РЕШЕНИЕ №259

ОТНОСНО: Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училища и детски заведения за учебната 2012/13г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

1

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

 1.Приема Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училища и детски заведения за учебната 2012/13г.

 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.

            Приложение: Доклад.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 8 от дневния ред, по вх.№569/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

 

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩТНАТА МРЕЖА И МРЕЖАТА НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2012 – 2013 ГОДИНА

 

Настоящата разработка е изготвена от експертите в отдел „ ОКВ „ на база проведени съвещания с директори на училища и детски заведения, както и по предоставена информация от директорите в информационна карта по следните показатели:

- Материално техническа обезпеченост на учебния процес – състояние на сграда, оборудване на класни стаи, наличие и състояние на физкултурни салони и спортни площадки, извършени и планувани ремонти за 2012г., условия за опазване живота и здравето на учениците

- Обхващане и задържане на учениците

- Кадрова обезпеченост на учебния процес

- Медицинско обслужване

- Осигурен транспорт за учениците от района

- Средства и дейности по Европейски проекти и Национални програми

 Докладът е съобразен с  действащите нормативни документи в сферата на образованието и с провеждания образователен и възпитателен процес в общинските учебни и детски заведения.

Без да претендира за изчерпателност, целта на прегледа е да даде максимално обективна представа за  общото  състояние  и  потенциала  на  общинската училищна мрежа,  както   и  за  най- наложителните  дейности за новата учебна година. Направените  изводи  и  констатации  са  съобразени  с икономическите, социалните и демографските реалности в общината.

Социалната и демографска обстановка в общината през последните години се характеризира с особености, типични за повечето общини в следствие на отражението на икономическата криза. Те следват основните процеси в  икономическото развитие: рязко намаляване на жизнения стандарт на населението, разширяване на бедността, повишаване на безработицата и разширяващи се процеси на социална изолация на малцинствата. Посочените процеси пряко рефлектират върху сектора на образованието.

Основните демографски и социални тенденции се определят от следните показатели:

Намаляване на населението в активна трудоспособна възраст, ниска раждаемост, висок процент смъртност, отрицателни стойности на естествения прираст и висок процент безработни, в голямата си част трайно базработни лица на пазара на труда.

Демографската характеристика на населението в общината очертава следните основни проблеми   пред   образователния сектор – намаляващ брой деца и ученици като трайна тенденция и отрицателния естествен прираст сочат, че броят на децата в училищна възраст ще продължи да намалява и през следващите години. Образователната политика следва   да се съобрази с този факт и да набележи адекватно на реалностите преструктуриране на входящите ресурси, с оглед подобряване на резултата от функционирането на системата.

Застаряването на населението поставя  остро проблемът за тясното обвързване на пазара на труда с професионалното образование и със създаване на условия за “обучение през целия живот”, за да се постигне синхрон в търсенето и предлагането на труд.

Тези проблеми стоят най-вече пред образователните институции, които на практика следва да управляват посочените процеси.

І.ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

Системата на народната просвета осигурява образование според държавните образователни изисквания и обхваща детските градини, училищата и обслужващите звена.

Общините осигуряват и контролират предучилищното възпитание и подготовка на децата в детските градини, обхвата на подлежащите на задължително обучение – от септември 2012г. 2 години преди постъпване в първи клас и до 16 годишна възраст, финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образованието, здравното обслужване и сигурността на децата и учениците, условията за училищно хранене, спорт и транспорт. В съответствие с тези изисквания общините провеждат образователна местна политика, съобразена  със специфичните условия и обективни фактори.

Основен закон, регулиращ сектора на средното образование към настоящия момент, е Законът  за  народната  просвета  и  Правилника  за  приложението  му. Той  очертава основните принципи на предучилищното и средното образование в България – устройство, функции и управление на сектора и обхваща детските градини, училищата и обслужващите звена. Според закона в системата на народната просвета се включват детските градини, училищата и обслужващите звена. Всички граждани имат право на образование, което се осигурява според държавните образователни изисквания и е безплатно в държавните и общински училища.

Новата учебна 2012/2013 година ще започне с изцяло нов закон, по който ще функционира основното и средното образование в България. Законът вече е гласуван във всички комисии, предстои обсъждане и според очакванията новата учебна година ще започне с нов закон, според който основното образование ще приключва в 7 клас, а средното ще бъде в две степени – до 10-и и до 12-и клас. Закона за предучилищното и училищно образование е резултат от настъпилите промени през последните години в сектора – въвеждането на единни разходни стандарти за финансиране на обучението, въвеждането на принципа „ парите следват ученика „ при разпределяне на финансовите средства, както и с делегирането на управлението на средствата за финансиране на ниво училище. Ресурсното обезпечаване на предложените мерки – целодневно обучение, столово хранене и транспортно осигуряване не е обезпечено на 100%  с действащите стандарти за бюджет 2012, което ще затрудни въвеждането на мерките в малките училищата -  с около 100 ученици. Липсата на ресурсно обезпечаване от държавата, неминуемо ще доведе до прехвърляне на  тежестта на финансиране по някои от мерките и върху общините, За очакваните трудности, пред които ще се изправят малките общини, отново ще постави въпроса за анализ за състоянието на общинските училища и преструктуриране на мрежата. В много от основните училища трябва да се поддържа целодневно обучение от 1 до 4 клас и общината ще трябва да се нагърби с организацията на транспорт, столово хранене и занимални. От друга страна един автобус ще вози малки и големи ученици, които имат различен режим на обучение и транспортната схема по района ще е затруднена и като организация и като финансиране, поради извършването на няколко курса на училищните автобуси. В тази връзка новата учебна година, при условие, че новия Закон за предучилищното и училищно образование влезне в сила, ще е година за  преход към новите изисквания. Като цяло законът ще бъде благоприятен за големите градове и за училищата, в които се обучават голям брой ученици

Качеството на българското образование се гарантира от държавните образователни изисквания, регламентирани в чл. 16 от Закона за народната просвета. Те определят равнищата на необходимата общообразователна и професионална подготовка и се отнасят за:

 • предучилищно възпитание и подготовка
 • степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
 • учебното съдържание
 • усвояването на книжовният български език
 • системата на оценяване
 • професионалното образование и обучение
 • придобиване на квалификация по професии
 • обучение на децата и ученици със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания
 • учебниците и учебните помагала
 • документите за системата на народната просвета
 • извънкласната и извънучилищната дейност
 • учителската правоспособност и квалификация
 • материално-техническата база
 • здравното обслужване
 • безопасните условия за обучение, възпитание и труд
 • научното, информационното и библиотечното обслужване
 • едногодишната  издръжка  на  деца  и  ученици  в  държавните  и  общински  детски  градини,
 • училища и обслужващите звена
 • нормирането и заплащането на труда в системата на народната просвета
 • инспектиране на системата на народната просвета

Чрез целия набор от специфични държавни изисквания в системата на образованието се цели да се гарантира общото ниво на обучението във всяка една образователна степен, да се осигури равен достъп до образование за всички етнически групи, да се прилага стандартизирана програма за обучение,която дава            необходимите знания за професионално развитие.

Така описаното състояние на образователната система налага извода, че е необходимо сериозното  й  реформиране  в  два  основни  аспекта  – по отношение на ресурсната й осигуреност и по отношение на качеството на предоставяната услуга. Несъмнено, за да се изисква повишаване качеството е необходимо да се започне с промяна в количеството и механизма на разпределение на разполагаемите ресурси. В началото на2008 г. бяха извършени сериозни реформи във финансирането на средното образование с регламентираното задължително прилагане на еднотипна система на делегираните бюджети по единни разходни стандарти. Изработването и утвърждаването на формули за разпределение на средствата, получени по стандарта за всяка финансова година направи възможно да се прави допълнителна диференциация на средствата на ниво община.

Делегирания бюджет се оценява от участниците в образователния процес като положителен по отношение на ясното регламентиране на правомощията на общините и училищата, на повишената ефективност на изразходването на средствата.С оглед осигуряването на еднакви условия за обучение на всички ученици новата система на финансиране включва три основни елемента:

Единен стандарт за финансиране на училищата в системата на средното образование. Финансиране на образованието на всеки ученик – това означава парите да следват ученика, Равенство – образователната система осигурява равенство на достъпа, участието и ползата за всички, участващи в образователния процес.

От друга страна делегираният бюджет в системата наложи количествените параметри над качеството на образование, при което финансовата политика постави малките училища в неизгодна позиция, поради липсата на финансова рентабилност за съществуването им. В Община Велинград достъпа до образование и социалния ефект, а не финансовата рентабилност са определящи за структурирането на училищната мрежа. Мерки по закриване на училища не бяха предприети, но трябва да се подчертае, че недостатъчният размер на единния стандарт ,  заедно с демографския срив и въведената еднотипна система на финансиране, са причина в малките училища да се разходват средства само за най- основни нужди,което противоречи с другият важен елемент на системата – равен достъп.

Държавата регламентира финансирането -  посредством единни стандарти, делегирано финансиране по определени механизми. Решенията за промени в мрежата се взимат от общините на база на становища по съответните процедури в чл. 13, ал. 1 от Закона за народната просвета и чл. 12 на Правилника за прилагане на закона. Запазването на малките училища, които в голямата си част са защитени и се дофинансират от държавния бюджет, определя приоритетите в образователната политика в община Велинград в посока достъпност и запазване на съществуващата училищна инфраструктура.

            До момента няма обективна статистика, която да доказва недвусмислено, че качеството на образованието в малките училища  е по- ниско от това в големите. Въпреки това несъответствието между условията, които предлага материалната база в големите и малките училища е чувствително – недостатъчно оборудвани кабинети по учебни предмети, недостатъчни учебно-технически средства, липса на физкултурни салони и оборудвани спортни площадки в някои от училищата в малките населени места не са в полза на оптималните условия за образователен процес. От предоставените информационни карти може да посочим като положителни тенденции и в малките училища кадровото обезпечаване с правоспособни учители, целодневната организация на обучение, както и подсигурено хранене, видео наблюдение,пожаро известяване и медицинско обслужване.Достигане на оптималния баланс между вложените средства и постигнатия резултат все още не е намерен, тъй като отговора на въпроса за правилното управление на финансовите средства е и в качеството на образованието, като пряк резултат от вложените ресурси.    Публичните разходи за образование трябва да осигуряват не само достъп, но и достъп до качествено образование

1. МРЕЖА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 • 15 общински училища – в това число 5 СОУ
 • 9 средищни училища – в това число 6 защитени

2 нови   защитени училища

ОУ „ Н. Вапцаров „ – Побит камък – 68 ученици  – 100% маломерни

ОУ „ Г.С. Раковски „ – Медени поляни – 87 ученици- 100% маломерни

Средищните училища получават допълнително целево финансиране за транспорт, целодневно обучение и хранене на учениците

Най – малко ученици в ОУ „ Хр. Ботев „ – Абланица – 42, 100% слети паралелки,което е защитено

Въпреки настъпилите принципни промени във финансирането на училищата и в нормативната база,  Община Велинград не предприема мерки по закриване на училищата в района  за учебната 201282013г.

Дофинансирането по Наредба № 7 е  при изискване за не по-малко от 20%.

Средствата  са подсигурени в бюджета до края на 2012г.

ДОФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩА С
  МАЛОМЕРНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ ДО СТАНДАРТА – 20 % ЗА2012 Г.
дофинансиране до станд.

1342

20%

 
ОУ  – с.Пашово

27

7317

ОУ  – с.Грашево

11

2981

СОУ – Драгиново

3

813

41

11111

 

2. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

Учебна

брой

брой

СПТУ – Сърница

брой групи

брой

брой групи

брой

 година

пар.

уч-ци

бр. пар.

бр. уч-ци

 ЦДГ

деца

 ПДГ

деца

2009/ 2010

212

4118

7

149

46

1075

16

275

2010/ 2011

209

4129

7

148

46

1094

18

287

2011/ 2012

207

4110

7

155

45

1051

16

263

 

 

Структура на различните по мащаб училища

Училища с брой ученици
до 50 ученика

1

от 50 – до 100 ученика

2

от 101 до 200 ученика

4

от 201 до 500 ученика

5

над 500 ученика

3

Съотношение ученици в %
уч-ща уч-ци

%

ученици в малки уч-ща до 200 уч-ка

7

663

15,2

ученици в уч-ща над 200 уч-ка

8

3774

84,8

Транспорт

През последните години МОМН положи значителни усилия за закупуване на училищни автобуси, като по подадени искания по тази програма за Община Велинград са подсигурени нови и съобразени с терените автобуси за

 1. СОУ „ Св. св. Кирил и Методий „ – Сърница
 2. ОУ „ Христо Ботев „  – Абланица
 3. ОУ „ Д – р Петър Берон „ – Бирково
 4. ОУ „ Никола Вапцаров „ – Побит камък
 5. ОУ „ Васил Левски „ – Грашево
 6. ОУ „ Иван Вазов „ – Пашово
 7. СОУ „ Христо Смирненски „ – Света Петка
 8. ОУ „ Васил Левски „ – Кръстава.

Изпълняват се и ангажиментите на Общината за подсигуряване на превоз и на пътуващите учители.Въпреки настъпилите очевидни подобрения в тази посока осигурените от държавния бюджет средства за транспорт на пътуващи ученици са недостатъчни, поради непрекъснато повишаване на цените на горивата  и налагащите се ремонти.Лошото състояние на общинската инфраструктура, част от пътищата основно в планинските райони са в изключително лошо състояние и често са непроходими при зимни условия и недостатъчната транспортна осигуреност на училищата с училищни автобуси са важни условия, които трябва да се подобряват и занапред.

5. Ученици подлежащи на задължително обучение до 16 годишна възраст.

По отношение на обхвата на учениците, подлежащи на задължително обучение сериозна опасност от отпадане от образователната система има за учениците от рискови групи – социално слаби семейства, маргинализирлани общности – роми. Редица проучвания на причините за отпадане показват, че най- висок е процентът на отпаднали по семейни причини- около 45% от всички. За минимизиране на риска от отпадане училищата провеждат активна работа с родителите, общината работи в посока на осигуряване на социални придобивки по различни програми и проекти.Факт е, че социално слабите родители/ най- вече от ромски произход / са привлечени от възможности като безплатни закуски, транспорт и учебници. Това е признак, както за ограничен достъп на ромските деца до качествено образование, така и за ниското равнище на осъзната потребност от образование сред това население.

Справка за застрашените от отпадане и отпаднали ученици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ: 15.09.2011 г. – 30.06.2012 г.

Всичко

Брой ученици

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

VІІІ подг.

1. В началото на уч. година

472

462

399

447

456

499

390

294

68

3487

в т.ч. със СОП

4

4

7

15

12

11

7

13

73

2. Към момента

469

465

401

448

457

497

391

292

68

3488

в т.ч. със СОП

3

3

7

15

12

10

7

12

69

3. Отпаднали за учебната година

1

1

1

3

1

2

5

1

15

в т.ч. със СОП

0

 - от тях поради отсъствия

0

в т.ч. със СОП

0

 - от тях социални причини

1

1

3

1

2

5

13

в т.ч. със СОП

1

1

 - от тях поради друго

1

1

2

в т.ч. със СОП

0

4.Застрашени от отпадане поради трайно непосещаване на училище

4

8

6

3

7

8

1

7

44

в т.ч. със СОП

0

 - от тях поради отсъствия

2

2

в т.ч. със СОП

0

 - от тях социални причини

4

8

6

3

5

8

1

7

42

в т.ч. със СОП

0

 - от тях поради друго

0

в т.ч. със СОП

0

В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
Училище – селище                    
 

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

 

Общо:

СОУ “Св.св.К.и М.” – Велинград

51

43

38

45

52

64

57

22

26

398

СОУ “В.Левски” -Велинград

43

47

41

40

51

57

39

18

42

378

СОУ “Св.св.К.и М.” – гр.Сърница

36

32

35

31

27

46

33

39

279

ОУ “Н.Рилски” -Велинград

61

77

51

77

60

59

28

29

442

ОУ “Хр.Ботев” – Велинград

45

51

40

48

55

55

55

19

368

ОУ “Г.Бенковски” -Велинград

44

29

30

29

30

24

19

20

225

ОУ “М.Драгинов” – с.Драгиново

67

68

58

59

71

65

60

47

495

СОУ “Хр.См-нски”-с.Св.Петка

34

32

33

32

16

34

31

18

230

ОУ “Хр.Ботев” – с. Абланица

9

7

3

2

1

8

3

1

34

ОУ “Иван Вазов” – с.Пашово

20

12

12

14

22

15

11

20

126

ОУ “В.Левски” – с.Грашево

13

13

16

18

17

21

21

13

132

ОУ “В.Левски” – с.Кръстава

11

16

9

20

19

20

11

16

122

ОУ “Д-р П.Берон” – с.Бирково

17

13

12

10

12

12

11

14

101

ОУ “Г.С.Раковски” -с.Мед.п-ни

11

11

10

12

14

9

11

10

88

ОУ “Н.Вапцаров” -с.Поб. камък

10

11

11

10

9

10

0

8

69

Общо:

472

462

399

447

456

499

390

294

68

3487

КЪМ МОМЕНТА
Училище – селище                    
 

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

 

Общо:

СОУ “Св.св.К.и М.” – Велинград

51

43

38

44

54

66

59

20

25

400

СОУ “В.Левски” -Велинград

43

47

42

40

47

57

39

16

43

374

СОУ “Св.св.К.и М.” – гр.Сърница

36

31

35

31

27

44

32

39

275

ОУ “Н.Рилски” -Велинград

63

79

55

77

66

59

28

31

458

ОУ “Хр.Ботев” – Велинград

42

52

39

50

53

53

56

20

365

ОУ “Г.Бенковски” -Велинград

43

31

29

29

30

23

18

20

223

ОУ “М.Драгинов” – с.Драгиново

66

67

57

59

71

64

60

46

490

СОУ “Хр.См-нски”-с.Св.Петка

34

32

33

32

16

34

31

18

230

ОУ “Хр.Ботев” – с. Абланица

9

7

3

2

1

8

3

1

34

ОУ “Иван Вазов” – с.Пашово

20

12

12

14

22

15

11

20

126

ОУ “В.Левски” – с.Грашево

13

13

16

18

17

21

21

13

132

ОУ “В.Левски” – с.Кръстава

11

16

9

20

18

20

11

16

121

ОУ “Д-р П.Берон” – с.Бирково

17

13

12

10

12

12

11

14

101

ОУ “Г.С.Раковски” -с.Мед.п-ни

11

11

10

12

14

9

11

10

88

ОУ “Н.Вапцаров” -с.Поб. камък

10

11

11

10

9

12

0

8

71

Общо:

469

465

401

448

457

497

391

292

68

3488

В Т.Ч. СЪС СОП
Училище – селище                    
 

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

 

Общо:

СОУ “Св.св.К.и М.” – Велинград

1

1

1

2

5

СОУ “В.Левски” -Велинград

1

2

1

4

СОУ “Св.св.К.и М.” – гр.Сърница

1

2

1

1

5

ОУ “Н.Рилски” -Велинград

1

1

1

5

4

2

2

3

19

ОУ “Хр.Ботев” – Велинград

2

1

1

1

1

6

ОУ “Г.Бенковски” -Велинград

4

2

6

ОУ “М.Драгинов” – с.Драгиново

1

3

2

2

3

2

4

17

СОУ “Хр.См-нски”-с.Св.Петка

1

1

2

ОУ “Хр.Ботев” – с. Абланица

1

1

ОУ “Иван Вазов” – с.Пашово

1

1

ОУ “В.Левски” – с.Грашево

1

1

ОУ “В.Левски” – с.Кръстава

0

ОУ “Д-р П.Берон” – с.Бирково

1

1

ОУ “Г.С.Раковски” -с.Мед.п-ни

1

1

ОУ “Н.Вапцаров” -с.Поб. камък

0

Общо:

3

3

7

15

12

10

7

12

 

69

От изложените данни по отношение на натуралните показатели е налице тенденция на намаляване на децата и учениците, което не води до драстично намаляване на паралелките и групите, поради непредприети мерки по оптимизиране на мрежата на ниво община, както и поради неизвършена вътрешна оптимизация на ниво училище. В тази връзка, анализирайки изнесените данни трябва да отбележим и малкия брой отпаднали ученици за училищата в малките населени места, както и 100% обхващане на децата в задължителна училищна възраст.

Ефективността на публичните разходи по отношение на качеството на образованието в малките училища не е в оптимална степен, но по отношение на задържането и обхвата на учениците можем да твърдим, че запазването на училищата в малките населени места има съществен принос към този показател.

ІІ. ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ  – МРЕЖА

Детски заведения – 9 броя:

 • 2 ОДЗ – Велинград   – брой групи              – 14

                                                                       – брой деца              – 322

 • 3 ЦДГ – Велинград  – брой групи               - 18

                                         – брой деца                – 322

 • 4 ЦДГ – нас.места в общината

                                         – брой групи              -18

                                         – брой деца                – 412

            ПДГ към училища и ЦДГ

 • 8 училища                  – брой групи             -15

                                         – брой деца                – 239

 • 1 ЦДГ                        – брой групи              -1

                                         – брой деца                – 24

Относно предучилищното възпитание за учебната 2012/2013г. предстои задължително обхващане на петгодишните деца  в детските градини, което ще подобри качество на предучилищното възпитание, но изпълнението му ще изисква разширяване на материалната база на детските заведения, които и сега не успяват да удовлетворят всички молби на родители. Липсата на свободни помещения за разкриване на нови групи за тази учебна година ще се преодолее с формиране на групи с повече деца и по-голяма натовареност на вече съществуващата база. Общината е предоставила списъците на 5 и 6 годишните деца  на детските градини и в момента тече процедура по записване на децата в групите. Актуалните данни за обхванатите 5 и 6 годишни деца ще е възможно да се предоставят през месец септември, след изготвянето на Списък образец № 2.

Новия Закон за предучилищно и училищно образование и предвиждането на задължително обхващане и на 4 годишните деца за в бъдеще ще затрудни общината с подсигуряването на условия и материална база. За изпълнението на тези изисквания е необходимо да се насочи целева инвестиция и включване на детските заведения в проекти и програми за разширяване и осъвременяване на материалната база.

Изключително се завишиха изискванията на контролните органи по отношение на детските заведения – хигиена и хранене на децата, подсигуряване на здравословни и безопасни условия за децата, подобряване на условията на труд на работещия в детските заведения персонал..Най – неотложните ремонти , отчитайки отговорността за здравето на децата, ще се извършват в рамките на определения бюджет.

През месеците юли и август детските заведения ще работят с намален капацитет, поради намаляване на броя на децата и за да се осигурят условия за ползването на годишните платени отпуски от персонала по изготвените вече графици.

В детските заведения на Община Велинград след въвеждането на новите изисквания по отношение на храненето е създадена организация, като  заявките са съобразени с  изискванията за здравословно хранене, спазва се рецептурника и определения оклад и изискванията на  Наредба № 6 от 23.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.

Здравните специалисти и директорите на детските заведения организират изготвянето на седмичните менюта, спазването на изискванията на Наредба 6  и 9.  Контрола от страна на общината, както и професионалното консултиране в тази насока се осъществява от д-р Масларова.

След направени много сериозни разчети на бюджета на детските заведения в бюджет 2012г. средствата за издръжка затрудняват дейността на детските градини по отношение на отопление и текущи разходи. Въпреки това да този момент детските градини функционират нормално.

 Община Велинград въпреки увеличените разходи за издръжка на децата не предложи увеличение на таксата за родителите, като съображенията са ниския социален статус на родителите и големия процент безработни, най- вече в района. За родителите трябва да е ясно, че добрите условия на отглеждане и възпитание на техните деца в детските заведения зависят от местните приходи  в общинския бюджет.

Все още няма коментари.

Leave a Reply