ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

    На основание Заповед №440/25.03.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно:

     Поземлен имот с идентификатор 10450.501.2888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 320 кв.м. с начална тръжна цена в размер на 10 720 лв. без ДДС.

    Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

   Депозитът за участие в търга е в размер на 2 680 лв. и се внася до 15.30 ч. на  19.04.2021 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

     Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв. с ДДС, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 ч. до 15.30 ч., от 12.04.2021 год.  до 19.04.2021 год.

       Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: 16.00 ч. на 19.04.2021 год.

     Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 ч.  до 16.00 ч., от 12.04.2021 год.  до 19.04.2021 год. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

     Дата и време за провеждане на търга: 20.04.2021 г. от 10.00 ч., голяма заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 27.04.2021 г., като срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити се удължава до 15.30 ч. на 26.04.2021 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 ч. на 26.04.2021 год.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!