РЕШЕНИЕ №263

ОТНОСНО: Отчет по Програма за управление на зелената система на Община Велинград за периода 2008-2011г.

             На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.6, т.8, т.11, т.12, ал.2, чл.44, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.61-63, чл.137, ал.1, т.е, т.д от ЗУТ, чл.15, чл.16 от Наредба №1/30.03.93г.на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, чл.4, ал.7, т.4, чл.31, ал.1, т.3, чл.32 от Наредба №7/22.12.03г.за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, след проведено  поименно гласуване с :

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Приема Отчет по Програма за управление на зелената система на Община Велинград за 2008-2011г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 12 от дневния ред, по вх.№581/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

АНАЛИЗ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ПО ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА

ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

за периода  2008 – 2011г.

По Заповед № 10/06.01.2012 г.                                                                                                                                                                                                                     

 

Зелената система има изключително важно значение за всяко населено място.Изпълнението на Програмата има следните аспекти:

СОЦИАЛЕН – създаване на нови работни места по изграждането и поддържането на зелената система на обекти на отдиха; активиране интереса към изграждане на обекти на отдих и от други частни и юридически лица в различни условия и форми на обвързаност с общинското управление;

ЕКОЛОГИЧЕН – с реализиране на елементите на функционалната система отдих ще бъдат изпълнени и ще се реализират целите на ОУП по зелената система-подобряване компонентите на околната среда с намаляване вредните антропогенни въздействия

Ползи: 1.подобряване политиката на МСМА за опазване на зелените площи 2.изграждане зелената система на територията на общината и постигане на полагащия се норматив на човек от населението; 3.съхраняване на биоразнообразието и осигуряване на възможности за здравословен начин на живот;

Основните причини за неизпълненията по програмата се дължат не толкова поради липсата на средства, а заради неоценяване значението на ландшафтната архитектура за околната среда и за всички нас.

 

Програма за опазване и развитие на зелената система отчет

 

С решение № 239 / 06.06.2008 г. на ОбС Велинград е приета Програма за опазване и развитие на зелената система на община Велинград, съдържаща анализ на всичките й елементи, изводи, препоръки, програма за действия по подобряване на състоянието, финансова програма за постепенна реконструкция на зелените площи на територията на града и възлагане изработване на проекти по тях;

По т.І.Законност на зелената система

т.1.До 2007г. бяха актувани като публична общинска собственост 15 броя от поддържаните тогава площи за ШОП или 25%, а до 2011г. са актувани общо 33 броя или 56%.За периода са актувани 16 бр. площи или 62% от останалите неактувани общински зелени площи;

т.2. Няма допълнително вписани и актувани като публична общинска собственост зелени площи в кметства през отчетния период;

т.3.Съгласно чл.63, ал.1 от ЗУТ, чл.15-чл.18, Раздел ІІІ от Наредба №1/30.03.1993г. на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, чл.32, ал.1, т.1в, т.2 от ЗКИР, чл.50, т.1, т.2 от Наредба № 8/ 14.06.01г., чл.1, ал.3, чл.2, ал.1-4 от ЗБР, Наредба за управление на зелената система на община Велинград, приета с Решение № 21/14.02.08г., т.І.3. от Програма за опазване и развитие на зелената система на Община Велинград, приета с Решение № 239 / 06.06.2008г. на ОбС Велинград, се изисква картотекиране и паспортизиране на декоративната растителност в регулационните граници на града.

 С договор № 298 / 27.06.2011 г. и предварително изготвено задание от гл.експерт „Озеленяване”, е възложено на специализирана фирма създаването на цифров модел на кадастър на озеленените площи в града, като до края на 2011г. фирмата бе готова с почти целия обем на възложената работа за 52 обекта:

  • 73 бр. чертежа за 44 бр.обекта, не само за план на растителността, но детайли и др.данни;
  • 52 бр. опис на видовия състав за 52 бр.площи, в 170 стр.;
  • карти-паспорт за 44 от 52 бр. обекта в 124 стр. на декоративната растителност с всички данни за нея;
  • над 130 стр. за общата част с обобщаващи и др.данни;
  • общо до сега по възложения договор е изпълнено: 424 стр. текст и  над 90 стр. чертежи, приравнени към формат А4;

Фирмата е извършила много повече от възложеното, но поради неизплащане на аванса и дължимото по договора, се спря по-нататъшното действие по него и предаването на готовите материали.

т.4.Не е спазен срока и не е извършено възлагане на  специализирана фирма създаването на цифров модел на кадастър на озеленените площи за площи за ограничено ползване(училища, детски градини, здравни заведения и др.) – поради липса на средства;

т.5.В няколко докладни от гл.експерт са цитирани измененията в различни закони, подкрепящи запазването на зелените площи, но няма извършени действия по тях;

т.6.С изработване на цифровия кадастър на декоративната растителност в площи за ШОП и ограничено ползване, допълнен със събраните данни от гл.експерт „Озеленяване”, ще се създаде възможност за създаване и поддържане на една актуална и богата база данни по всички аспекти на зелената система в общината – не е изпълнено пак по липса на средства;

ІІ.Нормативна обезпеченост, предназначение, показатели

т.1.Работи се по осигуряване на територии за два парка: за единия с площ от 115 дка в Рандолин дол е възложено проектирането му; аквапарк към Драгиново;

т.2.Не е решен проблемът с отчуждаване на имоти, попадащи в площи за озеленяване:

2.1.парк Осми март – УПИ І -7014, кв.57 – 7.351 дка;

2.2.Фоте – УПИ ІІ – 4472, кв.65 – 2.204 дка;

2.3.Содаджиево -    0.500 дка;

т.3.С решение № 239 / 06.06.2008 г. е приета финансова програма на стойност 1 155 000 лв. за постепенна реконструкция на зелените площи на територията на града и възлагане изработване на проекти по тях.По ЕПП са реконструирани следните площи:

1.п.Клептуза – 1 063 623.65 лв.;

2.п.Дворец – 1 063 623.65 лв.

3.п.Вельова баня – 672 615.14 лв.

4.Централен градски парк – 210 416.30 лв.

5.Бачо Киро – 278 233.19 лв.

6.Финансовото – 218 654.51 лв.

7.Еделвайс – 41 292.67 лв.

8.Осветление паркове – 327 144.95 лв.

9.ВиК, чешми – 261.38 лв.

Общо: 3 875 865.10 лв., засадени: 378 бр.дървета, 14182 бр.храсти, осъвременени са 7 бр. детски площадки;

Общо за отчетния период са засадени 1277 бр.дървета, 12070 бр. храсти, 5975 бр. храсти за жив плет, 92 бр.щамбови рози;

т.4. С решение №  239/06.06.2008 г. е приета финансова програма на стойност 1 150 000 лв. за постепенна реконструкция на зелените площи на територията на кметствата и възлагане изработване на проекти по тях– приложен е отделен отчет по нея;

т.5.Предложението за частично допълване на недостига на озеленени площи чрез включване за поддържане на изоставени и отредени за озеленяване, но неусвоени площи и такива с неуреден статут:

5.1.градинка Шулев – УПИ ХХ – 2142, кв.221 – 1.425 дка;

5.2.зелена площ на ул. „Димитър Талев” – 3.400 дка;

5.3.зелени площи по ул. „Н.Й.Вапцаров” – 1.300 дка;

5.4.Буков дол  УПИ ІІ, кв.373 – 1.05 дка;

5.5.Калъчев мост, ул.регулация – 1.200 дка;

5.6.Бистрица, УПИ І- VІІ – 2.700 дка;

ІІІ.Ремонти, реконструкции, изграждане на нови площи

т.1.С Решение №  239/06.06.2008 г. е приета, изработена от гл.експерт „Озеленяване”, програма с опис на минимално необходимите дейности и средства по подобряване на състоянието на поддържаните към момента общински озеленени площи във Велинград – отчета по нея е приложен в т.ІІ.3.;

т.2.С финансиране по ЕПП е изпълнено осигуряване на реконструкция и осъвременяване на най-големите зелени площи в града: парк и езеро Клептуза, Вельова баня, Двореца, Бачо Киро, Градина Лъжене, Финансово, част от бул.Съединение – приложен е отчета в т.ІІ.3.;

т.3. Детските и спортни площадки са едни от най-присъщите и изграждани елементи в зелените площи.С голям интерес и посещаемост бяха посрещнати реконструираните детски площадки на Финансово, Дворец, Вельова баня, Бачо Киро, Клептуза.За първата спортна площадка от този тип на Вельова баня трябваше да се чака ред за малкото футболно игрище и спортните съоръжения.Все още много от  детските площадки не отговарят на изискванията по наредбата от2009 г. Предложението ми е площи, под 1дка или до 0.500 дка, отредени по плана на града за озеленяване, но точно поради малката си площ няма да бъдат ефективни за изграждане като такива, да се устроят като детски и спортни площадки за различни възрасти, от което има голяма необходимост за града.

С приетата през юни 2008 г. програма, се предвиждаше осъвременяване облика на съществуващите детски площадки, разграничаване на възрастови зони, съвременни, безопасни съоръжения, като тия изисквания се потвърдиха в излязлата през 2009 г. Наредба за детските площадки.С реконструкциите по ЕПП се подобри състоянието на 7 бр. детски площадки на площ от  1923м2.Стари детски съоръжения бяха сложени на три нови детски площадки в града и две по кметствата;

т.4.През отчетния период са върнати за поддържане лесопарковите територии на Вельова баня, Младежки парк, Кисловодск, езера Клептуза и лесопарк Клептуза на обща площ – 58 дка.;

т.5.В дадения за проектиране парк от 115 дка в Рандолин дол са предвидени зони за спорт и развлечение за различни възрастови групи;

ІV.Естетизация, екологичност, информираност

т.1. Не е изпълнено поради липса на средства;

т.2.Срокът е постоянен, но при реконструираните през 2010-11г. зелени площи се допуснаха те да са еднакви по планировъчно решение и дендрологичен състав;

т.3.От главен експерт „Озеленяване” са изработени два проекта:

3.1.Опазване на уникалната растителност в Чепинския край, на стойност 90 х.лв., който премина първи етап на конкурса, и в който бяха предложени редица мероприятия не само за опазване, но и за вписването й в подходяща паркова среда като атракция и като средство за демонстрация на българската уникална природа;

3.2.Проект за билкова градина с водни ефекти в парк Вельова баня, но поради различни причини не беше включен при реконструкцията на обекта;

3.3.Започната е картотека на ценни, вековни и редки видове в общински площи;

т.4.Изработване и финансиране на програма за постоянна защита на състоянието на площите и декоративната растителност – наторяване, растителна защита, стимулация на растежа и развитието.За правилното развитие е необходимо редовно наторяване, подхранване, грижи за осигуряване на правилната киселинност на почвата за различните видове напр. за рододендрони, пиерис и др. е необходимо поддържане на кисела среда, което се постига със специална смеска и осигуряване на редовна влага и т.н.През този период се прекрати дейността на „Стройком” ЕООД, с настоящата програма е възложено изработването от „ЕКО ТИТАН”ЕООД;

т.5. От главен експерт „Озеленяване” са изработени три броя детайли с нов тип настилка по мотиви от художника-математик М.Ешер – две от тях до параклис на Мъжка баня с водни ефекти и пластики и друг тип настилка в проекта за японска градина – релефен филц с акценти от скални късове и джуджести иглолистни;

т.6.Копие от Заповед № 107 / 22.02.1980 г. на МРРБ бе изпратено до „Стройком” ЕООД, бе поставено и като едно от условията при провеждането на обществената  поръчка, по-късно бе изпратено и до „ЕКО ТИТАН”ЕООД за съобразяване на извършваното според нормативите в нея.Съгласно Заповед № 107 / 22.02.1980 г. на МРРБ, зелените площи трябва да се разделят на категории/степени на поддържане – представителна, интензивна, средна и частична – в тази са лесопарковите територии.Повтаряемостта на необходимите видове дейности за всички елементи във всяка една от категориите е различна, приложено е и необходимите материали – количество тор, препарати, вода и пр.В рамките на отпусканите до сега средства от 400 х.лв. зелените площи във Велинград могат да се поддържат доста под средната степен, да се осигури максимално веднъж годишно зацветяване, но не могат да се осигурят оптимални грижи за растителност и други елементи, за поддържане/оформяне корони/отсичане на дървета в парковете и по улиците.Невъзможно изобщо е грижата за допълнителните площи цветя, храсти и дървета, детски площадки и др.архитектурни съоръжения, особено за подмяната за отдавна морално остарялата, а на места и вече липсваща система за поливане.

т.7.Сухи дървета, за изработване на детски съоръжения, декоративни елементи.През тази година предложението на гл.експерт „Озеленяване” имаше подкрепа за реализиране като се даде съгласие постъпилите в касата на общината средства от обезщетения, такси и глоби за отсичане на декоративни дървета или други нарушения, след представен отчет/опис на касовите бележки да се използват за закупуване на нова растителност/ съоръжения/други за зелените площи;

т.9.През2008 г. бяха организирани:

9.1.Изложба за Деня на ландшафтния архитект с представяне на графики, снимки за значението на специалността, изработени чертежи за зелени площи в града – осъществени и предложения за реконструкция– приложен снимков материал;

9.2.Проведен е за четвърти път – 1988г., 2001г., 2004г., 2008г., конкурс за „Най-добре озеленен двор”, с няколко награди, отразен във в. „Темпо” и списание „Градината” – приложен снимков материал; Ежегодно, до2011 г. при инициирания от МОСВ „Ден на Земята” се е осигурявало декоративна растителност за почистена преди това площ.

През декември 2011г. Общината участва с два проекта – личен принос за града и през януари2012 г. й бе връчен приз „Най-зелен град”. Личният принос на Общината е за LED осветлението на новата пешеходна улица и озеленяването на свой проект със собствен труд и декоративни дървета от общинския разсадник за Младежки парк – зад Вельова баня.

9.3.При изпълнение на договор от2011 г., с който е възложено на специализирана фирма създаването на цифров модел на кадастър на озеленените площи в града и със събраните данни от гл.експерт за личности, специалисти, допринесли за развитието на озеленяването в града, стари снимки, чертежи, спомени на участници и граждани. Но главната идея за създаването на този сайт е парковете да бъдат реконструирани така, че да бъдат и една истинска виртуална атракция;

9.4.Събрани са достатъчно данни на хартиен и електронен носител за създаване на архив и осигуряване на подходящо място за това;

V.Техническа база, квалификация

т.4.1.Ученици от ТГС „Хр.Ботев” са участвали при провеждане на някои инициативи, посветени на „Деня на земята” и други екологични мероприятия и такива съвместно с Община Велинград – засаждане на растителност в Младежки парк през2008 г. и др.

т.4.2.През периода 2008-2011 г. от общинска администрация са изработени проекти по озеленяване, които е кандидатствано пред Европейски и други фондове, МОСВ и др. – приложен е списък;

VІ.Озеленяване на улици, площи за ограничено ползване и специфично предназначение

Площите за озеленяване на по-големите улици са с декоративно и хигиенно предназначение.Първото е свързано с художественото въздействие върху човека, а второто – с понижаване на шума и вредните замърсявания от транспортните средства, пречистване на въздуха от изгорелите газове.

То зависи на първо място от напречния профил на улицата – платното за движение, велосипедни алеи, тротоарите, разделителните ивици.

          Ролята на растителността тук е да изпълнява технически, санитарно-хигиенни, изолационни, декоративни и частично функции на отдиха.Тези площи формират линеарните връзки между елементите на зелената система.

Дърветата, засадени по улиците са подложени по-дълго на въздействието на утежнени почвени условия – засоляването й и натрупване на по-големи количества вредни вещества в листата, корените и цялата повърхност на растителността, липса на достатъчно пространство за развитие на кореновата система и подобряване на състава й чрез подхранване и редовно наторяване и оптимална влага на въздуха и почвата.

За периода 2008-12 г. по бул.Съединение са отсечени 72 бр.- от тях 14 липи, брези- 11, по бул.”Хан Аспарух”- 21бр.липи, по други улици – 140 бр., общо 233 броя дървета.Общо събрана такса за обезщетения за отсечени, във връзка със строителство, дървета през отчетния период – 4 570 лв.

т.1.1.Електронен регистърът на декоративните дървета по улиците на Велинград, създаден през2008 г., редовно се допълва и актуализира с данни за засадени през годините по улици и премахнати по различни причини, декоративни дървета от гл.експерт „Озеленяване”;

т.1.2.В Програмата за опазване на зелената система на Община Велинград за периода 2012-2015 г. е приложена програма за постепенно премахване на стара и суха растителност по улиците и подмяната й в размер над 2 мил.лв.;

т.2.1.С Решение № 8 /2012 г. на ОбС Велинград в приетата Програма за развитие на туризма, т.1.1. са предвидени 11 000лв. за подобряване визията на входната артерия с допълнително озеленяване и осветяване;

т.2.2. С Решение № 8 /2012 г. на ОбС Велинград в приетата Програма за развитие на туризма, т.1.4. са предвидени 40 000 лв. за изготвяне на идеен проект за обществено обсъждане за подмяна на едрата широколистна растителност по бул. „Съединение” и бул. „Хан Аспарух” със сребрист смърч и сребриста ела ;

 

VІІ.Опазване на биоразнообразието

т.1. Една от най-важните цели на ландшафтното устройство е запазване на уникалността на природата за бъдещите поколения, съхраняване на крехкия баланс между видовете, регулиране на всички цикли в природата.Биоразнообразието осигурява възможност за здравословен качествен живот и е категория на общочовешки и национални духовни ценности, на мерило за културата на един народ.Модерният начин на живот е заплаха за изчезването на 50% от флората и фауната до100 г.

През 2008г. проект, изработен от гл.експерт озеленяване към Общината, премина І- ви етап на конкурс за проекти, предвиждащи опазване на тези видове за бъдещите поколения и използването им в зелените площи на града като атракция, демонстрация на местни видове и за запознаване с природното богатство на Чепинския край.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

ЗА ИЗВЪРШЕНО ПО КМЕТСТВА

2008 – 2009 г.

През  2005 г. на всяко кметство бе дадена папка, съдържаща нормативни уредби, касаещи зелената система, съпоставка на необходимите по норматив площи и съществуващите по кметства, мерки по узаконяване/актуване на площите и достигане норматива.

През 2008 г. бе приета изработена от Н.Фендрина Програма за управление на зелената система на Община Велинград, в която освен Наредба, нормативна база, касаеща изграждането, поддържането, опазването на зелените площи, на основата на анализ на съществуващото към края на 2007г. положение на площите и населението в града и кметствата, бяха направени изводи, препоръки, приета Програма – действие с конкретни мероприятия, отговорници и срокове и Финансова програма, основаваща се на необходимите мерки за подобряване състоянието/изграждане на съществуващи по план площи.

По кметства:

1.Направен регистър на площите за озеленяване и уточняване по него и на база население необходите по норматив площи – всеки от кметовете е уведомен дали са му достатъчно площите и че те трябва да бъдат актувани;

2.На основание направения анализ бе видно, че:

- в повечето кметства площите за озеленяване са в норматива;

- почти няма актувани площи за озеленяване;

- не може да се говори, че съществува озеленяване по кметства, не само защото с изключение на 2-3 с по няколко дървета, няма изградени/озеленени площи, но по бюджет на общината никога не са предвиждани средства за постепенното им изграждане и съответно поддържане!, въпреки че съм провеждала разговори за това с финансов отдел;

3.Приетата към Програмата финансова сметка за изграждане на зелените площи по кметства е на стойност 1 149 850 лв. по цени за 2007г.;

4.В Програмата – действие са записани следните мероприятия за подобряване зелената система по кметства:

- достигане норматива;

- актуване на всички площи за озеленяване;

- всяка година в бюджета да се предвиждат средства за изграждането и поддържането им;

5.Изработени от мен са 8 чертежа за идейни проекти  на кметства – за Кръстава – 2, Рохлево-1, Драгиново – 1, Побит камък – 4;

6.През април 2008 г. кметствата участвуваха в инициативата „Да засадим дърво” като бе извършено следното:

Кметство

Засадени дървета

брой

Засадени  храсти

брой

1.

Бирково

10

15

2.

Горно Дъбево / Бутрево

-

55

3.

Драгиново

40

53

4.

Училище  Кръстава

14

100

5.

Пашово

18

7

6.

Училище  Сърница

13

-

7.

Чолаково

10

10

 

Всичко:

105

240

 

7.През 2008 г. от Дирекция ЕП са изработени и одобрени 6 бр. проекти към МОСВ, по които през септември-ноември 2009 г. е направено следното:

№ДЕЙНОСТБирковоДрагино воУщеДра  гиновоПашовоЧолаковоЦветиноОбщо

1.

Стойност

9983.00

9981.24

3000.00

9581.00

9818.00

9727.00

52090.24

2.

Почист.плдка

3.00

5.00

3.00

7.00

3.00

5.00

26.00

3.

Бордюри –м

-

360

-

-

-

-

360.00

4.

Настилка –м2

30

-

-

-

30

30

90.00

5.

Подп.стени м

100

-

-

-

30

30

160.00

6.

Затрев.пл.дка

1

4.00

2.00

7.00

1.00

1.00

16.00

7.

Огради – м

-

200.00

-

155.00

-

30.00

385.00

8.

Дървета – бр

10

60

51

25

10

10

166

9.

Храсти – бр.

5

50

-

-

5

5

65

11.

Цветя – бр

1000

-

100

-

500

500

2100

12.

Пейки – бр.

6

20

15

2

6

6

55

13.

Кошчета – бр

10

6

20

-

5

5

46

14.

Люлки –бр.

3

-

-

-

1

2

6

15.

Табели – бр

3

-

15

3

3

3

27

 
Все още няма коментари.

Leave a Reply