РЕШЕНИЕ № 135/27.04.2021г.

Относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер.

На основание чл.7, ал.2 и чл.8 от ЗНА, чл.5, ал.1 от АПК, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА при спазване на изискванията на чл. 75-80 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.3 и чл.15, ал. 1, чл.18а, чл.20, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове и след проведеното гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Наредба за отмяна на Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер.

 

Параграф единствен

Отменя Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер, приета с Решение № 173/29.06.2005г. на Общински съвет-Велинград.

 

Приложение: Наредба за отмяна на Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

           

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №7 от дневния ред, по вх.№225/19.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

 

 

 

НАРЕДБА

за отмяна

на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

/Приета с Решение № 135/27.04.2021г. на Общински съвет-Велинград/

          Параграф единствен

 

Отменя Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер, приета с Решение № 173/29.06.2005г. на Общински съвет-Велинград.

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

 

Коментарите са изключени!