗПФ, чл. 3, т. 5, чл. 17, ал. 1 от ЗОД и чл. 60, ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Упълномощава Кмета на Община Велинград да отправи до Министъра на финансите на Република България искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 3 000 000 лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския бюджет за 2021 г., вследствие на затрудненото финансово положение на община Велинград, допълнително влошено от кризата, свързана с превенция разпространението на Ковид-19, със следните параметри (съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗОД):

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 3 000 000 лв.

2. валутата на дълга – български лева

3. вида на дълга съгласно чл. 3 от ЗОД – безлихвен заем, отпуснат по реда на ЗПФ;

4. начина на обезпечаване – няма обезпечаване;

5. условията за погасяване – погасяване на пълния размер на усвоените средства в срок не по-дълъг от края на следващата бюджетна година;

6. максималния лихвен процент, такси, комисионни и други – няма лихви, такси и комисионни.

ДОПУСКА: Предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60 от АПК, с оглед необходимостта да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, изразяващи се в осигуряване на безлихвен заем, така че тя да започне да оперира нормално предвид ефекта от кризата с епидемията от Ковид-19.

Приложение: Искане към министъра на финансите за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет на основание чл. 103, ал. 1 от ЗПФ

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 09.04.2021г., Протокол №6, точка №4 от дневния ред, по вх.№267/07.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!