РЕШЕНИЕ № 134/27.04.2021г.

Относно: Годишен отчет за работата на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

2

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

                        Приема Годишен отчет на дейността на ОП ‘СИП и ТИЦ’ за 2020г.

            Приложение: Годишен отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №6 от дневния ред, по вх.№313/19.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!