РЕШЕНИЕ №261

ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Велинград за периода 2010 – 2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Приема анализ на изпълнението на Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Велинград за периода 2010 – 2015г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 10 от дневния ред, по вх.№563/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОТЧЕТ

НА

 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА

ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

юни  2011- юни 2012

ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА юни 2011 г. – юни 2012 г.

 Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за периода юни 2011г – юни 2012 г.

              Общинската програма регламентира задълженията на  всички държавни и общински структури, ангажирани в изпълнението на дейностите по осигуряване и спазване на правата на децата в Община Велинград, в съответствие с техния най–добър интерес.

Приоритетните направления в Общинската програма за закрила на детето са насочени към подкрепа на всички деца и семейства, а не само на тези, намиращи се в риск.

            Част от заложените дейности са насочени към подобряване качеството на живот на деца, които живеят под прага на бедността, на децата в неравностойно положение и тези с увреждания, както и намаляване броя на отпадащите от училище деца.

             Друго важно направление в Програмата е свързано с дейности насочени към осигуряване на ефективни и качествени социални услуги, предоставяни в среда близка до семейната, които постепенно да заменят институционалната грижа за деца лишени от родителска грижа.

            Социалната работа по отношение на закрила на децата, които се отглеждат и възпитават в рискова среда е насочена към осигурен достъп до професионално предоставяни социални услуги – с правилна оценка на нуждите, с планирането, с контрола и мониторинга на услугите. В голямата си част социалните услуги за деца в община Велинград са възложени на външен доставчик, с  изключение на Дневен център за деца с увреждания “Надежда”, където доставчик е общината.  Оценката по отношение на услугите за деца е положителна по отношение на възможности за по-високо качество и по-добро посрещане на потребностите на уязвимите групи, възможност за поемането на конкретни професионални ангажименти от доставчиците, които в условията на конкурентна среда, ясни правила и добър контрол търсят най-добрият отговор на потребностите на уязвимите групи; гарантират прозрачно и ефективно управление на услугите, финансирани с публични средства. Професионалните ангажименти на доставчиците са свързани със спазването и защита правата и интересите на децата, ползватели на услугите, гарантиране на отсъствието на конфликти на интереси, както и осигуряване на висококачествена грижа, основана на прилагането на съвременни и доказали се модели на работа и добре подготвен персонал. Ежемесечно отдел „Закрила на детето” осъществява проверки по спазване на установените стандарти за предоставяне на социални услуги за деца на територията на община Велинград.

През отчетния период Комисията за детето при Община Велинград е провела шест заседания. Годишният план за закрила на детето юни 2011 – юни 2012 г. е гласуван и приет на заседание на Общински съвет Велинград, разглеждани са кандидатури на професионални приемни родители, както и други проблеми, касаещи системата за закрила на децата в Общината.

Изготвен е и приет с решение на Общинския съвет план за развитие на социалните услуги в община Велинград.

            Община Велинград има добре развита мрежа за предоставяне на социални услуги. За отчетния период на територията на Общината функционираха следните социални услуги за деца: Дневен център за деца с увреждания “Надежда”, Център за обществена подкрепа гр. Велинград, два Центъра за настаняване от семеен тип. Организациите и учрежденията пряко свързани с директната работа с деца в извънучебно време са отдел “Закрила на детето” към дирекция “Социално подпомагане”; Общински детски комплекс, Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая към РУП Велинград.

            За отчетния период отдел “Закрила на детето” при  Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград издаде 167 направления за ползване на социални услуги на територията на Общината, насочвайки децата и семействата към услуги, отговарящи на техните потребности.

По 120 молби и сигнали, касаещи деца и семейства в риск са работили служителите на ОЗД за отчетния период. 97 са участията в съдебни и административни процедури, засягащи интересите на малолетни и непълнолетни.

През отчетния период не са планирани и разкрити нови социални услуги за деца, поради наличие на действащи такива, държавно делетирана дейност.

За периода, който отчитаме, съществен момент е подписването на договори и стартиране на изпълнението на проекти с финансиране по европейски програми. Проектите са насочени към рискови групи деца и техните семейства и предстоящото стартиране на дейностите по изпълнението им значително ще подобри превантивната среда и мерки по предотвратяване на социалното изключване, както и на рисково поведение сред децата.

    Проект « Социално включване»  със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие. По проекта ще се финансира Център за социално включване  «Развитие». Стойността на проекта е 1 091 929 лв., от които стойността на услугите е 770 812 лв. Услугите са насочени към ранно детско развитие и предоставяне на  мобилни услуги за потребители от малките населени места в общината – Сърница, Побит камък, Медени поляни, Грашево, Мечо Корито, Драгиново, Пашово, Св. Петка. Проекът цели да повиши благосъстоянието на децата в риск от общината и да предложи дейности с насока социално включване и подпомагане на интегрирането на рискови общности, в т. ч. роми. С изпълнението на дейностите по проекта Община Велинград ще разполага с набор от междусекторни услуги, които включват здравни, образователни и социални услуги в общонстта, както и инфраструктура и обучении екипи за предоставянето им.

     Проект «И аз имам семейство» стартира кампания по набиране на кандидати за приемни родители с финансиране по ОП «РЧР» на стойност 66 900 лв. Проектът се изпълнява от Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Велинград и е насочен към деца в институции и деца в риск, като се създава заместваща семейна грижа в приемни семейства. По проекта община Велинград  предоставя услугата приемна грижа през 2012 и 2013г. Максималната възможност по проекта е за 4 социални работници, които трябва да работят с 40 обучени и одобрени приемни семейства.

     Проект «Детство за всички»  по ОП «РР» на стойност 1 088 123лв. По проекта ще започне през 2012г. изграждане на ЦНСТ за деца с увреждания, напускащи институции с капацитет 14 деца и Защитено жилище с капацитет от 8 до 12 лица. Социалната инфраструктура, която ще се изгради по поректа значително ще подобри възможностите на общината да предлага модерни съвременни условия на семействата с деца с увреждания, както и адаптирана архитектурна среда.

   Проект «Бъдете с нас, и ний сме като вас» по ОП «РЧР»„ на стойност 253 792 лв. Проектът стартира през 2011г. и се изпълнява и през 2012г. като обхваща 139 деца със специални образователни потребности и обучение за 58 учители от община Велинград. Дейностите по проекта създават по-добри условия в училищата за интегрираните деца с увреждания и уверичават възможностите на педагозите, децата и семействата им за образователна интеграция.

 

През отчетния пeриод юни 2011г. – юни 2012 г. на територията на Община Велинград функционираха следните организации за предоставяне на социални услуги за деца, с които Комисията за детето винаги е работила в  сътрудничество.

-          Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е  социална услуга, насочена към деца, които се нуждаят от грижа извън семейството. Това е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда, близка до семейната и при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа. Отдел “Закрила на детето” настанява в ЦНСТ деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани всички възможности за отглеждане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

ЦНСТ-1 и ЦНСТ-2 са социална услуга, разкрита през 2009 г. във Велинград след преструктурирането  на ДДЛРГ и са с капацитет на обслужване 30 деца, по 15 деца във всеки Център. Общият брой на настанените деца в двете социални заведения в края на отчетния период е 28.

В ЦНСТ -1 децата са 14 и са на възраст от 6 – 18 години.

В ЦНСТ- 2 децата са 14 и са на възраст от 6 – 18 години.

Възрастовите критерии за прием и напускане на ЦНСТ са гъвкави и съобразени с индивидуалните особености и специфики на случая на всяко дете.

Работата в ЦНСТ се осъществява в условията на партньорство и договаряне между отдел „Закрила на детето”, детето и неговото семейство. Мултидисциплинарен екип, сформиран от специалисти на ЦНСТ и външни специалисти извършва оценяване на индивидуалните грижи и потребности на всяко дете и изготвя специализирана оценка и индивидуален план за грижа.

- Център за обществена подкрепа /ЦОП/ е разкрит като държавно-делегирана дейност със Заповед № РД 01-910/29.08.2008г. на Изпълнителния директор на АСП. Капацитетът към момента  му е 36 деца и техните семейства.  Фондация »Социални практики в общността» – Пазарджик предоставя и управлява дейностите в Център за обществена подкрепа, както и в ЦНСТ № 1 и ЦНСТ № 2. Децата и семействата, нуждаещи се от предоставяните услуги в ЦОП, се насочват от  отдел “Закрила на детето” след предварително изготвена оценка на потребностите и прецизиране на заложените планирани дейности.  Основната цел на работата е ЦОП да съдейства за деинституционализация на грижите за деца чрез предоставяне на услуги в обичайната среда на деца и семейства. Дейностите са в следните направления: превенция, реинтеграция, директна работа с клиентите, услуги в общността, както и овластяване и мобилизиране на местната общност в предоставяне на услуги за деца и семейства.

    Център за обществена подкрепа като  социална услуга в общността развива услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинститулизация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Целта е  да се  подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, чрез предоставяне на социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

- Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр. Велинград

В ДЦДМУ “Надежда” работи екип от специалисти, външни консултанти, доброволци и родители. Организационното развитие на социалната услуга е ориентирано към изграждане на капацитет за екипно взаимодействие чрез мултидисциплинарен подход. Глобалното въздействие, водещо до възстановяването и развитието, до възможните граници на увреденото дете или юноша, може да се извършва само в рамките на работен екип – чрез анализ при възникване на проблеми и създаване на организация на работа чрез мултидисциплинарен подход. Специалистите в ДЦДМУИ “Надежда” се стемят към създаване на  сигурна  среда, в която всички деца да се чувстват уважавани, обичани, разбирани и подкрепяни в трудния им път на социализация и приобщаване към обществото, което често не ги забелязва и отхвърля.

Основните цели, които си постави екипа на ДЦ през отчетния период са:

 1. Децата и младежите да получат основни знания и умения и да се приучат към възможно най-голяма самостоятелност.
 2. Изграждане на капацитет за екипно взаимодействие чрез мултидисциплинарен подход.
 3. Да се ангажират родителите в процеса на обучение и терапия.
 4. Да се проследява работата по реинтеграция на децата и младежите в общността и максималното разгръщане на техния потенциал.

 Основните задачи по които се работи в ДЦДМУИ:

 1. Провеждане на корекционно – компенсаторна и възпитателна работа в съответствие с държавните изисквания и Закона за закрила на детето.
 2. Осигуряване на подходящи културно-битови условия за работа и живот на децата и младежите.
 3. Опазване и обогатяване на материално-техническата база в дневния център.
 4. Създаване на подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие, включване и приобщаване в общността.
 5. Подготовка за самостоятелен и пълноценен живот.
 6. Повишаване качеството на социалните услуги, предлагани в дневния център и максимално съобразяване с индивидуалния план за грижа, който включва:
  • Ежедневни потребности;
  • Здравни потребности;
  • Образователни потребности;
  • Рехабилитационни потребности;
  • Потребности в свободното време;
  • Потребности от контакти със семейството, приятели, близки и други лица.

          Задоволяване на потребностите чрез:

 • Обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери;
 • Индивидуални и групови дейности;
 • Междугрупови  отношения;
 • Различни ателиета;
 • Работа със семейството.
 1. Усъвършенстване на управленската дейност за повишаване ефективността на социално-педагогическо въздействие: специалист- дете- родител.

 

Организационна дейност:

Заложен капацитет – 24 места и 10 щатни бройки персонал. За отчетния период в Дневния център е работено с 32 деца и техните семейства насочени от отдел “Закрила на детето” Велинград. От тях: новозаписаните са 10, а със 7 деца работата напълно е приключила, вследствие което са отписани от ДЦДМУИ. В Дневния център се приемат деца от 3 до 18 годишна възраст, разделени в 2 групи според степен на увреждане и възраст. Тук се насърчава, подкрепя и подпомага социалното, емоционалното и културно развитие на всяко дете. Предлага се дневна и почасова грижа, според потребността на детето и неговата заетост. В Дневния център се  предлагат  следните социални услуги: хранене, здравни грижи, корекционно-компенсаторна и възпитателна работа, образователни услуги и информация, рехабилитация (медицинска, говорна, слухова, зрителна, ЛФК), психологична помощ, обгрижване, организация на свободното време и личните контакти.  Всички услуги в Дневния център са напълно безплатни.

Популяризирането и развитието на услугата Приемна грижа е един от  приоритетите в работата на отдел “Закрила на детето” при дирекция “Социално подпомагане” гр. Велинград. Тя е социална услуга за деца и семейства, която се предоставя по утвърдени стандарти и критерии, регламентирани в Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му и други нормативни документи, касаещи предоставянето на специализирана закрила и социални услуги  за деца.

            В работата си отдел “Закрила на детето” следва висшия интерес на детето и на правото му да живее в семейна среда. Основен акцент се поставя върху превенцията на изоставянето, подкрепа за семейства в риск и развитието на алтернативни услуги, каквато е приемната грижа.

            Отдел “Закрила на детето” работи с девет утвърдени приемни семейства и едно, което е в процес на обучение. В тях има настанени седем деца. Към момента три професионални приемни семейства са без деца, в двете от тях децата бяха осиновени от семейства в Италия, а в третото, детето бе реинтегрирано в семейството на биологичната родителка.

          Отделът има изграден модел на работа по отношение на приемната грижа, който работи успешно. Работата е в два основни аспекта – Индивидуална работа с децата, оценка, подготовка за настаняване и проследяване на всеки конкретен случай и консултиране, подбор, насочване към обучение и оказване на постоянна подкрепа на приемните семейства.

За отчетния период на Комисията за детето са предложени за утвърждаване 4 кандидатури за професионално приемно семейство, 2 от които са утвърдени и две не получиха разрешение за вписване в Регистър за приемни семейства, който се поддържа в отдел “Закрила на детето”.

            Друга добре работеща мярка за закрила на деца в община Велинград е настаняване в семейство на близки или роднини тогава, когато е невъзможно детето да бъде отглеждано в биологичното му семейство. Тази мярка осигурява условия децата да се развиват и възпитават в семейна среда, а не в специализирана институция.

            Семействата на роднини и близки, в които е настанено за отглеждане дете, също могат да получават месечни помощи за настаненото дете в зависимост от доходите им.

            През отчетния период отдел “Закрила на детето” при дирекция ”Социално подпомагане” Велинград  подпомага 54 деца, настанени при близки и роднини с месечни помощи. Тези деца и семейства ежемесечно се срещат със служители от отдел “Закрила на детето” с цел консултиране и подпомагане. Приемната на ОЗД, оборудвана като уютна детска стая, ежедневно се посещава от деца с предприета мярка за закрила с цел оказване на подкрепа и  провеждане на тематични разговори.

            За всички деца настанени в семейство на роднини и близки, както и в приемни семейства за празниците се подсигуряват  подаръци от спонсори и сдружения, с които отдел “Закрила на детето” има изградени партньорски взаимоотношения. Подкрепа при решаването на  различни казуси с деца и семейства в неравностойно положение отдел “Закрила на детето” среща в лицето на местни фирми и граждани.

            За отчетния период отдел “Закрила на детето”  е работил  по 53 случая на превенция на изоставянето и 12 случай на реинтеграция на деца в биологичните им семейства. В 176 случая служителите на ОЗД са взели участие в съдебни и административни процедури по защита правата и интересите на деца до 18 г. възраст. На 188 семейства от община Велинград  е оказана подкрепа в семейна среда чрез различни форми – консултиране, насочване към подходяща социална услуга, придружаване и подпомагане.

Подпомагани през отчетния период деца с увреждания:  с месечни помощи  по Закона за социално подпомагане за деца  –  132; с месечна добавка по Закона за социално подпомагане за деца – 260 деца;   с месечна добавка за деца за социална интеграция по  Закона за интеграция на хората с увреждания – 298.

            В изпълнение на дейност 2 от Проект “Детство за всички” представител от Отдел „Закрила на детето”  съвместно с представител на “ЛУМОС”, за периода от 01.10.2011 г. до 29.02.2012 г. са извършили срещи с 11 родители/близки на деца и младежи, настанени в Домове за деца с увреждания и деца настанени в Домове за медико-социални грижи, с цел изследване на желанието и възможностите им за поддържане на контакт с децата.

През месец септември 2011г. е проведено обучение по деинституционализация от Фондация “Лумос”, с цел представяне на систематизиран модел на промяна на грижите за деца, настанени в специализирани институции.

             Община Велинград има добре развита мрежа за социални услуги за деца и имайки в предвид отговорното и професионално използване на нейните възможности, делът на децата настаняване в институции е сведен до минимум.

          Общински детски комплекс е училището за свободното време на децата от Велинград и предлага 17 школи в три направления, които обхващат 581 възпитаници. Всяко дете е един индивидуален свят, пълен с тайни и очарование. В тази вселена са скрити заложбите, дарбите и талантите на децата.

            Детска педагогическа стая /ДПС/ при РУП Велинград работи в тясно сътрудничество с отдел “Закрила на детето” и всички институции, имащи отношение към децата в община Велинград. С активното съдействие на Инспектор ДПС се работи по приоритетите за изпълнението на Програмата за закрила на детето през изтеклия период.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни разглежда възпитателни дела на малолетни и непълнолетни правонарушители.

С ЦЕЛ ОБЕКТНИВНО ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ДОКЛАДА Е ПРЕДСТАВЕН ОТЧЕТА НА ОТДЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ:         

 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ “НАДЕЖДА” ВЕЛИНГРАД

 

Цел:

1. Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда

1.1.Създаване на условия за повишаване на родителския капацитет, чрез разширяване на палитрата от предлагани социални услуги в ЦОП, ДЦДМУ:

В ДЦДМУ “Надежда” се работи по подкрепата за отговорно родителство чрез залагане на конкретни дейности по всеки случай, в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете и  семейство.

Всяка сряда от 16.30 до 17.30 часа логопедът и психологът на Дневния център са на разположение на родителите на децата, които го посещават. Дават се насоки за работа в къщи, като се проследява тяхното изпълнение. Има изготвен график за работа с родителите, по който се канят и се провеждат планирани срещи, с цел уеднаквяване методите и подходите на работа.

Много често специалистите извършват консултации,  диагностика и насочване на деца, които не ползват социалната услуга. За отчетния период са извършени 19 консултации с психолог и логопед, като 7 от тях са насочени за записване в Дневния център. Едно от децата вече е отписано. При необходимост се насочват към други специалисти. В много от тези случаи се налагат  последващи посещения.

1.8  Въвеждане на дейности, целящи ранната и навременна диагностика на деца с увреждания, чрез изработване на психологически профил и логопедична карта:

При всеки новоприет случай се изготвя входно ниво. С него се цели установяване на моментното състояние на детето. Родителите споделят личната история и попълват  лична характеристика. Чрез нея се запознаваме с моментите от живота на детето преди посещението му в Дневния център. Много полезна се оказа психологическата характеристика, която поставя рамки на нуждите и индивидуалните способности. За всяко дете се изготвя Терапевтична програма, План за здравни грижи, които се актуализират при необходимост.

1.9 Подпомагане на семействата при процеса на набавяне и използване на нужните помощни средства и приспособления за деца с увреждания:

Специалистите от Дневния център насочват и  подкрепят при необходимост родителите в процеса на набавяне на нужните помощни средства и приспособления за деца с увреждания.

 

Цел:

3. Повишаване ефективността в работата и подобряване на координацията между органите по закрила на детето на местно ниво

3.3 Обучение на екипа на ДЦДМУ “Надежда” с цел превенция неглижирането на деца с увреждания:

Специалистите на Дневния център ежедневно проследяват цялостното състояние на посетителите. При необходимост се провеждат срещи и разговори с родителите, имащи за цел превенция на неглижирането.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА

Цел:

1. Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система.

1.5 Оказване на съдействие от екипа на ДЦДМУ за представяне на деца пред ЕКПО на РИО при МОН:

Психологът и логопедът изготвят нужния пакет от документи – психолого-педагогическа характеристика и логопедична карта, които се представят на Комисиите на ЕКПО при РИО на МОН. При провеждане на Комисия, член на екипа съпровожда детето и неговото семейство, като ги  подкрепя и при необходимост дава нужната информация за вземане на адекватно решение.

1.6 Участие на специалисти от ДЦДМУ в екипни срещи за изготвяне на индивидуални образователни програми за деца със СОП:

През определен период от време за всяко дете, настанено в Дневния център се организират екипни срещи с участието на отдел “Закрила на детето”. Първата от тях е за обсъждане на Цялостна оценка на възможностите и потребностите на детето, въз основа на която се приема План за грижа, а последващите – за обсъждане на Актуализиран план за грижа.

За уеднаквяване методите на работа много често логопедът и психологът присъстват на Мултидисциплинарни екипни срещи, в които участват представители на учебните заведения и Ресурсен център. Специалистите от Дневния център активно участват в обсъждането, изготвянето на индивидуални образователни програми за деца със СОП, като съдействат при тяхното изпълнение.

Всички посетители на Дневния център, които посещават общообразователно и Помощно училище са включени в Проект “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

 

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА

Цел:

1. Гарантиране правото на децата за участие в процесите на вземане не решения

1.4 Посещения в масови училища, детски градини, институции и насърчаване при общуване с връстници чрез дейности, целящи интеграцията на деца с увреждания:

Брой деца, посещаващи масови училища – 7.

Брой деца, посещаващи детски градини – 9.

Брой деца, посещаващи помощно училище – 7.

С цел социализация и интеграция на децата с увреждания и създаването на нови партньорства и приятелства се организират различни посещения извън Дневния център.  За 1 юни нашите деца бяха поканени от своите приятели от ЦДГ “Детски рай” на тържество. С интерес изгледаха подготвената програма и се включиха в импровизираната дискотека.

През месец декември във връзка с Международния ден на хората с увреждания, децата от Дневния център посетиха Отдел “Закрила на детето” към Д”СП”. Бяха топло посрещнати от домакините. Там намериха нови приятели – други деца, с които работи Отдела. Заедно изработиха коледна украса и поставиха в тяхната приемна. За положения труд, въображение и творчество бяха почерпени с лакомства.

През месец декември посетиха ОДК, за да гледат Коледна театрална постановка. Някои от децата взеха участие в игрите с публика. Мероприятието остави в тях незабравими спомени, за които говорят и до днес.

За да се докоснат до магията на местния фолклор, децата имаха възможност да се насладят на концерта, посветен на Бъдни вечер в местния Исторически музей.

Добра практика се оказа партньорството ни с ЦДГ “Детски рай”. Всяко едно дете, на което предстои интеграция в детската градина, се придружава от специалист. По този начин детето е спокойно в новата среда. Нашия специалист е на разположение на детските учители, които във всеки момент могат да получат напътствия и подкрепа в работата си с детето със СОП.

През отчетния период се организираха следните мероприятия извън гр. Велинград:

 • Екскурзия с влак до гара Аврамово и обратно;
 • Посещение на Природо-научен музей и Макдоналс гр. Пловдив
 • Посещение на парк Острова гр. Пазарджик

 

Цел:

2. Включване на децата в доборволчески дейности за формиране на положителна нагласа към доборволчеството

2.2 Включване на децата от община Велинград в националната инициатива на БИ ТИ ВИ «Да почистим България за един  ден!»:

Екипът на ДЦДМУ се включи в националната инициатива на БИ ТИ ВИ «Да почистим България за един ден!». Почисти се двора и района около Дневния център, като децата събираха разделно отпадъците. Всеки член от  персонала почисти улицата пред дома си. Идеята да се  почисти парка срещу Сярна баня, в който  най-често играят възпитаниците на Дневния център се осъществи. Събраха се счупените стъкла, които бяха опасни. Още по-приветлив вид придоби парка, след като се боядисаха прилежащите му пейки.

СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ

Цел:

 1. Гарантиране достъп на децата от ЦНСТ до спортни услуги и занимания

 

            Иницииране на спортни прояви, занимания в рехабилитационната зала, игри на открито, посещение на конна база, детски паркове и площадки. Насочване на родителите към подходящия спорт за тяхното дете.

ДЦ организира занимания по интереси с цел осмисляне на свободното време на децата с полезни и приятни занимания. Една от формите на тези занимания са сформираните ателиета –  “Ролеви игри”, “Талант”, “Чистота”, “ Готварство”.  Чрез тях децата се поставят в различни ситуации. Така развиват своите способности, въображение, умения и натрупват опит в житейския си път.

През летните месеци се работи по утвърден План за летни мероприятия. Организираха се  пикник  на местността  “Гергевана”, посещение на параклиса “Св. Георги”, посещение на езерото “Клептуза”, параклиса “Св. Илия”,  конна база, минерален плаж, пикници, паркове и детски площадки, разходки, изнесени форми на занимания. Организираха се  спортни и състезателни  игри, щафети и състезания на открито.

Цел:

 1. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време

3.5 Насърчаване на децата, посещаващи ДЦДМУ “Надежда” към различни културни дейности – посещения в музей, детски постановки, презентации, организиране на тържества и изложби.

Специалистите насочват и насърчават децата и родителите им към подходящ спорт, други извън училищни дейности, което е заложено и в Плана за грижа.

 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Провеждане на процеса на реформа в грижата и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции.

През отчетения период бяха предприети следните инициативи насочени към повишаване на обществената информираност и чувствителност към правата на децата отглеждани в институции:

 • През целия месец декември децата от ЦНСТ, със съдействието на дежурни детегледачи и колегите от ЦОП изработиха 600 коледни картички, които бяха изложени в осем хотела във Велинград, с цел набиране на средства за децата.
 • На 22.12.2011г. децата от Център за настаняване от семеен тип направиха коледен базар в Община Велинград. На базара бяха изложени ръчно изработени картички от децата, фигурки изработени със съдействието на Центъра за обществена подкрепа. Инициативата подкрепиха и децата от СОУ „В.Левски” Джуниър Ачийвмънт-България, които се включиха с изработване на коледни венци и свещи.
 • През месец март бяха изработени мартеници, които бяха изложени в четери хотела във Велинград: „Здравец,  „Двореца”, „Рич” и „Гранд хотел Велинград”
 • На 23.02.2012г. проведохме традиционния мартенски базар в Община Велинград.
 • Почти всички банки на територията на града се включиха в инициативата да закупят мартеници за своите служители.
 • Фен клуба на Ливърпул България посети децата от ЦНСТ за втори път. Отново дариха на децата дрехи, лакомства и съвместно с тях сътвориха един истински спортен празник.
 • Децата от ЦНСТ изработиха картини от птичи пера, част от които бяха прододани на благотворителен търг организиран от училище за политици „Д.Паница”.

Гарантиране достъп на децата от ЦНСТ до спортни услуги и занимания.

 • Ежедневно в следобедните часове на деня се провеждат състезателни игри на волейбол, бягане, народна топка, тенис на маса, футбол.
 • Когато времето позволява, с цел разнообразяване свободното време на децата ежедневно те посещават парковете „Вельова баня”, „Рич”,” Макси”, където  децата играят на прохлада.
 • За децата се организират летни лагери, екскурзии и пикниг до различни забележителности: Банско, месностите- Гергевана и параклиса „Св.Никола”, Войнишка поляна, Цепина
 • Плез лятото децата ползват безплатно Централния плаж.
 • Със съдействието на спонсор имаме и дете което активно тренира карате и участва в състезания.

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

По първа приоритетна област от Общинската програма за закрила на детето юни 2011г.- юни 2012г., ЦОП оказва психологическа и социално – педагогическа подкрепа на деца настанени в приемни семейства. Предоставят се  подкрепящи услуги на утвърдени приемни родители  за преодоляване на възникнали трудности в грижата към приемните деца.

    За формиране на отговорно родителстване, ЦОП предоставя услугите: „Консултиране с цел повишаване на родителските способности и умения”, „Работа с  родители, с цел подготовка и преценка готовността им  за реинтеграция на деца в семейна среда”, „Социално-педагогическо консултиране за развитие на социални умения”, „Психологическо консултиране”, „Обучение и оценяване на кандидати за приемни семейства”, „Обучение на кандидат – осиновители”.

Осъществени дейности в подкрепа на семействата са:

 • Консултиране и информиране в зависимост от нуждите на клиентите в различните сфери на консултирането: социално, психологическо, педагогическо, здравно, образователно, трудово и др.
 • Развитие на социална компетентност

-         Умения за гледане и възпитание на дете

-         Умения за решаване на проблеми

-         Умения за търсене на работа

-         Умения за общуване

-         Мотивиране на родителите и оказване на съдействие относно записването на децата в детска градина

 • Насочване

-         За получаване на социални помощи

-         За вкл. в програми за трудова заетост

-         За медицински консултации и услуги

    Като мярка за предотвратяване на изоставяне на деца в специализирани институции, ЦОП работи с малолетни и непълнолетни майки, с цел превенция на рисковете породени от ранното съжителство, бременност и раждане. Осъществява се подкрепа в следните насоки:

 -   развитие на родителски умения  и отговорности в грижата за децата;

 - адекватни здравни грижи / избор на личен лекар, редовни консултации  и имунизации на детето, проследяване на физическото и психическото му развитие //

 -  контрацепция, семейно планиране, репродуктивно здраве;

 - развитие на социална компетентност;

 - мотивиране за продължаване на образованието и формиране на положително отношение към училището като институция;

    Реализира се и групова програма с непълнолетните майки, като им се предоставя пространство за споделяне, за обмяна и усвояване на добри практики в грижата за децата.

По  приоритетна област „Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца” ЦОП предоставя услугата „Училищна подкрепа” насочена към деца с риск да отпаднат от образователната система. Дейностите имат за цел да повишат мотивацията на децата към учебния процес чрез включването им в ателиета по интереси и оказване на специализирана помощ при подготовката на уроците. Работи се и с родителите на деца в предучилищна възраст, относно мотивирането им за записването на децата в детска градина.

    Една от приоритетните области в дейността на ЦОП е защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. ЦОП предоставя психологическа помощ  и подкрепа на деца жертви на насилие и техните семейства за преодоляване на травмата от преживяното насилие. Психолог оказва и подготовка на деца преживяли насилие за изслушване пред съдебния състав.

    ЦОП работи  и по превенция на отклоняващо се поведение. През отчетния период деца насочени от МКБППМН получиха социално- психологическа подкрепа, с цел установяване на причините и организиране на ресурсите за справяне с проблемното поведение.

    ЦОП участва в проект „Моят живот – моя отговорност” / съвместен продукт на Фондация „ Социални практики в общността”, Фондация „Стъпка по стъпка” и Фондация „ Работилница за гражданска инициатива”/, който има за цел да създаде условия за изграждане на отговорно поведение у младите хора на възраст 14 – 18 години, посредством повишаване на тяхната информираност  и знания за ранно разпознаване на рисковите фактори, въвеждане и отработване  на модели на поведение, които да развият уменията им за осъществяване на правилен избор в рискови ситуации и преодоляване на последствията. Разработен и отпечатан е сборник с материали по четири основни модули :

 • Насилие
 • Пристрастяване към упойващи вещества,
 • Трафик на хора
 • Сексуална експлоатация

     В рамките на проекта са проведени тематични мероприятия – обучения, презентации, изложби, състезания и др. форми. Организиран е конкурс за написване на есе на тема „ Срещи с насилието”. Комисия към ЦОП  отличи най- добрите ученически есета. В проекта участват ученици от СОУ „В. Левски”, СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ „ М. Драгинов”, ПГИТ „ Ал. Константинов”, ПГГС

 „ Христо Ботев” , ПГД „ Ив. Вазов”.

    По приоритетна област „Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето” ЦОП организира занимания по интереси с цел осмисляне на свободното време на децата с полезни и приятни занимания. Към Центъра функционират следните ателиета – Детска анимация, Приложно изкуство, Фотография, Във вълшебния свят на приказките, Цветна градина. В ателиетата са обхванати деца от ЦНСТ и деца от рисковите общности клиенти на ЦОП.

    С изработените от децата сувенири  и мартеници ЦОП участва в традиционни благотворителни инициативи. Снимки направени от децата в ателие „ Фотография” бяха отличени  на благотворителна вечер в гр. Правец,  организирана от Училище за политици.

    Съвместно с децата  ЦОП и ЦНСТ отбелязаха  деня „ Да почистим България за един ден”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИНГРАД

Приоритетна област 2  – Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца

За учебната 2011/12 г. 97 деца и ученици със специални образователни потребности посещаваха ЦДГ и общински училища. От тях 8  деца са в ЦДГ и 89 в общински училища.

Брой деца и ученици   в училищата и ЦДГ, в които интегрирано се обучаватученици на ресурсно подпомагане          УЧИЛИЩА   Училище, ЦДГ – селищебройброй  уч-цидеца СОУ”Св.св.Кирил и Методий”4  СОУ”В.Левски”6  СОУ”Св.св.Кирил и Методий”12  ОУ”Н.Рилски”22  ОУ”Хр.Ботев”5  ОУ”Г.Бенковски”8  СОУ”Хр.Смирненски”2  СОУ”М.Драгинов”26  ОУ”Ив.Вазов”1  ОУ”В.Левски”1  ОУ”Г.С.Раковски”1  ЦДГ – ОУ”Н.Вапцаров”1  ЦДГ” Детски рай” 4 ЦДГ”Еделвайс” 1 ЦДГ”Мир” 3  89897Януари 2012г. 

Приоритетна област 3 – Опазване здравето на децата

            На територията на Община Велинград функционират 30 здравни кабинета, 9  от които обслужват 1 063 деца от 3 до 7 годишна възраст в детските градини, а останалите 21 здравни кабинета обхващат 4 130 ученика от общинските училища и 1129 ученика от Професионалните гимназии. В здравните кабинети работят 29 медицински сестри, които осъществяват медицинското обслужване на спешните състояния  и дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.

За втора поредна година здравните медиатори подпомагат осъществяването на здравна профилактика сред ромското население в кв. Анезица и кв. Асфалтова база и съдействие на личните лекари, мед. сестри в училища и детски градини.

С промените в действащите нормативни документи за храненето на децата и учениците значително се завишиха изискванията към тази дейност. С влизането в сила на Наредба № 6 и № 9 за изискванията към безопасността и качеството на храните в детски заведения и училищата, храненето на децата и учениците се организира в съответствие с правилата за здравословно хранене. В детските заведения и училищата се организираха кампании за деца и родители съвместно с д-р Масларова, специалисти от РЗИ и Агенция по храните.

Приоритетна област 4 – Насърчаване участието на децата

За периода със съдействието на общинска администрация, училищни ръководства и граждански организации са проведени:

            1.Международен Ден на интензивното ходене – провежда се ежегодно с участие на ученици от различни училища и спортни клубове.

            2.Коледен турнир по баскетбол и волейбол.  Участие в турнира   взеха   всички училища в града. В състезанието по баскетбол взеха участие 10 отбора, а по волейбол 4 отбора, разделени на следните възрастови категории: 5-8 клас момчета, 5-8 клас момичета , 9- 12 клас юноши и 9- 12 клас девойки.

            4.На 17-ти май  Денят на спорта и работещите в спорта е отбеляза с провеждането на щафетата за купата на Велинград с участници отбори от всички училища.

Приоритетна област  5 – Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

            Комисията по наркотични вещества при Община Велинград и през 2011г.  продължи своята дейност  в областта на превенцията основно в училищата в следните дейности:

Придобиване на умения за работа в малки групи по метода „Връстници  обучават връстници”, организиране на спортни и културни прояви от Спортен и Културен календар и съчетаването им с анти дрога кампании сред учащите се. Комисията включи в дейностите педгогическите съветници в училищата и съвместно с училищните ръководства на база анкетно проучване са изготвени училищни програми по превенция на употребата на наркотични и др. упойващи вещества.

Приоритетна област 6 -  Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

        През2012 г. в Община Велинград се проведоха Ученически спортни  игри – Общински етап. В игрите заявиха участие  общо 13  училища от територията на Общината. В рамките на Ученическите спортни  игри  се проведоха състезания в общо четири вида спорт /волейбол, баскетбол, тенис на маса и футбол/ разделени в три възрастови групи / 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12клас/

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС- ВЕЛИНГРАД

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6. Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето.

.

          От месец ноември стартира общинският проект „Бъдете с Нас и Ний сме като Вас” и ОДК е партньор. Приоритет в него е интегрирането на деца със СОП и в тази посока сме домакини за провеждане на  съвместни занимания ежеседмично-школа по изобразително изкуство с ръководител Венера Ланджова и школа по музика с ръководител Ирина Байрактарова. Проектът набира скорост в съвместни изложби и представления. Активно участие на децата от ПУ „Драган Манчов” и ОУ „ Неофит Рилски” в нашите конкурси: „Коледни импресии”, „Мартичка”- за изработване на мартеници и „Великденски писани яйца от Чепински край”. Радостен е фактът, че деца в неравностойно положение спечелиха заслужено първи места в конкурсите. Предстои откриването на 1-ви юни съвместна изложба „Наниз от детски мечти”, в градска художествена галерия.

          През изтеклия период ОДК организира множество коледни концерти за децата от училищата: СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” , ОУ „Неофит Рилски”, голям концерт под надслов „Отворете път към щастието – сега е Коледа” Особено трогателна бе съвместната инициатива с отдел “Закрила на детето”  за коледна програма,  завършила с подаръци и почерпка.

         За да помогнат на деца в неравностойно социално положение ДЮВИШ ” Звънче” и ВГ „Караоке” организираха съвместен благотворителен концерт.

         Все по-голяма популярност добива и провеждащия се за втори път празник „Хелоуин” в голямата зала на ОДК за всички деца от града които представиха своя парад от маски.

         След отправена покана към ДЦДМУИ „Надежда” техните възпитаниците имаха възможността да посетят при нас театралната постановка „Пинокио”. С желание и отговорност ще се присъединим към предстоящия им празник на 27.06.2012г.

         Продължава участието на децата в Програмата за закрила на деца с изявени дарби като стремежът им е да покрият необходимите критерии за получаване на стипендии. Наша голяма гордост са плувците и скиорите, които печелят медали от национални състезания и най- вече Вангелина Драганова  с международните си отличия. Продължават успехите на Мариям Маврова завоювала призове от Дания, Германия, Румъния, детска Евровизия, Унгария. Ценна е победата – ІІ-ро място на танцов формейшън от „Изгряващи звезди”.

        За втора поредна година изключително успешно се проведе международният фестивал за изпълнители на популярна музика „Дъга над Клептуза”. На него дадохме възможност за изява на деца със СОП и те бяха поощрени със специална награда от организаторите.

      Ентусиазираните деца от „Природозащитен отряд” към ОДК със своите приятели от клуб „Екопътека” и целият персонал се впуснаха в инициативата „Да изчистим България за един ден” в лесопарк „Двореца”.

       В навечерието на 1-ви юни се подготвя празничен концерт „Надежда за всички и сбъднати детски мечти”  с участие на деца, с които работи от ОЗД и ДЦДМУИ „Надежда”

       Най-значима е работата във всяка школа на ОДК заради общуването, търсенето, радостта от споделянето с децата на Велинград

ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

 

Приоритет.1. Повишаване ефективността в работата и подобряване на координацията между органите по закрила на детето на местно ниво

3.2      Във връзка с повишаване на информираността на децата в съдебни и административни производства е направено необходимото да се гарантирана тяхната сигурност, спокойствие и предразполагане, както за самите тях, така и за техните родители. За целта в хода на процеса се назначават защитници, психолози , педагози, социални работници от отдел ”Закрила на детето” и ЦОП гр.Велинград във връзка с прилагането на международното и вътрешно законодателство в областта на закрилата на децата.

Приоритет.2.Здравеопазване и подобряване здравето на децата

2.2 Относно разпространението на ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни вещества обществени възпитатели към МКБППМН – общ.Велинград, ИДПС, полицейски служители провеждат беседи и изнасят лекции пред учениците за предпазване и вредата от наркотичните вещества, ХИВ/СПИН За тази цел се раздават дипляни и брошури на деца и родители – „Какво трябва да знаем, за да предпазим децата си от наркотиците”, „Как да общуваме с децата си по тези проблеми”, „Не на агресията ”, „Десет истини за наркотиците”, прожектират се материали с превантивна насоченост.

В началото на учебната година има определени  полицейски служители стоящи на входно-изходните артерии на училищата с цел предотвратяване на случай на насилие срещу деца и превенция на нарко-разпространението. Ежедневно се извършва наблюдение в районите на училищата за предотвратяване на евентуално разпространение и употреба на наркотични вещества. Във връзка с това на територията на общ.Велинград е сформиран и Съвет за наркотични вещества.

Ежедневно се провеждат срещи с училищните администрации за противодействие на случаите на насилие и агресия сред децата. За всеки случай на насилие спрямо деца се вземат адекватни мерки с отдел”Закрила на детето” към Д”СП”-гр.Велинград и РУП-Велинград, като за целта се прилага Координационния механизъм за работа при случаи с деца, жертви на насилие или при кризисна интервенция, в който вземат участие представители на различни институции, като задължително представени са: общ.Велинград, РУП-Велинград,  ОЗД Велинград.

 Полицейските служители ИДПС, съвместно с представители на МКБППМН – общ.Велинград системно провеждат проверки по питейни и увеселителни заведения за спазване разпоредбите на чл.45 от ЗЗД и Наредба І- на общ.Велинград относно спазването на вечерен час, сервирането на алкохол и продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. Обществените възпитатели от МКБППМН  общ.Велинград съдействат на родителите при необходимост за възпитанието на децата им .

През периода редовно се провеждаха специализирани полицейски операции и обходи за установяване на малолетни и непълнолетни лица склонявани към извършването на просия на обществени места и скитничество. Тревожност буди тенденцията за ранно съжителстване на съпружески начала на малолетни или непълнолетни с пълнолетни лица. За всеки такъв случай се образуват досъдебни производства по смисъла на чл.191 от НК по сигнал на отдел “Закрила на детето” Велинград, който действия по компетентност спрямо малолетните и непълнолетните.

По отношение на актуализирането и разширяването на национална програма ”Работа на полицията в училищата” полицейски инспектори/ПИ/, младши полицейски инспектори/МлПИ/, оперативни работници/ОР/, инспектор детска педагогическа стая/ИДПС/ по утвърден график провеждат срещи, лекции и беседи с ученици на теми:”Хулиганство и вандализъм”,”Наркотици”, „Трафик на хора”,”Пътна безопасност”,”Агресия”, „Опасни непознати”, „Човекът, който ни помага-Полицаят”. В темите „Трафик на хора” и „Опасни непознати” специално внимание се обръща на проблемите на безопасността на децата в Интернет.

Правораздавателна и съдебна система.

Пр.1.2.При провеждане на беседи на ИДПС при РУП-Велинград, обществени възпитатели на МКБППМН – общ.Велинград с деца обект или субект на престъпление и техните родители редовно им се разяснява нормативната уредба на България. В зависимост от конкретния случай децата и родителите се запознават с различните разпоредби в ЗЗД /Закона за закрила на детето/, ЗБППМН /Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/, НК/Наказателен кодекс/, Закона за здравето и разпоредбите на местно ниво като Наредба І на общ.Велинград.

2. Повишаване ефективността на закрилата на непридружени деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина и непридружени деца – граждани на трети страни.

2.1.Във връзка с изчезнали или отвлечени деца сигналите в РУП-Велинград постъпват от самите родители, институции занимаващи се с проблемите на децата или училищни администрации – лично, писмено или чрез Националната телефонна система 112. При получаване на такива сигнали своевременно се извършват издирвателни мероприятия на базата на нормативната уредба в МВР, като същевременно се изследват причините и условията довели до това. При констатиране на престъпление незабавно се образуват досъдебни производства, като се уведомява Районна прокуратура – гр.Велинград и отдел ”Закрила на детето” към Д”СП” – Велинград за вземане на отношение по компетентност.

През 2011г. бе приложен Координационния механизъм за непридружени деца и деца-жертва на трафик, репатрирани от чужбина. Съобразявайки се с етапите  и правомощията в Координационния механизъм съвместно с отдел ”Закрила на детето” Велинград бе предприета мярка спрямо непълнолетно лице, което беше настанено в Кризисен център.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ:

Програмата за закрила на детето юни 2011 – юни 2012г. на Община Велинград е създадена въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и е съобразена с  Националната  стратегия за закрила на детето. За отчетния период  Комисията за детето, която е общински орган от 02.07.2009 г., може да направи положителна равносметка на работата си.

           За оптимизиране изпълнението на  Общинската програма за закрила на детето е необходимо да има ефективна междуинституционална координация между всички ведомства, агенции и неправителствени структури, носещи отговорност за прилагането на политиката за детето. Както постигнатите положителни резултати, така и предизвикателствата, трябва да бъдат обект на широка обществена дискусия с цел усъвършенстване на системата за закрила на децата . Изградената вече мрежа от социални услуги за деца на територията на община Велинград е много добра база за ефективно и качествено изпълнение на приоритетните дейности, заложени в Националната стратегия за детето 2008-2018г., реализирането на  успешен модел за извеждане на децата от институциите  и   крачка  към постигане  на по – добро равнище на грижи и сигурност на семействата и децата.

 

Отчетът е подготвен на база предоставени и приети доклади от всички заинтересовани страни на заседание на Комисията за закрила на детето в община Велинград, състояло се на  12.06.2012 г.

Обобщено в отдел „Закрила на детето”:

                                                                                                                      /С. Жекова/

                                                                                                                      юни 2012 г.

Все още няма коментари.

Leave a Reply