РЕШЕНИЕ № 137/27.04.2021г.

Относно: Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Приема Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2020г.

            Приложение: Отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №9 от дневния ред, по вх.№291/15.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

О Т Ч Е Т

 

НА

 

 

О Б Щ И Н С К А   П Р О Г Р А М А  ЗА

 

 

З А К Р И Л А   НА   Д Е Т Е Т О

 

ЗА

 

2020

 

ГОДИНА

     Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението  на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за 2020г. Дейностите са насочени към закрила на децата, които се отглеждат и възпитават в рискова семейна среда.

     В зависимост от целевите групи, социалните услуги за деца предоставят различни дейности:

 • Оценка на нуждите и насочване към здравни, образователни и социални услуги;
 • Осигуряване на достъп до професионално предоставяни социални услуги;
 • Осигуряване на планиране, контрол и мониторинг на услугите

     Предоставяните социални услуги за деца  в Община Велинград обхващат различни целеви групи, както следва:

-          Услуги с консултативен характер:

 • Център за обществена подкрепа /ЦОП/

-          Услуги от резидентен тип, предоставящи временна закрила и подпомагане на семейства в риск:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/

 

-          Услуги за деца с увреждания:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
 • Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“

-          Услуги с превенция на изоставянето на деца в институции:

 • Приемна грижа

-          Услуги с превенция на социалното изключване:

 • Център за социално включване „Развитие“

             В резултат на изпълнение на заложените цели в Програмата за закрила на детето в Община Велинград са извършени следните дейности:

Приоритет 1: Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално включване на децата.

Проект “Достоен живот” стартира на 01.02.2020 г. Той е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“ чрез Водено от общностите местно развитие. Обхванати са 33-ма потребители от целевите групи (кандидатствали и класирани през м. декември 2019г.), включително 4 деца, за две от които грижи полагат 2-ма лични асистента, а за другите две, 2-ма социални асистента.  Общо 31 лица персонал (лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници) полагат грижи за потребителите. Предоставянето на социални услуги в домашна среда по проекта ще продължи до 31.07.2021г.

            Във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ и Наредбата № РД-07-7 от  28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ, за 2020г. Община Велинград, предостави услугата „личен асистент” на 198 лица, от които 15 деца и 183 пълнолетни лица.

Ползите от изпълнението на Закона за личната помощ могат да бъдат обособени, както следва:

За лицата с увреждания, които изпитват затруднения в самообслужването си, чрез включването в механизма е осигурено обслужване, обгрижване за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения в подкрепа на ползвателя, което от своя страна води до социално включване на лицата с трайни увреждания.

              Община Велинград е една от общините в България, одобрена да работи по проект „Приеми ме 2015 ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 ”Приеми ме 2015”-ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година. В качеството си на пряк бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП) сключи споразумения за партньорство със 158 общини партньори по проекта “Приеми ме 2015″, като по този начин действието на проекта се удължава с една година, считано от 01.01.2021 г.

В края на 2020 г. приключи изпълнение на схема “Приеми ме” по ОП “Развитие на човешките ресурси”. От тази година финансирането на възнагражденията на приемните семейства и издръжката на децата, настанени в тях, преминават по бюджетна програма “Подкрепа на децата и семействата”. Целта на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „приемна грижа” и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на „специализирана приемна грижа”: за деца с увреждания; деца непридружени бежанци; деца, жертви на насилие или трафик. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3 годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.

 

През 2020г., са извършени следните дейности:

По проекта работят общо 19 професионални приемни семейства, които имат сключен граждански договор с Кмета на община Велинград. Настанените деца са общо 24, като две от тях са деца с увреждания. Утвърдените професионални приемни семейства по Проекта са 23, като през 2020г. ОЕПГ са предложили за заличаване едно приемно семейство, поради възникнали нови обстоятелства в личния живот. През 2020г., ИРМ – Велинград извършиха подбор, оценка и обучение на едно семейство, като кандидати за приемни родители, които бяха утвърдени от Комисията по приемна грижа в гр. Пазарджик.

Към настоящия момент професионалните приемни семейства полагат адекватни грижи за настанените деца, имайки подкрепата на всички институции. Веднъж годишно ОЕПГ съвместно с ОЗД, изготвят Годишен преглед на приемното семейство, с цел проследяване качеството на приемната грижа.

ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА. Предоставяне на услугата приемна грижа за  2020г. – основни дейности:

-       Общ брой утвърдени със Заповед професионални приемни семейства – 1бр.

-       Заличени ППС – 1бр.

-       Общ брой настанени деца за периода – 8 бр. деца

-       Общ брой успешно реинтегрирани деца – 4бр.

-       Общ брой осиновени за периода – 2бр.

-       Настанени при близки и роднини – 1

-       Провеждане на поддържащо обучение на ПС- 1бр.

-       Провеждане на група за самопомощ – 2бр.

-       Провеждане на ежемесечни екипни срещи с ОЗД – Велинград

-       Провеждане на МДС с ЦОП – Велинград – при необходимост

-       Ежемесечни наблюдения и посещения на социалния работник в дома на приемното семейство.

-       Консултиране на граждани за същността на приемната грижа

                Ежедневно в отдел “Закрила на детето” се осъществяват срещи и разговори с приемните деца и семейства и при констатирана нужда от допълнителна професионална подкрепа, децата и семействата се насочват към ЦОП за психологическо консултиране. Провеждат се екипни срещи между ОЗД и ОЕПГ, с цел изготвяне на План и Преглед за грижа на настанените деца. Оказва се нужната подкрепа при записване на личен лекар и съдействие при полагане грижите към децата. Приемните деца, които са в учебна възраст посещават редовно детска градина и училище.  Социалните работници от ОЕПГ, периодично провеждат група за самопомощ на семействата с настанени деца, чрез които се осигурява приемаща среда, с възможност за споделяне на приемните родители.

Два пъти годишно на професионалните приемни семейства и социалните работници се предоставя супервизия от външен специалист. През 2020г. на социалните работници ОЕПГ е проведено обучение от външен доставчик, организират се индивидуални и  групови супервизии.

Благодарение на сътрудничеството между екип по приемна грижа, ОЗД, ЦОП и приемните семейства, настанените приемни деца получават навременни и адекватни грижи. Децата в учебна възраст редовно посещават детска градина и училище. Периодично се провеждат екипни срещи за разрешаване на възникнали въпроси.

Реализирани дейности по Приоритет 1 от отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” град Велинград:

 

               За 2020 г. в отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” град Велинград е работено по общо 170 нови сигнали за деца в риск  /с 47 по-малко от предходната отчетна година/. За всеки един сигнал /писмен, устен, анонимен и самосезиране/ е извършена проверка и оценка за нарушаване правата на дете. В зависимост от оценката на сигнала и констатираните рискове, се пристъпва към превантивни действия или към предприемане на мерки по Закона за закрила на детето /в семейна среда или в краен случай – извеждане от семейството/.

               Към декември 2020 отворените случаи по закрила на деца в риск са  225 / с 31 по-малко, колкото са били и в края на 2019 година/. Отворените случаи касаят деца, с които работи отдел „Закрила на детето” Велинград  и за същите са предприети следните мерки за закрила по ЗЗД:

 • Мерки за закрила в семейна среда по чл. 23 от ЗЗД – 77 случая / с 1 по-малко от предходния отчетен период/;
 • Настанени деца в ЦНСТДБУ – 19  случая /със 7 по-малко от предходния отчетен период/;
 • Настанени деца в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – 5 случая /с две деца по-малко, поради навършване на пълнолетието му/ ;
 • Настанени деца в приемни семейства – 21 случая /с 3 по-малко от случаите от предходния отчетен период/;
 • Настанени деца в семейства на близки и роднини – 25 случая /с 5 по-малко от предходния отчетен период/ ;
 • Деца, ползващи социални услуги към ДЦДМУ “Надежда”  – 17  случая / с 2 по-малко от  предходния отчетен период/; Забележка: в тази бройка не са включени децата, живеещи в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, но всички те също посещават Дневния център.
 • Деца, ползващи социални услуги към ЦОП – 50 случая /с 22 по-малко от предходната отчетна година. Броят на децата и семействата, ползващи социална услуга в Центъра се променя ежемесечно  и обикновено надвишава капацитета на услугата. При спешни и кризисни случаи, специалистите на ЦОП, независимо от натовареността си се отзовават при информиране от служители на отдел „Закрила на детето” ;

Основната цел в работа на отдел “Закрила на детето” е подкрепа на детето и семейството чрез предприемане мерки за закрила, насочени към отглеждане на детето в семейна среда. Подкрепа на децата и семейството се осъществява чрез всички възможности, регламентирани в Закона за закрила на детето и чрез търсене на алтернативи с помощта на кмета на община Велинград, НПО, граждански организации и бизнеса.

            От страна на отдел „Социална закрила” към  ДСП Велинград се оказва финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за децата, които отглеждат – 469 семейства. Оказва се финансово подпомагане на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20 г. възраст, обвързано с извършване на задължителните имунизации и профилактични прегледи на детето -  3 737 семейства.  За 157 семейства с деца с увреждания се подсигурява месечно подпомагане, в рамките в регламентираните по закон суми. Осигурява се педагогическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата -  на 67 семейства / с 26 по-малко от предходния отчетен период/. Оказва се подкрепа на детето и семейството чрез предприемане мерки за закрила, насочени към отглеждане на детето в семейна среда чрез консултиране и информиране на детето в съответствие с неговата възраст и със степента на неговото развитие – 52 семейства /с 5 по-малко от предходния отчетен период/. Социалната работа на ОЗД е насочена към улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията – 52 семейства / с 12 по-малко от предходен отчетен период/.

            В нередки случаи е необходимо оказване на съдействие за подобряване на комунално-битовите условия чрез издирване на спонсори и доброволци, както и ангажиране на вниманието на други организации и институции – 5 семейства /с 2 по-малко от предходен отчетен период/. Подкрепата в семейна среда се изразява в проучване индивидуалните възможности и интереси на детето и насочването му към подходящо учебно заведение и форми за ангажиране на свободното му време  – 19 деца /с 9 по-малко от предходен отчетен период/.

            Работата на екипа на ОЗД, която е насочена към подкрепа в семейна среда не винаги води до необходимите резултати поради ред причини: кризисна ситуация в семейството; липса на ресурс в семейството за справяне с проблеми и др., което е причина за извеждането на децата извън биологичното семейство. За отчетния период са предприети следните мерки за закрила извън семейна среда:

-  настаняване в семейство на роднини и близки – 1 /колкото и през предходната година/;

- настаняване в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМУ/ Велинград – не са настанявани деца през 2020 г.;

-  за периода няма нови настанявания на деца в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

- настаняване в професионални приемни семейства – 7 общо: от тях – 5  деца от община Велинград с предприета мярка за закрила от ОЗД Велинград и 2 настанени от други общини, с които работи ОЗД Велинград.

            Един от приоритетите в работата на отдел “Закрила на детето” Велинград е по повишаване капацитета и ресурса в семействата, което води до реинтеграция /връщане/ на децата в семейна среда, при наличие на положителни резултати. За отчетния период успешно са реализирани следните реинтеграции на деца;

 • 6 деца, настанени в семейства на роднини и близки са с прекратено настаняване – 2 поради навършване на пълнолетие и успешно завършване на средно образование и 4 поради връщане в биологичното семейство;
 • 9 деца от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания са с прекратено настаняване – 6 поради навършване на пълнолетие и успешно завършване на средно образование и 3 поради връщане в биологичното семейство.
 • 2 деца от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е с прекратено настаняване поради навършване на пълнолетие. Същите остават като потребители в ЦНСТДМУ в качеството им на пълнолетни лица.
 • 9 деца, отглеждани в професионални приемни семейства са с прекратено настаняване – от тях 1 осиновен в страната, 6 деца от професионални приемни семейства са реинтегрирани в биологичните семейство и 2 деца са навършили пълнолетие;

Важно направление в работата на ОЗД е оказването на съдействие на осиновителите при подготовката им за изпълнение на родителските им функции, самото осиновяване, както и оказване на наблюдение и подкрепа в 2-годишния период след осиновяването на детето.

За 22 деца /с 2 по-малко от предходен отчетен период/ с предприета мярка за закрила, отдел “Закрила на детето” предоставя финансови помощи и/или помощи в натура при ред и условия в нормативен акт.

            С особено внимание служителите на ОЗД отделят на превенцията на настаняването на деца с увреждания в институции и подкрепа на семействата им чрез оказване съдействие, консултиране, предоставяне на социални услуги. Чрез насочване от отдел “Закрила на детето” се осигурява достъпа до дневна, почасова и заместваща грижа за деца с увреждания, отглеждани в семейна среда, с оглед тяхната социализация и задоволяване на индивидуалните им потребност в Дневен център за деца с увреждания “Надежда”

            Ежедневната дейност на ОЗД е насочена към развитието, надграждането и реализирането на добри практики на съществуващите социални услуги в община Велинград за подкрепа на децата и семействата. При всеки възникнал казус с дете и семейство са организират мултидисциплинарни срещи с участието на работещите специалисти в социалните услуги с цел предприемане на действия в най-добрия интерес на детето.

            Грижата за всяко дете, настанено в приемно семейство в община Велинград се наблюдава от персонален служител в отдел “Закрила на детето” ежемесечно. Между отдел „Закрила на детето” Велинград и Областния екип по приемна грижа /чрез представителите му на общинско ниво/ е изградена отлична комуникация, което е предпоставка за професионалното решение и мултидисциплинарния подход при възникнали казуси с приемни семейства и децата, които отглеждат.

            За периода е осъществена ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в 3 биологични семейства /с 5 по-малко от предишен отчетен период/. Пренатално информиране и консултиране е осъществено на 10майки, при които е констатиран риск от изоставяне на децата им, с цел изясняване на последиците от институционалното отглеждане, особено в първите 6 месеца от раждането и е оказана необходимата подкрепа чрез предприемане на мерки в семейна среда. В община Велинград успешно работи утвърдения Механизъм на междуинституционално сътрудничество и координация на действията по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. Персоналът и от двете родилни отделения във Велинград незабавно информира ОЗД в случаите на риск от изоставяне.

            Заложената дейност за подобряване качеството на грижи в Центровете за настаняване от семеен тип /за деца без увреждания и деца с увреждания/ в община Велинград се реализира с участието на всички заинтересовани страни. Осигурена е подкрепа за приобщаването в образователния процес на деца, лишени от родителска грижа. Ежемесечно се осъществява контрол от страна на отдел „Закрила на детето”  по спазване на Критериите и стандарти за предоставяне на социални услуги за деца във всички ЦНСТ на територията на община Велинград.

            За 2020 г. в отдел „Закрила на детето“ Велинград не са постъпвали сигнали за деца от бежански семейства.

 

Реализирани дейности по Приоритет 1 от Център за специална образователна подкрепа- Велинград:

Съгласно ЗПУО и Наредба за приобщаващо образование ЦСОП  изготви и работи по следните програми: „Програма за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП- Велинград“ и „Участие на родителите при осъществяването на специалната образователна подкрепа, в терапевтичните и рехабилитационните дейности в ЦСОП град Велинград“ и План-Програма за взаимодействие с родители, институции и организации.Дейностите по тези програми са насочени към образование, консултиране, проучване на интересите и нуждите на детето, очакванията на техните родители и повишаване нивото на информираност и компетентност с цел привличане на родителите към активното взамодействие.

Координиращият екип извършва диагностика и комплексно оценяване на индивидуалните потребности на учениците и подпомага родителите  да бъдат партньори в образователно-възпитателен и корекционен процес. Организира и провежда екипни срещи с ЕПЛР от училища, в които са записани учениците. Инициира и провежда съвместни мероприятия с училища и ЦПЛР, цел социално включване на учениците с множество увреждания: съвместни уроци, тържества, занимания по интереси, изложби, концертни програми. Заедно отбелязваме 3 Декември-Международния ден на хората с увреждания. Участваме в градски тържества, изложби и др. инициативи и мероприятия.

Центърът осигурява месечни стипендии на ученици с множество увреждания, на семейства без родители и еднократни такива на ученици с изяви, осигурява хранене и извозване на всичките ученици от ЦСОП – Велинград.

Крайната цел на образователно-възпитателния процес в ЦСОП е максимално развитие на потенциала на ученика, неговата интеграция в обществото, придобиване на знания, умения и навици за постигане на пълноценен, самостоятелен живот, което е в пълно съответствие с приоритет 1/дейност 1.3/ В тази връзка ЦСОП извършва следните дейности: – Консултации на родители по различни теми: конфликтни ситуации и тяхното решаване, особености в поведението на децата в различните възрастови периоди, родителска и попечителска отговорност, начини за подкрепа и взаимодействие родител-ученик-учител при осъществяване на ОРЕС в условията на пандемията на COVID19, подпомагане на родителите за участие в образователно – възпитателен и корекционен процес при спазване на противоепидемичните мерки.

Чрез участие в дейностите на Сдружението БАЛИЗ информираме обществеността за практиката на подкрепено вземане на решения в общините Велинград и Ракитово, участвахме в граждански инициативи за промотиране и подкрепа на проектозакон в защита на лицата с интелектуални затруднения относно свободно упражняване на гражданските права като алтернатива на запрещението.  Успешна съвместна работа с ДЦ „Надежда“ и двете ЦНСТ за създаване на условия за социално включване на деца и младежи с множество увреждания.

Реализирани дейности по Приоритет 1 от Център за обществена подкрепа:

            Център за обществена подкрепа като  социална услуга в общността развива услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Целта е  да се  подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, чрез предоставяне на социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

           Основен приоритет в работата на ЦОП е деинституционализация и реинтеграция на деца от специализирани институции. Дейностите за постигане на целта са структурирани в следните направления:

 • групова и индивидуална работа по подготовка в умения за самостоятелен живот
 • социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда;
 • работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители – дете;
 • посредничество при контакта родител – институция – дете;
 • повишаване на родителските умения чрез консултиране и подкрепа относно: изграждане на позитивни модели на възпитание; особености на възрастовото развитие и институционалните белези на детето; съдействие и посредничество за намиране на работа на родителя, записване за детски заведения и училища, избор на личен лекар и др.;
 • подкрепа и консултиране на детето и семейството в периода след извършена фактическа реинтеграция.

ЦОП предоставя алтернативни услуги в подкрепа на деинституционализацията на грижата за децата.

Потребители на социални услуги в ЦОП са  кандидати за или вече одобрени приемни/ осиновителски семейства.

Кандитат-осиновителите/ПС преминават обучение по утвърдена програма. Целта  е след приключване на обучителния курс, кандидатите да могат да направят информиран избор, да развият компетенции и отговорности в грижата за децата.

         Семействата получават подкрепа в процеса на адаптация на децата в приемните семейства, както и в преодоляването на трудности в грижата за детето.

          Също така в ЦОП се оказва подкрепа  и на децата със статут за осиновяване, които са настанени в ПС, с цел улесняване на прехода ПС /приемно семейство/ – осиновителско семейство, след насочването им от отдел “Закрила на детето”.

          Психолозите на ЦОП изготвят индивидуална психолого- педагогическа характеристика на деца в ПС, вписани в регистър за осиновяване. Тези характеристики периодично се актуализират. През 2020г. са изготвени 27 индивидуални характеристики на деца.

            ЦОП работи с малолетни и непълнолетни майки, след насочването им от Отдел „Закрила на детето”, с цел превенция на рисковете породени от ранното съжителство, бременност и раждане, пре- натална  и пост- натална грижа.

             През 2020г. в ЦОП 67 непълнолетни майки са ползвали социална услуга – социално- педагогическо консултиране  и подкрепа.

      Основните дейности  с непълнолетните майки са:

?  Консултиране, с цел формиране на отговорна родителска грижа;

?  Консултиране, с цел формиране на здравна и полова култура;

?  Запознаване с възможности за продължаване на образованието;

?  Придружаване до здравно заведение, с цел избор на личен лекар за детето, проследяване поставянето на задължителните имунизации, редовното провеждане на детска консултация и др.;

?  Придружаване до АГ- специалист, с цел проследяване на бременността на непълнолетната майка, както и консултиране относно избор на подходящ контрацептив след раждане;

?  Медиация между институциите, относно издаване на документ за самоличност, припознаване на детето от биологичния баща, подаване на документи за отпускане на полагаеми социални помощи;

?  Ежеседмични посещения на адрес, с цел запознаване с жилищни и хигиенно- битови условия; проследяване качеството на грижа за децата в семейна среда;

            Екипът на ЦОП – Велинград извършва мобилна социална работа чрез планирани посещения на места във високо рисковите общности, с цел осигуряване на по-широк достъп на хората до социалните услуги. Основно работата е свързана с установяване на причините, поради които децата отсъстват системно от учебни занятия; информиране на родителите относно риска за отпадане от училище; наблюдение качеството на грижа към децата в семейна среда. В работата на терен, специалистите в ЦОП си взаимодействат със здравните и образователни медиатори.

               За формиране на отговорно родителстване, ЦОП предоставя социално – педагогическа  и психологическа подкрепа. Осъществените дейности в подкрепа на семействата са:

 • Консултиране и информиране в зависимост от нуждите на клиентите в различните сфери на консултирането: социално, психологическо, педагогическо, здравно, образователно, трудово и др.
 • Развитие на социална компетентност

-          Умения за гледане и възпитание на дете

-          Умения за решаване на проблеми

-          Умения за търсене на работа

-          Умения за общуване

-          Мотивиране на родителите и оказване на съдействие относно записването на децата в детска градина/училище

 • Насочване/посреднчиство

-          За получаване на социални помощи

-          За вкл. в програми за трудова заетост

-          За медицински консултации и услуги

               Реализирани дейности по Приоритет 1 от Дневен център за деца и младежи с увреждания:

        

              Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Велинград предоставя качествени грижи и социални услуги за деца и младежи с увреждания. Дейността на центъра е съобразена с изискванията на държавната и общинската  социална политика и изцяло е насочена към децата с увреждания, тяхното оптимално развитие и вграждане в общността.

Програмата на Дневния център включва разнообразни дейности. Всички занимания са съобразени с общото здравословно състояние. Предлаганите дейности са съобразени с конкретните потребности и потенциални възможности на потребителите.

          В Дневния център се работи на екипен принцип, като се прави задълбочена оценка на потребностите и възможностите на всеки потребител. Консултират се и семейства. Осъществява се пълноценно сътрудничество с всички, които имат отношение към потребителя за да се постигат желаните цели.

Работата  в центъра е насочена към подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Индивидуалният подход, екипният принцип на въздействие върху потребителите,  професионалната амбиция и любов към децата и младежите са основите, на които се градят успехите в развитието и социализацията на децата и младежите с увреждания, посещаващи центъра

Дневният център има утвърдена вътрешна нормативна уредба /Методика, ПВТР, Правилник за дейността, процедури и правила и пр./, която е съобразена с нормативните изисквания.

Дневният център  е с капацитет 36 деца. Към 08.04.2021 г.  има 32 потребителя Обособени са три групи за деца и една за младежи .

Осъществяваното взаимодействие с родителите и институциите с които работим дава възможност за доброто планиране на работата с децата и младежите и съответно максималното им развитие.

Политиката на центъра е да се поддържа и непрекъснато  да повишава професионалната компетентност на всеки работещ в Дневния център. В тази връзка   се провeжда обмяна на опит със специалисти от сродни заведения в страната. Организират се обучения и супервизии за поддържане и повишаване на квалификацията на всички, работещи в центъра

През 2021 една част от заложените дейности по социализация  и мероприятия в Годишния план на дейността на ДЦДМУ не се проведоха породи обявената извънредна епидемична обстановка, други се проведоха индивидуално с потребителите.

Центърът е с добра практика, която представя Община Велинград сред другите общини в страната.  Водещите цели, към които екипа на ДЦ  е насочил усилията си се концентрират около стремежът – социалните услуги, предоставяни от Дневния център да поддържат високо качество, да предполагат оптимално развитие на индивидуалните заложби, интереси, практически и социални умения на всеки  потребител, както и да създават предпоставки и умения за вграждането им в реалния живот на общността.

Реализирани дейности по Приоритет 1 от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2:

            Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2 /ЦНСТДБУ 1 и ЦНСТДБУ 2 /-предоставя резидентна социална услуга, с капацитет 15 места за ЦНСТДБУ 1 и 15 места за ЦНСТДБУ 2.

             Центъра предоставя подслон и подкрепа в близка до семейната среда на настанените деца, в съответствие с техните потребности.

             В ЦНСТДБУ 1 и 2 се осигурява постоянна грижа за всяко дете според потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор. По този начин се осигуряват основните нужди на детето от храна, подслон, лични вещи. Ежедневието на всяко дете е организирано индивидуално, съобразно неговите специфични нужди и желания.

Реализирани дейности по Приоритет 1 от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 и 2:   

        ЦНСТДМУ- 1 и 2  е социална услуга в общността от резидентен тип, която предоставя жизнена среда близка до семейната за пълноценното израстване   на деца и младежи, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпени възможностите за връщане в биологичното семейство, както и настаняването  при близки, роднини или приемно семейство.

            В ЦНСТДМУ-1 и 2 се осигурява качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално  и познавателно развитие  и включване на всяко дете / младеж в естествена за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. Потребителите  получават подкрепа относно задоволяване на базовите потребности-храна, облекло, здравни грижи и почивка. Организирането на живота  в услугата на центъра е насочена към изграждането на социално-битови умения и навици за самостоятелен и независим живот. Начина на живот  в услугите  е насочен  към създаването  на условия и нагласи на потребителите  за  равнопоставено участие в живота на местната общност. Съдействие при намиране на работа на завършили потребители съобразно индивидуалните им потребности, чрез Бюрото по труда и местни бизнесмени

            На база оценка специфичните потребности на потребителите в двата центъра към момента са   настанени общо 18 на възраст от 3 год. до 35 год.

            Те са разпределени както следва: в ЦНСТДМУ -1 са 11, а в ЦНСТДМУ-2 са 7 потребителя. От общо 18 потребители,  7 – деца и 11 –младежи.

             Всички те са с множествени увреждания и определена степен инвалидност. Децата и младежите получават  индивидуална грижа и подкрепа, както задължителния минимум  услуги и дейности осигуряващи качествена  грижа и благоприятна материална база.

            Основна и главна цел на този тип социални  услуги  е  пълноценно  физическо, емоционално  и познавателно  развитие и социално включване на всяко дете/ младеж в естествена за него среда, и равнопоставено участие в живота на местната общност.

Приоритет 2: Здравеопазване. Подобряване здравето на децата

Към Община Велинград работят двама здравни медиатори, които са с насочени дейности в ромската общност. Медиаторите съдействат на семействата за достъп до здравни грижи, които включват профилактични прегледи, кампании за ваксини, регистрация при лични лекари, постъпване за лечение и др. Медиаторите работят съвместно с Община Велинград, лични лекари, ръководства на училища и детски градини. Здравните медиатори оказват съдействие при записване на децата в детска градина, работа със семейства на отпаднали от училище деца, при изготвянето на списъци за прегледи, ваксини и други масови профилактични дейности.

             Приложените мерки имат положително въздействие по отношение на: увеличен брой ромски деца записани в детски градини и училища; увеличен брой деца минали задължителните профилактични прегледи; увеличе брой лица, получили здравни грижи; увеличен брай деца с поставени ваксини; подобрена среда за достъп до здравни услуги и превантивни програми.

             На територията на Община Велинград функционират здравни кабинети в 15 училища и професионални гимназии и в 8 детски градини. Назначените 7 фелдшера и 10 медицински сестри обслужват 4523 ученика от общообразователни училища и професионални гимназии и 1125 деца в детски градини и полудневни подготвителни групи. Те осъществяват медицинското обслужване на спешните състояния и дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. Оказва се медицинско обслужване при спешни състояния до пристигането на екип на Центъра за спешна помощ. В две детски градини има 2 яслени групи, в които работят по 2 медицински сестри.

Длъжностни наименования

Детска градина, училище

1

Фелдшер СУ”Васил Левски”

2

Фелдшер СУ”Св.св.Кирил и Методий”

3

Фелдшер ОУ „Хр.Ботев”и  ОУ”Г.Бенковски”

4

Фелдшер ПГИТ„ Ал.Константинов”

5

Фелдшер ОУ „Методий Драгинов”  с.Драгиново

6

Фелдшер ПГД”Иван Вазов” – Велинград

7

Фелдшер ОбУ „Васил Левски” -  с.Кръстава,
ОбУ”Иван Вазов” – с.Пашово и ОУ „Д-р Петър Берон” – с.Бирково

8

мед.сестраОУ”Неофит Рилски” – Велинград

9

мед.сестраПГГС”Хр.Ботев” – Велинград

10

мед.сестраДГ ”Фантазия” – Велинград

11

мед.сестраДГ ”Радост” – Велинград

12

мед.сестраДГ ”Слънчице” – Велинград

13

мед.сестраДГ ”Детски рай” – Велинград

14

мед.сестраДГ ”Еделвайс” – Велинград

15

мед.сестраДГ „Пролет” – с.Драгиново

16

мед.сестраДГ “Юрий Гагарин” – с. Св.Петка

17

мед.сестраДГ ”Кокиче” Грашево  

 Персонал в  яслени групи в ДГ

1

мед. сестра ДГ ”Слънчице” – Велинград

2

мед. сестра ДГ ”Слънчице” – Велинград

3

Мед. сестра ДГ ”Фантазия” – Велинград

4

Мед. сестра ДГ ”Фантазия” – Велинград

             Община Велинград осигурява медицински специалисти във всяко учебно и детско заведение, включително и в училищата с ниска посещаемост на ученици, ръководейки се от правилото за целесъобразност и от обстоятелствата, че в малките населени места, отдалечени от медицински заведения в общинския център, осигуряването на медицинско лице в училището и детската градина и наличието на здравен кабинет в тези населени места е в интерес на здравето на децата.

           Реализирани дейности по Приоритет 2 от отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” град Велинград:

 

           Особено внимание в работата си ОЗД отделя на консултиране с цел обхващане на майките от рискови групи в женски консултации, задължителните детски консултации и имунизации, профилактични здравни и стоматологични прегледи. При работа с малолетни и непълнолетни майки, както и встъпилите в ранно съжителство /52/ – /с 29 по-малко от предходния отчетен период/ се обръща специално внимание на здравните грижи. При насочването на тези случаи към Център за обществена подкрепа винаги в Плана за действие се залагат и дейности за повишаване на здравната култура.

            През 2020 г. в община Велинград във връзка с изработения Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции не са постъпвали сигнали за деца с подобен риск.

     Реализирани дейности по Приоритет 2 от Център за специална образователна подкрепа- Велинград:

            В ЦСОП е създаден медицински кабинет, оборудван с всичко необходимо. За здравето на учениците се грижи фелдшер, който работи почасово. Разработени са механизъм и програма при действия в критични ситуации, при спешни и неотложни случаи. Здравното образование, като приоритетна ос 2 в общинската програма, е широко застъпено в ИУП и програми в Центъра. Тя е част от учебен, корекционен и терапевтичен процес. Здравното, екологичното и гражданското образование и възпитание се извършва от Здравната комисия според утвърдените план и програма. Това са различни дейности, разработени според интересите на ученици в отговор на техните потребности. Мултимедийни презентации с дискусии, игрови симулации, беседи и практически занятия и др. видове дейности с цел усвояване на знания и умения по актуални теми: превенция на наркомания, алкохолизъм, тютюнопушенето; здравословен начин на живот, полово възпитание и др. ЦСОП предоставя различни видове терапии: арттерапия, трудотерапия, ЛФК и водна терапия, хипотерапия, занимания с психолог и логопед. Разработени и се спазват Правилата за дейността на ЦСОП в условията на пандемията на COVID19. Създадена е безопасна и подкрепяща учебна и физическа среда. Наличието на кабинет по физиотерапия и мултисензорна стая на открито подпомагат за провеждане на ефективен и качествен рехабилитационен процес, заниманията по ЛФК, както и моторна и мултисензорна стимулация. Широко зазсъпено и обучение по БДП, с провеждане на практическите мероприятия.

             Реализирани дейности по Приоритет 2 от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания:

            Децата/ младежите в ЦНСТДБУ 1 и 2  получават навременни и адекватни здравни грижи и услуги. Предоставя се достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и при необходимост рехабилитация. Персоналът на ЦНСТДБУ 1 и 2 има отговорността да наблюдава здравословното състояние на всяко дете и своевременно да осигурява необходимата специализирана медицинска помощ. В ЦНСТДБУ 1 и 2 се поддържат медицински шкафове с основни лекарствени средства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи.

              В ЦНСТДБУ 1 и 2 се осигурява психологическа подкрепа, психологично консултиране съобразно потребностите на всяко дете. Психологичната подкрепа се осъществява на базата на специализирана оценка на потребностите и индивидуалния план за грижа на детето, които са разработени и се актуализират на всеки шест месеца от мултидисциплинарен екип от специалисти. При необходимост от индивидуална работа се наема външен специалист психолог консултант.

              Реализирани дейности по Приоритет 2 от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания:

 

        Главна  и водеща е дейността свързана с поддържането и подобряването на здравословното състояние на всички настанени потребители: лечения, консултации с личния лекар  и други  специалисти, както и опазване на  живота им. За целта ежедневно се предоставят лекарства на потребителите, а при необходимост  се извършват медицински прегледи от личния лекар- д-р Попов,психиатър и други специалисти.

         Като основна грижа на медицинския и целия персонал   е адекватно да реагират  при всеки индивидуален случай, както и възникнал инцидент.

         През изминалата година не са установени тежки здравословни проблеми за потребителите  единствено бяхме под карантина месец ноември и декември, поради заболели 10 потребителя от COVID 19. Бързо се  излекуваха без  усложнения.

        Редовно се извършва  консултация, и после следващи вторични прегледи на всички потребители от  центъра с детски психиатър от Пазарджик. На някои от потребителите се наложи да  се сменят лекарствата на други да бъдат отменени. Всички потребители бяха прегледани и лекувани от  зъболекари  в специализираната поликлиника „ БИОДЕНТ“ в град Елин Пелин.

         Относно храненето на настанените потребителите в ЦНСТДМУ -1 и 2 се извършва от  външен доставчик, като се спазват всички изисквания по  Наредбата за здравословно хранене на Министерство по здравеопазването.

        Целогодишно  потребителите получават и други храни под формата на продукти и лакомства от  дарители.  Тези от потребителите, които познават и могат до известна степен да боравят с монетите, при извеждането на разходка в  или извън  града   със своите джобни пари  си купуват неща по собствено желание.

 

     Реализирани дейности по Приоритет 2 от Център за социално включване „Развитие“:

ЦСВ ,,Развитие“ за подкрепа на деца и родители предоставя иновативни  интегрирани социални услуги за ранно детско развитие  и подкрепа на семейства с деца от 0 до 7 годишна възраст. Основна цел на услугите, предоставяни в центъра е предоставянето на подкрепа на деца и в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа за здравна грижа, формиране на родителските умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата в специализирани институции, ограничаване предаването на бедността между поколенията, чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителските умения сред уязвимите групи родители, като и ранна интервенция на уврежданията.

            Отделните услуги, който предоставя ЦСВ ,,Развитие“ център са: Ранна интервенция на уврежданията“, ,,Формиране и развитие на родителските умения и семейно консултиране и подкрепа“, ,,Здравна детска консултация“, ,,Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“, ,,Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище“(под формата на лятно училище за деца от уязвими групи).

       „Ранна интервенция на уврежданията“

       През 2020г. по услугата  „Ранна интервенция на уврежданията“ бяха  изготвени   15 първоначални оценки на потребностите, сключиха се 13  договора за предоставяне на социални услуги, изготвиха се 13 индивидуални планове за развитие на детето, извърши се 13  изготви се оценка на развитието на детето, преглед на индивидуалния план за развитие на детето 43 бр, приключващи доклади 16 бр., протоколи за работа на терен  15 бр., проведени 55  мултидисциплинарни срещи, групови работи 2 бр., домашни посещения 16 бр. Първични мед.прегледи  73 бр.и вторични  376. Посещения на потребители в центъра 1796,  протоколи от специалисти 221 бр , телефони контакти- 180 бр.

      ,,Формиране и развитие на родителските умения и семейно консултиране и подкрепа“

Изготвени оценки на потребностите на детето- 26 бр.

Подписани са 48 нови договори с потребители на услугата.

Индивидуален план за развитие на детето 26 бр.

Приключващ доклад 45 бр.

Проведени 49 работи на терен, мултидисциплинарни срещи 47 бр.

групови работи с потребители- 16 бр.,

домашни посещения -  76 на брой, развитие на случая 21бр.

Преглед на индивидуалния план 413 и помощ в натура 294.

Индивидуални работи – 881

Телефонни контакти – 260.

      ,,Здравна детска консултация“

Определен здравен статус на  деца – 734.

Преглед на нови потребители- 50

Измерен ръст, тегло и обиколка на деца- 361

Консултации за хранене- 400

Консултации за съня- 30

Обучения за масаж и гимнастика-57

Изготвени оценки и диагностика на психомоторното развитие на деца 98

Насочени към личен лекар 9 деца

Работа на терен- 23

Проведени индивидуална работа на родители, целящи получване на информация за здравословното състояние на децата-272

Проведени 7 групови консултации, целящи превенция на детската заболеваемост.

Оценка на потребностите-26

Приключващ доклад- 108

Домашни посещения- 33

Телефони контакти- 22

               ,,Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“

Децата посещаващи услугата постигнаха положителни резултати и по-голямата част от тях успяха да покрият до известна степен и усвоят целите залегнали в Индивидуалната образователна програма. В образователните цели децата успяха да развият слухови и зрителни възприятие. Изградиха се умения за работа с химикал,флумастери, работа с картини по които се съставяше разказче с цел обогатяване и развитие на логическата мисъл и запълване на речниковия запас с нови думи, Обогатиха се знанията за животни,плодове,зеленчуци и др. Запознаха се с геометрични фигурки. Работеше се с дъските на Сеген.  Запознаха се с гласни звукове и ги намираха  в думите . Изградиха се  елементарни умения за писане на цифри, също така и да ги четат и броят.  У децата се развиват възприятията, паметта, въображението и вниманието. През изминалия период бяха застъпени часове по изобразително изкуство, арттерапия, игротерапия. Проведоха се часове по безопасност на движението, групови занимания с интересна тематика. Бяха направени изложби, открити занятия съвместно с родителите за Деня на детето 1-ви юни ,проведоха се състезателни игри, рисунка на асфалта. Направи се голяма изложба „Здравей отново мое лято“ с изработени предмети и рисунки .Всяко индивидуално  занимание е описано в протокол за работа, който е прикрепен към документацията на ИППДУ .

За Коледа бяха раздадени 300 бр.коледни подаръци, дарени от фондация „Адра.“

През   периода  по този показател са включени 9 нови потребители, като са съставени 9 индивидуални образователни програми,съставени са 178 отчетни доклада от специалистите, прегледи на индивидуалната  програма на  28 деца и приключено участие на 9 деца, тлефони контакти- 37 бр.

            Реализирани дейности по приоритет 2 от Детска педагодическа стая при РУ- Велинград:

            Опазването здравето и живота на децата е основна цел и приоритет в дейността на полицията.

              Полицейските служители, в определени случаи съвместно с представители на МКБППМН-общ.Велинград се провеждат проверки по питейни и увеселителни заведения за спазване разпоредбите на чл.45 от ЗЗД и Наредба І- на общ.Велинград относно спазването на вечерен час, сервирането на алкохол и продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. При констатиране на нарушения се съставят актове за установено административно нарушение/АУАН/, а в случаите, когато това съставлява престъпление по НК се образува досъдебно производство. През периода не са съставяни АУАН по чл.45 от ЗЗД на родители, управители или собственици на питейни заведения.

Приоритет3: Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование

 

Предучилищното образование на 5 и 6 годишни деца, за населените места, в които няма разкрити групи към ДГ, се осъществява в подготвителните групи към училищата- 7 на брой и 4 подготвителните групи към ДГ „Еделвайс“. Към ДГ „Юрий Гагарин“ с. Света Петка има разкрити 4 целодневни групи в с. Алендарова; с. Всемирци и 2 в с. Пашови. Съществуването на тези групи дава възможност на родителите и децата от малките населени места да ползват услугите на образователната система.

             Обхващането и задържането в училище на подлежащите на задължително образование ученици е проблем, който трябва да бъде решен с пакет от мерки не само в областта на образованието.

Предприети и прилагани мерки в Община Велинград от образователните и социалните институции в тази насока са:

-          Предоставяне на социални помощи, при определени за това условия;

-          Създаване на стимули за по- голямо участие на местна общност и родителите в мерките за интеграция;

-          Предоставяне и ползване на училищните автобуси;

-          Организиране на извънкласни и извънучилищни дейности;

-          Мерки за справяне с потребностите на учениците от малцинствата;

-          Интеграция на учениците от етническите малцинства сред останалите ученици в училищата

-          Целодневна организация на учебния процес

             Независимо от осигурените през последните години безплатни учебници, хранене, транспорт, обхват на рискови групи от социални услуги, от програми за заетост и обучение, отпадащите ученици от ромския етнос са проблем, по който продължава работата на всички ангажирани институции.

             По отношение на децата със специални образователни потребности в училищата и детските градини се прилага ресурсно подпомагане и интегрирането им в масовата образователна система.

            Центърът за специална образователна подкрепа – Велинград функционира във връзка и взаимодействие с  общината, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите, представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата, и с обществото. ЦСОП осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:

1. Оптимално развитие на силните страни и способностите;

2. Коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;

3. Постигане на очакваните резултати от обучението;

4. Стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация.

5. Разработване и прилагане програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в центъра

Центърът за специална образователна подкрепа извършва:

1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа;

2. Педагогическа и психологическа подкрепа;

3. Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и Учениците, които се обучават в ЦСОП;

4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

5. Организира и предоставя допълнителна подкрепа на деца и  ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училища чрез включването им в групи за терапевтични и рехабилитационни дейности в центъра за специална образователна подкрепа.

Дейността на ЦСОП, като цяло, е съобразена с целите, принципите на приобщаващо образование, според ЗПУО, Наредба за приобщаващо образование и др. подзаконови разпоредби, съобразно с приоритетите на Европейската програма 2020, Конвенция на ООН за права на детето, националните приоритети  и Общинската програма за закрила на детето. В този аспект ЦСОП позиционира себе си като едно от важните звена в изпълнение на дейностите по всичките приоритети на програмата.

СПРАВКА

ЗА БРОЙ ДЕЦА СЪС СОП В УЧИЛИЩА И ДГ

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

№ по ред

Код НА училище

Второстепенни разпоредители с бюджет

населено място

Брой уч-ци и деца

1

1301674

СУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Велинград

7

2

1302573

СУ “Васил Левски” гр.Велинград

12

3

1306811

ОУ “Неофит Рилски” гр.Велинград

25

4

1301699

ОУ “Христо Ботев” гр.Велинград

11

5

1301707

ОУ “Георги Бенковски” гр.Велинград

5

6

1301852

СУ “Методий Драгинов” с. Драгиново

24

7

1302349

СУ “Христо Смирненски” с. Света Петка

3

8

1302438

ОУ “Христо Ботев” с.Абланица

3

9

1301514

ОбУ “Иван Вазов” с. Пашови

4

10

1301382

ОУ “Васил Левски” с. Грашево

2

11

1301610

ОУ “Д-р Петър Берон” с. Биркова

1

1

1302979

ПГД “Иван Вазов” гр.Велинград

16

1

1300654

ДГ  “Фантазия” гр.Велинград

9

2

1300679

ДГ  “Радост” гр.Велинград

2

3

1304492

ДГ “Слънчице” гр.Велинград

5

4

1304528

ДГ “Детски рай” гр.Велинград

3

5

1304834

ДГ “Еделвайс” гр.Велинград

13

6

1300091

ДГ “Пролет” с. Драгиново

1

Общо:  

146

Относно осигуряване обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение прилагането на мярката интегрирано обучение на деца със СОП  допринася за намаляване на процента необхванати деца и ученици. В същата посока действа и прилагането на мярката за предоставяне на възможност за получаване на образование в самостоятелна форма на обучение.

            Към 15 септември подалите заявление за записване в първи клас са 353 и броя на паралелките – 18.

              Броят на подлежащите на задължително обучение в първи клас, т.е. тези, които в годината на постъпване в училище навършват 7 години / родените деца през 2013 год. по населени места и настоящ адрес по информация на ГРАО/ са 385.

              Броят на децата, обхванати в задължително обучение на 6 години в детските градини е 204 бр., а тези в полудневните подготвителни групи към училища и детски градини е 111 – общо обхванати и задължително подлежащи деца на 6 години е 315 бр., при родени по информация на ГРАО през  2014 г. – 388 деца, а през 2015г.- 344 деца.

Броят на децата, обхванати в задължително обучение на 5 години в детските градини е 212 бр., а тези в полудневните подготвителни групи към училища и детски градини е 99 – общо обхванати и задължително подлежащи деца на 5 години е 311 бр. , при родени по информация на ГРАО през  2015 г. – 344 деца, при 6 годишните обхванати 315, при родени през 2014г. – 388 деца.

 

С П Р А В К А

ЗА БРОЙ ДЕЦА И ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

населено място

Брой деца до 3г. в ясли

Брой деца                           2-4г.

Брой деца                                 5-6г.

Брой деца                                 5-6г. в ПДГ

Групи

Групи ПП

1

ДГ “Фантазия” гр.Велинград

12

65

69

6

2

ДГ “Радост” гр.Велинград

73

39

4

3

ДГ “Слънчице” гр.Велинград

14

99

69

7

4

ДГ “Детски рай” гр.Велинград

46

42

4

5

ДГ “Еделвайс” гр.Велинград

55

58

115

4

4

6

ДГ “Пролет” с. Драгиново

59

74

5

7

ДГ “Юр.Гагарин” с. Света Петка

58

51

6

8

ДГ “Кокиче” с. Грашево

28

14

3

Всичко

 

31

475

424

116

39

4

СПРАВКА ЗА БРОЙ ГРУПИ И ДЕЦА В ППГ КЪМ УЧИЛИЩА за учебната 2020 – 2021 година

№ по ред

Второстепенни разпоредители с бюджет

населено място

Брой деца на 5 и 6 г.

Брой групи

1

СУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Велинград

14

1

2

ОУ “Георги Бенковски” гр.Велинград

20

1

3

ОУ “Христо Ботев” с.Абланица

6

1

4

ОбУ “Иван Вазов” с. Пашови

6

1

5

ОбУ “Васил Левски” с. Кръстава

31

2

6

ОУ “Д-р Петър Берон” с. Биркова

18

1

Всичко

 

95

7

Справка за натуралните показатели за уч. 2020/2021 г.

Училище – селище

 

общо общо      проф. целодн.орган.
 

пар.

І-ІV

пар.

V-VІІ

пар.

VIII-Х

пар.

XI-ХІІ

пар.

уч-ци

пар.

уч-ци

групи

уч-ци

сам.ф.

СУ “Св.св.К.и М.” – Велинград

9

180

9

197

9

211

6

141

33

729

9

177

5

СУ “В.Левски” -Велинград

9

198

6

144

6

153

4

77

25

572

8

179

5

ОУ “Н.Рилски” -Велинград

11

271

8

214

19

485

4

78

ОУ “Хр.Ботев” – Велинград

7

129

6

117

13

246

5

114

ОУ “Г.Бенковски” -Велинград

4

85

3

72

7

157

ОУ “М.Драгинов” – с.Драгиново

10

190

7

165

3

69

2

38

22

462

7

116

8

177

23

СУ “Хр.См-нски”-с.Св.Петка

7

114

6

97

6

120

4

76

23

407

9

197

ОУ “Хр.Ботев” – с. Абланица

2

21

2

25

4

46

2

45

ОбУ “Иван Вазов” – с.Пашово

4

66

3

59

3

42

0

10

167

5

100

ОУ “В.Левски” – с.Грашево

4

50

3

31

7

81

4

75

 7

ОбУ “В.Левски” – с.Кръстава

4

67

3

50

3

38

0

10

155

6

116

ОУ “Д-р П.Берон” – с.Бирково

4

44

3

39

7

83

3

66

Общо:

75

1415

59

1210

30

632

16

332

180

3590

7

116

63

1324

40

ПГД “Иван Вазов” – Велинград

6

147

91

задочно  

30

 

                Община Велинград предоставя високо ниво на обучение, което гарантира равен достъп до образование.

             С   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 г. за създаване и функциониране на  постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст  в Община Велинград бяха създадени  6 екипа  по райони за обхват. Екипите включват представители на РУО-Пазарджик, Общинска администрация, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ДСП и Отдел закрила на детето, РУ на МВР, МКБППМН, ДБТ. Екипите осъществиха дейности по идентифициране на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст, които не са обхванати в образователната система, отпаднали от училище.

           Във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст и ангажимента на община Велинград за децата и учениците от кв. Анезица с жители от ромски произход се оформи крайна необходимост от изграждане на нова сграда за децата от този квартал.

 

    Реализирани дейности по приоритет 3 от отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” град Велинград:

При всеки постъпил сигнал в ОЗД от училище, детска градина  и друга институция /49/ относно дете, отпадащо от училище се изготвя оценка на риска. Най-честите случаи са свързани със социални причини /бедност, неразпознаване на образованието като ценност в семейството и децата с поведенчески проблеми/. В зависимост от констатираните потребности на децата и семействата се планира краткосрочна или дългосрочна подкрепа в семейна среда чрез насочване от отдел „Закрила на детето“ към ЦОП и/или предприемане на възпитателни мерки от МКБППМН, а в крайни случаи се прилага и предприемане на последващи мерки по Закона за закрила на детето – настаняване в семейство на роднини и близки, в приемно семейство, в социална услуга от резидентен тип. Много усилия и детайлно анализиране се влага при предприемането на мерки за всеки казус с дете и семейство с цел предотвратяване на извеждането на дете от биологичното семейство.

Ежемесечно се осъществява мобилна работа и работа на терен с родителите, които не мотивират децата си да посещават редовно училище най-вече в Асфалтова база и Анезица.

            За децата, при които е констатиран реален риск за отпадане от училище, от страна на отдел „Закрила на детето” са предприети мерки по чл. 23 от Закона за закрила на детето, чрез консултиране и насочване на децата и семействата към социални услуги в общността.

 

                Реализирани дейности по приоритет 3 от ЦСОП- Велинград:

ЦСОП работи по Програма за намаляване дела на преждевременно напуснали образователната система, чрез коята са подобрени съществуващите механизми и процедури, позволяващи проследяване на всеки конкретен случай на дете или ученик в риск от преждевременно напускане на учебната система. Всички ученици, застрашени от отпадане са включени в извънкласни и извънучилищни дейности, работи с тях психолог, арттерапевт, трудотерапевт. Разработени са плановете за допълнителна подкрепа на личностно развитие и се предоставя такава. Центърът ежемесечно подава информация за отсъстващи ученици в електронен портал. По този начин се следи движението на учениците от МОН и ДАСП и при допуснати определен брой отсъствия се спират детските надбавки на учениците. Училищният психолог работи с тези ученици по специална програма. Според разпоредбите на ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование учениците от ЦСОП са записани в общообразователни училища и се обучават по индивидуални учебни планове и програми в ЦСОП, където им е предоставена допълнителна подкрепа. ЦСОП извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна, терапевтична, педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици със СОП от предучилищна и училищна възраст, също така и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация. В центъра е създадена комисията по качество, разработена е политиката по управление на качество, редовно се провежда самооценка, анализ и се набелязват мерките за справяне с несъответствия. Разработена е политика за управление на риска и констатиране на рисковите фактори. Чрез активна проектна дейност в училището е създадена съвременна материалнотехническа база и оборудване, което дава възможност за провеждане на иновативен, достъпен, увлекателен образователно-възпитателен и корекционен процес в съответствие с индивидуалните особености на всяко едно дете. Чрез предметно-практическата дейност учениците формират полезни социално-битови навици, знания за околен свят, постигат базовата грамотност. Образователният процес е интерактивен, използват се иновативни методи и технологии, ИК и е достъпен, интересен и увлекателен за учениците, което намали броя на отпадналите. В тази връзка искам да фокусирам вниманието върху голямо разнообразие от клубните дейности, в които се ангажират всички ученици от центъра според индивидуални потребности и интереси. Това дава възможност за развитие на техен потенциал и силните им страни. Учениците участват в разнообразни творчески дейности, съвместно с ученици от масовите училища в града. Те са научават да взаимодействат и функционират в мултикултурна образователна среда, да бъдат толерантни, да зачитат интереси на другите, да приемат и уважават различията.

ЦСОП осигурява безплатна храна, транспорт и учебни пособия.

            Реализирани дейности по Приоритет 3 от Център за социално включване „Развитие“:

            ,,Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище“.

Във връзка с обявената коронавирусна пандемия от COVID- 19 лятното училище за 2020г. не се проведе.

            Реализирани дейности по приоритет 3 от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2:

            Екипът на ЦНСТДБУ 1 и 2 записва всяко дете в подходяща форма на обучение в общообразователни училища в населеното място, съобразно интересите и желанията му. Специалистите от Центъра съдействат за редовното и навременно посещение на учебните занятия. В ЦНСТДБУ 1 и 2 са осигурени учебните пособия, помагала и материали. За нуждите на децата/младежите от  функционира занималня в която децата имат възможност да бъдат подпомогнати от педагог.

            Реализирани дейности по приоритет 3 от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 и 2:

        Всички потребители от ЦНСТДМУ-1 и 2  с изключение на четирима не посещават  ЦСОП – Велинград  и  ДЦДМУ „ Надежда“ – Велинград .Извозването им до тези заведения се извършва със собствен транспорт. Със закупения   микробус вече,   можем да реагираме адекватно на някои спешни случаи, както и да разнообразим свободното време  на потребителите в двата центъра.

     Екипните срещи провеждани във връзка актуализиране на заложените в индивидуалния план за грижа – задачи и дейностите за потребителите, с представители от другите институции се осъществяват регулярно и по график. Като всички доклади и справки се предоставят редовно в определения срок.

            Реализирани дейности по приоритет 3 от Център за обществена подкрепа:

ЦОП предоставя услугата „Училищна подкрепа” насочена към деца с риск да отпаднат от образователната система. Дейностите имат за цел да повишат мотивацията на децата към учебния процес чрез включването им в ателиета по интереси и оказване на  помощ при подготовката на уроците.Основните дейности, които реализираме са:

?  поддържане на връзка с училищата;

?  оказване на съдействие за записване на децата/младежите в училище,   проследяване на посещаемостта на децата в училище;

?  работа с родителите за формиране на положително отношение към училището.

През 2020г.  услугата училищна подкрепа  са ползвали   16 потребители.

            Реализирани дейности по приоритет 3 от Детска педагодическа стая при РУ- Велинград:

            През изминалия тежък период с наложените противоепидемични мерки, свързани с корона вируса част от заложените приоритети в Общинската програма за закрила на детето за 2020г. не беше възможно да се реализират.

Опазването здравето и живота на децата е основна цел и приоритет в дейността на полицейските служители. Ежедневно се провеждат срещи с училищните администрации за противодействие на случаите, когато учениците са обект или субект на престъпление. През изминалия период, голяма част от времето учебния процес се провеждаше в електронна среда, дистанционно. Когато се провеждат присъствени пропускателния режим в училищата се контролира засилено от вътрешно ведомствена охрана или лицензирани охранителни фирми, като има и видео – системи за наблюдение. Лицата и фирмите, осъществяващи тази дейност са инструктирани и проверявани от органите на МВР. Полагат се усилия за недопускане на инциденти, застрашаващи или излагащи на опасност живота и здравето на децата в училище, като се вземат бързи и адекватни мерки от съответните институции. В определени училища съществува практика да се организират ежедневни дежурства от учители за недопускане тютюнопушене и употреба на наркотични вещества и алкохол от ученици в и районите на училищата.  В началото на всяка учебна година има определени  полицейски служители  на входно- изходните артерии на училищата с цел предотвратяване на случай на насилие от и срещу деца и превенция на нарко-разпространението. Ежедневно се извършват обходи и наблюдения в районите на училищата от полицейски служители за предотвратяване на евентуално разпространение и употреба на наркотични вещества. На базата на изложеното е изготвена „Работна карта за недопускане разпространението на наркотици” към договора за обществен ред и сигурност, подписан между Община Велинград и РУ – Велинград. В нея са заложени конкретни мероприятия с определени отговорници, като основните са обходи и наблюдения на училищата за предпазване на децата от наркотици, срещи с училищните администрации, проверки на нарко – сборища и контингент.

Активно се работи и по“ Механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици“, съвместно с другите институции работещи по него.

Приоритет 4: Съдебна система. Правосъдие за детето

 

            Реализирани дейности по приоритет 4 от МКБППМН:

             За 2020г. са разгледани общо 19 възпитателни дела по описната книга на МКБППМН – община Велинград. За провеждането на делата, са изготвени общо 23бр. доклади от обществените възпитатели на МКБППМН. За провеждането на възпитателните дела, секретаря на комисията изготвя писма до ОЗД за информиране и изготвяне на социален доклад по случая. Председателя на МКБППМН издава заповед за образуване на комисия и разглеждане на делата, изготвяне на писма до различни заинтересовани институции, страни по делата.

Постъпили преписки и сигнали в МКБППМН през 2020г. са общо 19. От Районна прокуратура – 14, от РУ на МВР – 1, училище – 1, ЦНСТДМБУ-3.

През 2020г. извършителите на противообществени прояви и престъпления  са общо – 23 деца. физическо насилие -2, бягства от ЦНСТ -3, за престъпления свързани с наркотици – 1,проява на насилие и агресия – 3, за кражба – 11,управление на МПС -1, проява на блудствени действия -1, не посещение в училище – 1.

Организирането и координирането на социално – превантивната дейност, предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са основни функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН. Във връзка с това, Комисията организира редица мероприятия за деца и младежи, съвместно с училища, ЦОП, ЦНСТ, РУП и ОДК както следва:

1.Дискутирани теми: „Насилието и тормозът в училище” , „Кибертормоз”,«Проблеми с адаптацията в училищната среда», „Не посещение в училище».

            2. На 22.04.2020 г. МКБППМН и децата от ЦНСТДБУ – гр. Велинград, отбелязахме: Световният Ден на Земята, чрез организирано дистанционно мероприятие. Със своите оригинални произведения децата показаха, че заедно можем да поддържаме една по-чиста и здравословна среда. Показаха, че можем да упражним нашата отговорност към природата и околната среда и че сме отговорни за това, което се случва на земята.

            3. Превантивни дейности на МКБППМН с децата на  ЦНСТДБУ по отношение употребата на алкохол и наркотични вещества, като им беше предоставена информация и последваща дискусия на теми:„Какво кара децата да посягат към алкохола и последиците от него?“, темата за произхода на наркотиците,  видове наркотични вещества, как да реагират, ако намерят младеж в безсъзнание от свръхдоза или от отравяне с примеси в наркотик, кой употребява наркотици и защо, какви са рисковете?

            4. МКБППМН предостави материали за COVID-19 на децата от ЦНСТДБУ: полезна информация от АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ: .Как тийнейджърите да съхранят психичното си здраве по време на епидемията с коронавирус (COVID-19“.Как да намерят начини да се разсейват с приятни занимания и нови начини да общуват с приятелите си. Документът е подготвен от екипа на отдел „Ранно детско развитие“ и е одобрен от отделите „Здраве“,”Закрила на детето”, „Образование в извънредни ситуации“ на офиса на УНИЦЕФ.

5. През месец септември 2020г.,поради епидемичната обстановка в страната, беше организирана и проведена «Весела ваканция» 2020г., с мероприятието – „Синьо лято” – игри и забавления на плажа.

            6.    Училище за родители, съвместно с Център «Развитие»:

 • Срещани трудности по отношение на предоставяне на грижи за здравето на децата
 • Информация за Covid 19 от медицински работник, пряко ангажиран с преодоляване на вируса.
 • Подходи за възпитание.
  • Стратегия за справяне с тревожността

7. Ден на толерантността,съвместно с ОДК – проведено мероприятие с участието на деца от училищата на територията на община Велинград.

            8. Дейности на МКБППМН с конкурсен характер

            8.1 Конкурс за 1-ви март – „Мартичка”, съвместно с ОДК за ръчна изработка на най- оригинална и красива мартеница, гривна, колие, кукла и пано, за всички училища и детски градини в общината.

8.2 Конкурс на тема: „Моят роден град – Велинград”, съвместно с ОДК, в който взеха участие всички училища на територията на община Велинград, за изработка на пано, видеоклип и рисунка.

   Реализирани дейности по приоритет 4 от отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” град Велинград:

С цел осигуряване правото на децата-правонарушители на справедливо и законосъобразно отношение при зачитане тяхното достойнство се осъществява защита на правата и законните интереси на малолетни и непълнолетни от представител на отдел “Закрила на детето” при разглеждане на възпитателни дела, когато не е посочен доверен представител или адвокат.

            Реализират се периодични работни срещи между ОЗД и обществени възпитатели в МКБППМН с цел актуализиране информацията за децата с образувани две или повече възпитателни деца и междуинституционално сътрудничество за работа с тези деца и техните семейства

            При всички случаи на граждански и административни дела, където са засегнати интересите на малолетни и непълнолетни отдел “Закрила на детето” изготвя становище /85/ – /с 41 по-малко от предходния отчетен период/ и изпраща представител за изслушването на детето в съдебна зала /12/.

              Реализирани дейности по приоритет 4 от ЦСОП-Велинград:

             По приоритетна ос 4 ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕТЕТО в ЦСОП в сътрудничество с институциите и психолога се провежда необходима работа с деца с поведенчески разстройства, а също така по превенция на насилие и агресия. В действие е и комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Съвместните дейности с обществените възпитатели от МКБППМН.

            Реализирани дейности по приоритет 4 от Детска педагодическа стая при РУ- Велинград:

            От страна на ИДПС при РУ-Велинград се провежда индивидуално-профирактична и корекционно-възпитателна работа спрямо, които е упражнен някакъв вид насилие. За всеки случай на насилие спрямо деца се вземат адекватни мерки с отдел ”Закрила на детето” към Д”СП”-гр.Велинград и РУ-Велинград , като при възникнала необходимост се прилага „Координационния механизъм за работа при случаи с деца,  жертви на насилие или при кризисна интервенция”, в който вземат участие представители на различни институции, като задължително представени са: общ.Велинград, РУ-Велинград, Д”СП”-Велинград.

Приоритет 5: Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация

Реализирани дейности по приоритет 5 от Център за обществена подкрепа:

 Една от приоритетните области в дейността на ЦОП е защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. След насочване от ОЗД, ЦОП предоставя психологическа помощ и подкрепа на деца жертви на насилие и техните семейства за преодоляване на травмата от преживяното насилие. Психолог оказва и подготовка на деца преживели насилие за изслушване пред съдебния състав.

През 2020г. 5 деца, жертви на различни форми на насилие, както  и техните семейства получиха подкрепа от психолозите на ЦОП.

Превенция на насилието включва следните дейности:

 • социална, психологическа и терапевтична работа с деца – жертви на различните видове насилие и техните семейства;
 • индивидуална работа с деца с агресивно поведение;
 • разработване и провеждане на обучителни модули на тема превенция на насилие и агресивно поведение, видове насилие, информиране на децата, относно техните права и др.;
 • информационни срещи, беседи и консултации на родители и учители, относно проявите на насилие сред децата и справяне с тях;
 • отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към съответни компетентни органи и специалисти при необходимост;
 • сътрудничество и взаимодействие с всички институции, които имат отношение и прилагат мерки за предотвратяване насилието над деца;
 • индивидуална и групова работа с родители, чиито деца са идентифицирани като жертви на домашно насилие.

 ЦОП има изготвени презентации на теми: „Не на насилието  и агресията в училище”, „Трафик на хора” и др.  Разработена  е брошура посветена на насилието – видове, индикатори за разпознаване, към кого да се обърнем за помощ, важни телефони  и др.           

ЦОП, насърчава детското участие, чрез включването на децата в ателиета по интереси. Целта на ателиетата  е  осмисляне свободното им време  с полезни и приятни занимания. В същото  време, се стимулира формирането на основни житейски умения като: комуникативност, работа в екип, толерантност, развитие на индивидуалните творчески умения  и др.

        ЦОП  съвместно с Община Велинград и МКБППМН,  провежда арт- ателие под мотото “Всички сме специални  и неповторими”.

       Поради пандемията от Ковид-19 и въведените ограничителни мерки, не бяха реализирани групови програми.

            Реализирани дейности по приоритет 5 от Детска педагогическа стая при РУ- Велинград:

            Ежедневно се извършват обходи и наблюдения в районите на училищата от полицейски служители за предотвратяване на евентуално разпространение и употреба на наркотични вещества. На базата на изложеното е изготвена „Работна карта за недопускане разпространението на наркотици” към договора за обществен ред и сигурност, подписан между Община Велинград и РУ – Велинград. В нея са заложени конкретни мероприятия с определени отговорници, като основните са обходи и наблюдения на училищата за предпазване на децата от наркотици, срещи с училищните администрации, проверки на нарко – сборища и контингент.

   

            Реализирани дейности по приоритет 5 от отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” град Велинград: 

В община Велинград е изработен Координационен механизъм  при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, където водеща роля има отдел “Закрила на детето” в партньорство с инспектор детска педагогическа стая при РУП, представители на общината, социални услуги, училища, детски градини и други. Целта на работата е съдействие и предприемане на бързи и навременни мерки от всички институции, участващи в междуведомствения мултидисциплинарен екип на местно ниво, при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. На децата се оказва директна подкрепа чрез социално консултиране и индивидуална работа. Подкрепа и консултиране се оказва и на родители на деца, преживели насилие, и родители, упражняващи насилие над децата.

            През  2020 г.  за едно дете за което е констатиран риск и рецидив при девиантно поведение е предприета спешна мярка – настаняване в Кризисен център за деца и младежи. Мярката е временна с корективно–възпитателна цел и отделяне на децата от рисковата среда.  След шестмесечен престой в Кризисен център Пещера с непълнолетните продължава работата отдел „Закрила на детето“ Велинград.

            Ежемесечно по предварително изготвен график се провеждат акции на мултидисциплинарните екипи с цел превенция на попадане на децата на улицата и откъсването им от неблагоприятната среда. За констатираните случаи на просещи деца са предприети мерки за закрила в семейна среда чрез насочване от отдел “Закрила на детето” към социални услуги в общността и работа с биологичните семейства.

 

 

 

Реализирани дейности по приоритет 5 от ЦСОП- Велинград:

ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ в ЦСОП се извършват следните дейности: – Функционира: „ КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ ОТ НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ“, „Съвет за противодействие на тормоза“. Съобразено с утвърдена планпрограма се изнасят презентации, беседи и се провеждат различни мероприятия по превенция и противодействие на агресия и насилие; Извършени са необходимите проучвания, анкетирания по установяването на нива на емоционално състояние на учениците за профилактика и противодействие на агресията, насилието и тормоза, съгласно изискванията на ЗПУО, нови изисквания за изготвяне на плановете за подкрепа, работа по конкретен случай и проследяване на напредъка на детето, документиране, необходими компетенции на персонала, екипните срещи на КЕ с ЕПЛР в училища и детските градини, съгласно и в съответствие с ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование. Набелязани са мерките за преодоляване на нежелано поведение.  Съвместно с инспектор ДПС са проведени учитело-родителски срещи с родители на проявени деца, където инспекторът запозна всички присъстващи със законовите санкции в случаите на прояви на родителско неглижиране и насилие върху деца; – Екипните срещи с ОЗД и ЦНСТ по консултиране на родители и превенция на девиантно поведение на учениците в риск, обмяна с необходимата информация.- Информиране от страна на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни чрез презентация за видовете насилия и тормоз. – Редовно се провеждат изследвания на психоклимата в училището, тестиране, анкетиране и беседи. Набелязват се мерки за преодоляване на несъответствия, ако се установени такива. При възникване на конфликтни ситуации се провеждат консултации с психолога на центъра. Много голям акцент ЦСОП поставя за провеждането на извънкласни и извънучилищни дейности. Имахме голямо разнообразие от дейности и изяви, участия, което ни донесе много награди. В областта на спорта спечелихме награди от съвместни турнири с ученици от други училища, първо място в състезание на „Спешъл олимпик“ по футбол и народна топка. В областта на изобразителното изкуство имаме редица участия и награди от ученически конкурси на регионално, национално и международно ниво.

Приоритет 6: Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на децата.

Приоритет 7: Насърчаване на детското участие

На територията на Община Велинград функционират следните спортни клубове-

1 ски клуб, 1футболeн клуб, 3 плувни клуба, 1 волейболен, 1 бойни изкуства, 2 спортни танци, в които през 2020г. са тренирали около 450 деца и младежи.

С цел  насърчаване на детското участие и развитие на способностите на децата  през 2020г. в община Велинград са проведени следните мероприятия:

            -Срещи на медицинските работници от училищата с учениците за утвърждаване на здравословен начин на живот

            – Държавен турнир по спортни танци за купа „Велинград- денс енд спа”, в който взеха участие 120 деца и младежи

             - Държавно първенство по ролкови ски за купа „Велинград”, участие взеха 50 деца

             -Ученически спортни игри

Община Велинград под патронажа на кмета всяка година организира провеждането на ученически спортни игри.  Участие в ученическите спортни игри 2019-2020 взеха участие всички училища на територията на Община Велинград, като състезанията бяха са в 5 вида спорт- футбол, баскетбол, волейбол,тенис на маса и шах. Най-добрите отбори продължават участието си в Областния кръг на ученическите спортни игри.

             -Лекоатлетическа щафета за Купа “Велинград”

През изминалата година традиционната лекоатлетическа щафета за купа „Велинград” не се проведе , поради наложените ограничения, свързани коронавирус.

  -Ден на интензивното ходене

 Световният ден на интензивното ходене се отбелязва в нашата страна от Българската асоциация “Спорт за всички”. Вече няколко години съвместно с Община Велинград на 12 октомври се организират походи, за да се насърчи здравословното ходене сред природата. Участие взимат деца и младежи от местните училища заедно с преподавателите по физическа култура  по Пътеката на здравето (“Бор” – “Кисловодск” – Войнишка поляна).

 -Ски състезание за деца с нарушено зрение

За осигуряване на ефективно прилагане на физическа дейност сред младежите с увреждания през 2020г. се проведе Ски състезание за деца с нарушено зрение в м. Юндола, в което участие взеха 25 деца и младежи от специализираните училища в гр. Варна и гр. София.

Реализирани дейности по Приоритет 6 и Приоритет 7 от ЦПЛР- ОДК:

Център за подкрепа на личностното развитие-Обединен детски комплекс е център за подкрепа за личностно развитие, съгласно §18 от ЗПУО. Дейността на ОДК се осъществява съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 181 от ЗПУО, а именно – заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците от 6-19 години, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Центърът създава всички условия за социално включване на децата и равен старт за всички желаещи да вземат участие в школите на комплекса.  Образователният процес се осъществява в 34 постоянно действащи и 8 временно действащи групи през учебната година и ваканциите в 3 области- „Наука и технологии”, „Изкуства” и „ Спорт” нашата дейност обхваща  над 454 възпитаника.

             Дейността на ЦПЛР-ОДК е прозрачна и ориентирана към партньорство с общински и други организации. Акцентът е поставен върху ангажираността на децата в извънкласни форми по интереси и борбата срещу  агресията  и насилието.

            ЦПЛР- ОДК работи съвместно с всички училища и центрове в Общината, както и с центровете за специална образователна подкрепа и МКБППМН.

2020г беше трудна година , поради пандемията, но школите в центъра бяха активни и продължиха да работят усърдно за децата  , макар и в дигитална среда .

Организирахме среща с приятели в Център за настаняване от семеен тип и нашите възпитаници изнесоха музикална програма, включваща стихове, песни и танци, за да зарадваме децата и младежите от ЦНСТ.

През 2020 година отново центърът ни е домакин на редица конкурси – голяма активност предизвика организираният от ЦПЛР-ОДК конкурс “Апостолът на свободата“ посветен на Васил Левски-над 70 рисунки, 20 есета и  стихотворения от деца и младежи от всички училища от региона показаха голямата ангажираност на подрастващите и интерес към делото на Апостола.

Благотворителният концерт за децата в нужда в Общината, иницииран и осъществен от ЦПЛР и Община Велинград , премина с голям успех. Там бяха събрани около 2000 лв и участие взеха всички ръководители, школи, Младежка музикална формация и народен хор от ДЮАНПТ “Здравче-венче“. Бяха наградени и победителите от конкурса за Васил Левски.

Регионалният конкурс „Мартичка“ събра отново рекорден брой участници-334, класирани в 4 възрастови групи.  Жури в състав Б. Манушев,  Г. Куманов, Е. Миланова оцениха достойно победителите, а награди раздаде както ЦПЛР, така и МКБППМН.

Поради епидемиологичната обстановка, конкурсът за писане на най-красиво Великденско яйце бе осъществен онлайн, в социалните мрежи. Този път яйцето получило най-много гласове взе голямата награда. Децата от Общината бяха много активни и най-добрите отново бяха наградени от ЦПЛР-ОДК.

Талантливите деца от школа “Журналисти“ спечелиха парични награди от социалната платформа “Вдъхновителница“ и с тях закупиха хранителни продукти за социално-слаби, възрастни хора от Община Велинград.

По случай Денят на семейството-15.05.2020 г. децата от школа „Журналисти“ ни зарадваха с техните весели проекти. Възпитаниците от школа “Родолюбчета“ рецитираха и изпратиха видеа със стихове, посветени на 100 г от рождението на Валери Петров.

Конкурсът за детска рисунка “Това е моят детски свят“ по случай 1ви юни-Международен ден на детето се проведе отново в социалните мрежи и събра рисунки на десетки деца от Общината ,а също от София и Плевен. Награди осигури ЦПЛР и бе подредена виртуална изложба.

Конкурсът “Моят роден град-Велинград“-съвместна инициатива с МКБППМН  събра рисунки и плакати , фотографии и видео клипове на децата от училищата в града и премина с успех.

Наградите бяха раздадени по време на „Парад на приказните герои“, провел се в Боров парк, и събрал децата от школите саксофон, танцови формации, флейта, театрална, журналисти, „Деца помагат на деца“, певци от ДЮВИШ “Звънче“ и много гости.

Летни ваканционни програми за децата от града и гостите бяха осигурени от школи по плуване, изобразително изкуство, пеене и музика.

Заради епидемиологичната обстановка не успяхме да проведем Международния фестивал за песен и танц “Дъга над Клептуза“, бяха отложени и традиционните празници на културата, но нашите възпитаници от Младежка музикална формация и „Журналисти“ реализираха летни лагери, осигурена от национален Дворец на децата: “Хайде да творим заедно“ в Равда и Кранево. Там освен репетиции , те се срещнаха със свои връстници и обмениха опит и намериха нови приятели.

Традиционните плувни турнири, в които взимат участие плувците от нашата плувна школа са едни от най-масовите спортни изяви и събират деца и родители и се превръщат в празници на спортния дух .

 

Реализирани дейности по Приоритет 6 и Приоритет 7 от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2:

            За децата се организират мероприятия извън Центъра- ползване на Централния градски плаж, екскурзии до различни забележителности в и около Велинград, летни лагери. В ЦНСТДБУ 1 и 2 се отбелязват личните празници на децата-рождени и имени дни, както и официални празници. Всичко това допринася за социализирането на децата и тяхната подготовка за самостоятелен живот.

Реализирани дейности по Приоритет 6 и Приоритет 7 от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 и 2:

          Организацията на свободното време  е съобразена с индивидуалното и здравословно състояние на всеки един потребител. Изразява се в следните дейности:

        -трудова терапия- рисуване, моделиране, изготвяне на табла с рисунки и снимки из живота в центъра. Занимания по готварство и кулинарство.

        – разходки из града, закаляване чрез игри на открито около двата центъра

        – придобиване и усъвършенстване на умения и навици за добра хигиена и хранене, според индивидуалните потребности на потребителите.

        – социализация на потребителите: Провеждане и участие на потребителите  в различни мероприятия, походи, екскурзии, летни лагери и други в околностите на града.

        Организиране на мероприятия извън центъра през годината и  лятото не се осъществи, поради така създалата се епидемична обстановка.

        Под ръководството  на социалния работник  се организират се мероприятия  свързани с изграждането на умения и навици за общуване, както и взаимодействие на потребителите с представители на  други институции, и свързаните с тях обществени мероприятия. Празнуване на рождени и именни дни.

        Поддържане на контакт с биологичното семейство,  близки или  роднини на потребителите по интернет. Както и работа с потребителите настанени в центровете за интегрирането им в семейна среда-биологична и приемно семейство или независим живот в общността, според  степента на развитие.

        През изминалата 2020г. в ЦНСТДМУ-1 и 2 се извършиха следните ремонтни дейности: освежаване на спални помещения, коридори, санитарни възли, общи помещения. Подмяна на паркет с теракот в санитарните помещения, коридорите и кухненския бокс главно в ЦНСТДМУ. Подмяна стари дивани с нови.

        Освежиха се тревните площи с алея от цветя, за която основна грижа имат част от настанените потребители.

          И за в бъдеще  ЦНСТДМУ-1 и 2 ще продължи повишаване  качеството на услугите и подобряване на материалната база за създаване на среда  близка  до семейната.

Реализирани дейности по Приоритет 6 и Приоритет 7 от ЦСОП- Велинград:

             Организиране на доброволчески дейности „Деца помагат на деца” с цел създаване у децата на чувство за солидарност с връстниците им в неравностойно положение и улесняване процеса на интеграция. Създадохме условията за провеждане на ЛФК и кинезитерапия. С всичко по-горе упоменатото искам да подчертая, че днес Център за специална образователна подкрепа е една отворена институция към всички добри идеи и практики, който взаимодейства с много институции за утвърждаване на принципите на приобщаващото образование. Желанието ни е тази връзка да бъде още по-тясна, защото само така ние ще можем да постигнем максимално добри резултати. Чрез сключените споразумения с училища, институции, НПО във връзка с изпълнението на Алгоритъма на взаимодействието между институции, ЦСОП-Велинград ще бъде по-достъпен за всичките ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа за личностното развитие.

 

Приоритет 8: Информационно общество, медийно пространство

В уеб- сайта и facebook страницата ежедневно се отразяват актуални нови и дейности за Община Велинград.

                        Център за обществена подкрепа периодично  изготвя  информационни брошури и рекламни материали, презентиращи предоставяните услуги в ЦОП.

ЦОП има създадена страница в социалните мрежи, в която регулярно ще бъдат отразявани дейности реализирани от ЦОП, както и материали свързани с подкрепата на децата и семействата.

За 2020 г. отдел „Закрила на детето“ е работил по 4 сигнала, постъпили чрез Национална телефонна линия за деца 116 111. В зависимост от констатираните рискове за децата са предприети адекватни мерки за закрила, като в  случаите  мярката е в семейна среда.

            Постигнати резултати:

-          разширен достъп на децата до образователни услуги;

-          мотивация на децата и родителите за обхват от образователната система;

-          поддържане на широк спектър от услуги за рискови семейства;

-          развита мрежа от културни, спортни и др. мероприятия с включващ социален и образователен ефект;

-          развити форми на социални услуги, които се предоставят в семейна среда;

-          развитие на превантивни услуги за ранно детско развитие

Отчетът по Общинската програма за закрила на детето за 2020г. е приет от Комисията за  детето към Община Велинград.

Коментарите са изключени!