РЕШЕНИЕ № 133/27.04.2021г.

Относно: Избор на временна комисия за проследяване и контрол на организационното и финансово състояние на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Избира 7 – членна комисия в състав:

  • Емил Моллов – Председател

Членове:

  • Венко Бозев
  • Тодор Ушев
  • Пламен Хаджиев
  • Пламен Мавров
  • Александър Даскалов
  • Представител на Общинска администрация – Велинград

2. Възлага на комисията да осъществява проследяване и контрол на организационното и финансово състояние на ”МБАЛ- Велинград” ЕООД, отстоявайки правата на едноличния собственик на капитала в лицето на ОбС-Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Председател на ОбС – Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №5 от дневния ред, по вх.№290/14.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!