РЕШЕНИЕ № 138/27.04.2021г.

  

 

Гр.Велинград, бул. ‘Хан Аспарух’ 35,ет.1, стая №7, е-mail:obsvelingrad@abv.bg, тел. + 359 /5-16-95

Р Е Ш Е Н И Е

№ 138 /27.04.2021г.

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г.

На основание чл.21, ал.1 т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ППЗЗД и след проведеното гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Приема Общинската програма за закрила на детето за 2021г.

            Приложение: Общинска програма.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №10 от дневния ред, по вх.№292/15.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

 

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

 

ЗА

 

ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО

 

ЗА

 

 2021  ГОДИНА

                                

            Общинската програма за закрила на детето е разработена съгласно чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Този закон урежда правата и мерките за закрила на детето, участието на органите на държавата, общините, юридически лица с нестопанска цел, физически лица и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето.

            Държавната политика за развитие на системата за грижи за деца акцентира на необходимостта от промяна по отношение грижата за децата. Институционалната грижа постепенно трябва да бъде изместена от алтернативни форми на грижи и услуги, насочени към създаване на условия за отглеждане на всички деца  в семейна среда.

            Настоящата Общинска програма за закрила на детето е в съответствие с националните приоритети, както и с международната Конвенкция за правата на детето на ООН.

            Общинската програма е изготвена съгласно потребностите на децата и техните семейства в Община Велинград и документира волята и отговорността в Общината за повишаване качеството на живот на децата.

             Целта на Общинската програма за закрила на детето на Община Велинград е синхронизиране на действията на държавата и местната власт за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства.

Общинската програма за закрила на детето се основава на следните принципи, съгласно чл.3 от ЗЗД:

-          Зачитане и уважение на личността на детето;

-          Отглеждане на детето в семейна среда;

-          Осигуряване най- добрия интерес на детето;

-          Специална закрила на дете в риск;

-          Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;

-          Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;

-          Временен характер на ограничителните мерки;

-          Незабавност на действията по закрила на детето;

-          Грижа в съответствие с потребностите на детето;

-          Осигуряване развитието на дете с изявени дарби;

-          Насърчаване на отговорното родителство;

-          Подкрепа на семейството;

-          Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;

-          Контрол по ефективността на предприетите мерки

             Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво и целенасочена работа във всички основни области, както следва:

-          образование;

-          здравеопазване;

-          спорт и свободно време;

-          културни дейности;

-          социални дейности;

-          подкрепа на децата и семействата;

-          обществена среда и сигурност

            Предоставяните социални услуги за деца  в Община Велинград обхващат различни целеви групи, както следва:

-          Услуги с консултативен характер:

 • Център за обществена подкрепа /ЦОП/

-          Услуги от резидентен тип, предоставящи временна закрила и подпомагане на семейства в риск:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/

-          Услуги за деца с увреждания:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
 • Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“

-          Услуги с превенция на изоставянето на деца в институции:

 • Приемна грижа

-          Услуги с превенция на социалното изключване:

 • Център за социално включване „Развитие“

Приоритет 1: Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално включване на децата

            Детската бедност е ситуация, при която детето има стандарт на живот, който не допринася за неговото развитие. Бедността влияе негативно върху процеса на социализация на децата.

Приоритет 1:Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално включване на децата

 

Цели

 

Дейности

 

Индикатори

Срок за изпълнение

Отговорни институции Предвидени финансови средства
1.Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда 1.1Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил сигнал в отдел „Закрила на детето“- ДСП за нарушаване правата на детето.     Брой регистрирани сигнали  

10 дни от постъпване на сигнала и спешно /при насилие/

ДСП

В рамките на утвърдения бюджет      
1.2 Прилагане на минимален пакет от дейности при предприемане на мерки за закрила: - превенция на изоставянето - реинтеграция - настаняване в семейството на близки и роднини - настаняване в приемни семейства - осиновяване Предприети мерки за закрила на детето

В зависимост от оценката на всеки конкретен случай

ДСП, Училища, Община Велинград

В рамките на утвърдения бюджет  
1.3 Подкрепа на детето и семейството чрез предприемане на мерки за закрила, насочени към отглеждане на детето в семейна среда.   - Насочване към програми за заетост и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за децата, които отглеждат.   - Финансово подпомагане на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20 годишна възраст, обвързано с извършване на задължителните имунизации и профилактични прегледи на детето.   - Осигуряване на педагогическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.   - Консултиране и информиране на детето в съответствие с неговата възраст и степента на неговото развитие. - Подържане на контакт с биологичното семейство на детето от ЦНСТДБУ 1 и 2 за връщането им в семейна среда. - Социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията им.   - Проучване индивидуалните възможности и интереси на детето и насочването му към подходящо учебно заведение и форми за ангажиране на свободното му време.   - Съдействие на осиновителите при подготовката им за изпълнение на родителските им функции, както и защита правата на детето при прекратяване на осиновяването.   - Предоставяне на финансови помощи и/или помощи в натура при ред и условия определени в нормативен акт.       - Превенция на настаняването на деца с увреждания в институциите и подкрепа на семействата им чрез оказване на съдействие, консултиране, предоставяне на социални услуги, месечни интеграционни надбавки, помощни средства и медицински изделия. Включване на родители на деца с увреждания в дейност „Личен асистент“, „социален асистент“, „домашен помощник“: Проект “Достоен живот”, Наредбата № РД-07-7 от  28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ при Община Велинград. Социална услуга „Асистентска подкрепа” в община Велинград.   - Диагностика и комплексно оценяване на индивидуалните потребности и ресурси на дете с увреждане в най-ранна възраст и подкрепа на неговото семейство.     Предприети мерки, съгласно ЗЗД                                                                                                                                                                                                                                     Брой обхванати деца  

Постоянен

31.12.2021г

ДСП

Община Велинград;

ДСП

                                  ЦСОП- Велинград
  В рамките на утвърдения бюджет  
  1.4 Развитие на съществуващите социални услуги за подкрепа на децата и семействата   - Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и нейното популяризиране сред обществеността. /24 утвърдени приемни семейства; – при заличаване-набиране на нови приемни семейства/   -Осигуряване на достъп до целодневна, полудневна, почасова и заместваща и мобилна  грижа за деца с увреждания, отглеждани в семейна среда, с оглед тяхната социализация и задоволяване на индивидуалните им потребности в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“.     - Провеждане на обучения по позитивно родителстване               Брой изведени деца от СИ                           Брой потребители на услугата                                   Брой включени родители             31.12.2021г                               Постоянен                                       Постоянен             Община Велинград, ОЕПГ; АСП                         ДЦДМУ „Надежда“                                     Център за обществена подкрепа             В рамките на утвърдения бюджет                         В рамките на утвърдения бюджет                                   В рамките на утвърдения бюджет
2.Деинституционализация и развитие на алтернативни социални услуги 2.1 Превенция на изоставянето на децата от Община Велинград.     Брой успешни превенции и изведени деца от СИ   Постоянен ЦОП, ОЗД, ОЕПГ, Център за социално включване „Развитие“   В рамките на утвърдения бюджет  
2.2 Ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца  в биологичното им семейство. Информиране и консултиране на родилки в риск от изоставянето на децата си, за последиците от институционалното отглеждане на децата и оказване на необходимата подкрепа.   Брой успешни превенции   Постоянен ДСП, ЦОП, Център за социално включване „Развитие“   В рамките на утвърдения бюджет  
2.3 Социална работа по утвърдения механизъм на междуинституционално сътрудничество и координация на действията по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. Брой успешни превенции   Постоянен ДСП, ЦОП, Център за социално включване „Развитие“   В рамките на утвърдения бюджет  
3. Подобряване качеството на грижи в Центровете за настаняване от семеен тип 3.1 Осигуряване на подкрепа за приобщаването в образователния процес на деца, лишени от родителска грижа.     Брой деца от ЦНСТ, посещаващи училище   Постоянен Община Велинград, ДСП, ЦОП, ЦНСТДБУ, ЦНСТДМУ   В рамките на утвърдения бюджет  
3.2 Контрол по спазване на Критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца във всички ЦНСТ на територията на Община Велинград.   Спазени критерии и стандарти   Постоянен Община Велинград, ДСП В рамките на утвърдения бюджет  
3.3 Интегриране на деца, напускащи ЦНСТ – социална интеграция, консултиране   Напуснали ЦНСТ деца с реализация в общността Постоянен ДСП, ЦОП, ДБТ В рамките на утвърдения бюджет  
4.Оказване на подкрепа и съдействие на деца от бежански семейства и техните родители 4.1 Дейности по интегриране на семейства с деца, приели да живеят на територията на Община Велинград Брой подпомогнати деца Постоянен ДСП В рамките на утвърдения бюджет

Приоритет 2: Здравеопазване. Подобряване здравето на децата.

През последните години се наблюдават негативни тенденции по отношение здравето на децата и младите хора. Като рискови фактори могат да бъдат обособени: широкото разпространение и злоупотреба с алкохол, цигари, наркотици, рисково сексуално поведение, високият процент агресия и насилие, което води до увеличаване броя на сърдечните заболявания и смъртността при децата.

  Приоритет 2: Здравеопазване. Подобряване здравето на децата.

Цели

Дейности

Индикатори

Срок за изпълнение

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1. Мерки за подобряване на майчиното и детското здраве                         1.1Обхващане на майки от рискови групи в женски консултации Брой обхванати потребители Постоянен Община Велинград, здравни медиатори, общопрактикуващи лекари В рамките на утвърдения бюджет
1.2 Подобряване обхвата на извършените детски консултации, задължителни имунизации, профилактични здравни и стоматологични прегледи Брой обхванати потребители Постоянен Община Велиград, здравни медиатори, Център „Развитие“ В рамките на утвърдения бюджет
1.3 Осигуряване на здравни услуги сред децата в общинската образователна система, както и специализирани часове по здравно образование с цел превенция на детското здраве Брой здравни кабинети в училищата, брой обхванати деца Постоянен Община Велинград, Училища, Детски градини В рамките на утвърдения бюджет
                    1.4 Осигуряване на условия за достъп до спортни дейности с цел терапия, социализация и подобряване на състоянието на децата с увреждания     Брой адаптирани спортни съоръжения; брой обхванати деца с увреждания   Постоянен   Община Велинград, Училища, Детски градини, ДЦДМУ   В рамките на утвърдения бюджет
1.5Разширяване на здравното обучение в училищата с цел превенция от ХИВ/СПИП, полово- предавани болести Брой обхванати деца Постоянен Община Велинград, училища, ЦОП; здравни медиатори В рамките на утвърдения бюджет
1.6 Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предвани болести. 1.7 Въвеждане на здравно обучение в училищата с цел превенция от КОВИД – 19 и спазване на протиноепидемични мерки   Брой проведени срещи по Координационен механизъм Постоянен ДСП, Община Велинград, РУП, РЗИ В рамките на утвърдения бюджет
2. Оптимизиране и повишаване качеството и достъпа до здравни услуги 2.1Усъвършенстване на промотивно- профилактичната дейност(имунизации, правилно хранене, ограничаване влиянието на вредните фактори и неифекциозните заболявания)   2.2 Работа с родителите с цел провеждане на здравни грижи на децата и спазване на противоепидемични мерки във връзка с КОВИД-19   2.3 Осигуряване на качествена и достъпна рехабилитация на децата с увреждания. Брой обхванати родители                                 Брой обхванати деца Постоянен                                       Постоянен РЗИ, ЦОП, ДЦДМУ, Център „Развитие“, здравни медиатори                                 ДЦДМУ, Център „Развитие“, В рамките на утвърдения бюджет                               В рамките на утвърдения бюджет

 

Приоритет 3: Образование. Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование

Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование означава осигуряване на възможност на всички деца да посещават училища с квалифицирани учители, където да получават необходимото образование, отговарящо на потребностите на съвремения живот. Качественото образование предполага постоянно надграждане на знанията и уменията на децата с цел развитие на потенциала на детето.

Приоритет 3: Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилища подготовка и училищно образование  

Цели

Дейности

Индикатори

Срок за изпълнение

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1. Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система. Извършване на дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст   - Изготвяне на актове и наказателни постановления на родители, които не осигуряват присъствието на децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка и задължително обучение     Ограничаване броя на необхванатите деца от образователната система Постоянен Община Велинград; ДСП, Училища, Детски градини, РУП ЦСОП В рамките на утвърдения бюджет
Ограничаване броя на необхванатите деца от образователната система Постоянен Община Велинград; ЦНСТДБУ   В рамките на утвърдения бюджет
1.2 Ограничаване броя на децата, отпадащи от образователната система поради социални причини и поведенчески проблеми.   -Организирана училищна подкрепа за деца -Всички деца от ЦНСТДБУ да бъдат обхванати в образователния процес, стимулиране, превенция на риска от отпадане от училище;   -Мобилна работа и работа на терен с родителите, които не мотивират децата си да посещават редовно училище   Техническа подкрепа на деца и семейства във връзка с обучение от разстояние в електронна среда, чрез предоставяне на интернет, таблет и др. дигитално устойство.   Брой деца върнати в училище; Брой консултирани ученици Постоянен Община Велинград; ДСП; ЦОП; ИДПС при РУП; МКБППМН; Училищни психолози ЦСОП В рамките на утвърдения бюджет
2. Интегриране в училища и детски градини на децата със СОП.   2.1Продължаване на политиката за включващо обучение на деца със специални образователни потребности, чрез организиране и провеждане на информационни кампании за родителите на деца със СОП за процеса на включващото обучение. Брой информирани родители Постоянен Община Велинград; ДСП

В рамките на утвърдения бюджет

  2.2 Осигуряване на ресурсни учители за подпомагане на децата със СОП Брой назначени учители Постоянен Училища; ЦСОП- Велинград   В рамките на утвърдения бюджет
2.3 Участие на ученици и деца, поставени под надзора на обществен възпитател в организирани мероприятия през свободното им време Брой адаптирани учебни задевения Постоянен МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет
2.4 Планиране на дейности, информационни кампании, кръгли маси, свързани с необходимостта от информиране на всички заинтересовани страни по отношение на ролята, функциите и възможностите на ЦСОП за предоставяне на допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП и техните семейства.   Брой обхванати деца М. Юли – Октомври ЦСОП, Община Велинград В рамките на утвърдения бюджет
3. Социална и образователна интеграция на децата от етническите малцинства 3.1Работа с родителите на деца от етническите малцинства с цел мотивация за образование и обучение на децата им.   Брой обхванати родители Постоянен Община Велинград; Училища, ДСП; ЦОП ЦСОП В рамките на утвърдения бюджет
3.2 Осигуряване на равен достъп до обучение и образование на деца и ученици от етнически малцинства.     Брой обхванати деца Постоянен Община Велинград; Училища; детски градини ЦСОП В рамките на утвърдения бюджет
3.3 Повишаване мотивацията на деца и ученици от етническите малцинства за включване в образователната система – предоставяне на безплатна храна, учебни пособия и дигитални устройства за работа в онлайн среда. Брой включени ученици Постоянен Община Велинград; училища; В рамките на утвърдения бюджет

Приоритет 4: Съдебна система. Правосъдие за детето.

  Приоритет 4: Съдебна система. Правосъдие за детето.  

Цели

Дейности

Индикатори

Срок за изпълнение

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1.Гарантиране на ефикасна система за детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество 1.1 Осигуряване правото на децата правонарушители на справедливо и законосъобразно отношение при зачитане тяхното достойнство.   - Защита на правата и законовите интереси на малолетни и непълнолетни от представител на ДСП при разглеждане на възпитателните дела, когато не е посочен представител или адвокат. Брой възпитателни дела Постоянен ДСП, ИДПС, МКБППМН, Обществени възпитатели В рамките на утвърдения бюджет
1.2 Периодични работни срещи на ОДЗ и  МКБППМН с цел актуализиране на информацията за децата с образувани възпитателни дела и междуинституционално сътрудничество за работа и тези деца и техните семейства. Брой участия във възпитателни дела Постоянен ДСП, ИДПС, МКБППМН, Обществени възпитатели В рамките на утвърдения бюджет

Приоритет 5: Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експоатация.

Проблемът за агресията и насилието над деца е сложен социален проблем, който придоби особена обществена значимост. През последните години се наблюдава тенденция към нарастване броя на регистрираните случаи на деца, преживели форма на  насилие. Една от причините за проява на психическо и/или физическо насилие над децата е липсата на подкрепа и разбиране на детето. Дейностите включени в тази приоритетна област са насочени към създаване на условия за подобряване на всекидневното общуване и умения за разрешаване на конфликти без проява на насилие и/или агресия.

Приоритет 5: Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експоатация.  

Цели

Дейности

Индикатори

Срок за изпълнение

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1. Ранно идентифициране, регистриране, насочване и взаимодействие в работата при сигнали и случаи на насилие и злоупотреба с дете 1.1Съдействие и предприемане на бързи и навременни мерки от всички институции, участващи в междуведомствения мултидисциплинарен екип на местно ниво, при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризистна интервенция Брой регистрирани сигнали и предприети мерки Постоянен Всички отговорни институции от Общински мултидисциплинарен екип В рамките на утвърдения бюджет
1.2Провеждане на акции на мултидисциплинарните екипи с цел превенция на попадане на деца на улицата и откъсването им от неблагоприятната среда Брой проведени акции Постоянен ИДПС; ДСП; МКБППМН;ЦОП В рамките на утвърдения бюджет
  1.3Директна подкрепа и индивидуална работа на деца жертви на насилие или в риск от насилие и/или агресия. Брой обхванати деца Постоянен ЦОП; ДСП; МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет
1.4Осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране на деца и семейства, преживели насилие както  и на родители упражняващи насилие на децата си. 1.5 Психо-социална подкрепа на деца настанени в ЦНСТДБУ: Програма „Tesia”-насочена към деца  и младежи, които имат затруднения при контрола на собствените си емоции и агресивно поведение; Програма „Стоп- трафик”- предпазване от въвличане в трафик на хора;Програма „Равнопоставени в любовта” придобиване на умения за създаване на равнопоставени  и здравословни връзки между момчета  и момичета; Програма „Знания за живота, здравето и пола” Програма „Силни без насилие”, Програма „Успешни на пазара на труда”;Програма „Детска полицейска академия”;Програма „Аз съм скаут”;Програма „Сладкодумко”- формиране на умения за общуване с връстници  и възрастни; Програма „Аз, семейството ми и училището”;Програма „Толерантни  и равнопоставени”;   Брой обхванати родители и деца Постоянен ЦОП; МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет
2.Повишаване на осведомеността на обществото, децата и техните семейства, относно правата на детето, насилието на децата и стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието и/или агресията.   2.1 Разпространение и популяризиране на информационни материали в училище и детските градини за ранна превенция на насилието.     Брой обхванати деца Постоянен МКБППМН; Училища; Детски градини В рамките на утвърдения бюджет
2.2 Организиране на лекции, беседи, обучения на децата по теми, свързани с насилието, последици от извършените престъпления с цел превенция на детската престъпност и противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни.     Брой проведени обучения Постоянен Училища; МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет
2.3 Провеждане на информационни кампании по превенция на  насилието над деца и трафик на хора.   Брой проведени кампании Постоянен РУП; МКБППМН; Училища В рамките на утвърдения бюджет
2.4 Извършване на проверки по сигнал относно нарушаване правата на детето.   Брой извършени проверки Постоянен ДСП; МКБППМН; РУП В рамките на утвърдения бюджет
2.5 Провеждане на общинско изследване за причините за проява на агресията, насилието сред децата на училищно ниво и предприемане на адекватни мерки. Брой деца жертви на насилие/агресия Постоянен ДСП; МКБППМН; Училища; Община Велинград В рамките на утвърдения бюджет
3. Развитие на спортната и физическата активност сред подрастващите с цел понижаване степента на насилие меджу тях. 3.1 Организиране на спортни мероприятия в училищата и детските градини за намаляване на насилието сред децата   Брой спортни събития Брой обхванати деца Постоянен Община Велинград; ЦПЛР-ОДК;ЦОП;ЦНСТ; ДЦДМУ В рамките на утвърдения бюджет
3.2 Осигуряване на подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих. Брой изградени, реконструирани и модернизирани съоръжения Постоянен Община Велинград В рамките на утвърдения бюджет
4. Намаляване броя на децата, жертви на ПТП                     4.1 Разпространяване на подходящи материали, чиято превантивна цел е предоставяне на полезни съвети за деца и родители, презентиране на положителни практики ориентирани към намаляване броя на децата, жертви на ПТП Брой обхванати родители и деца Постоянен РУП; ОЗД; Училища; Община Велинград В рамките на утвърдения бюджет
4.2 Повишаване на знанията, транспортната култура и поведение на децата чрез провеждане на беседи, викторини, състезания и тематични изложби Брой информационни срещи                 Постоянен РУП; Училища; Детски градини; МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет
5.Превенция злоупотребата с деца в интернет пространството. Повишаване информираността на родителите и ролята им в предпазването на децата в онлайн пространството Брой обхванати деца и родители Постоянен РУП; Училища; МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет

 

 

Приоритет 6: Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на децата.

  Приоритет 6: Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на децата.  

Цели

Дейности

Индикатори

Срок за изпълнение

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1.Увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в свободното им време. 1.1Организиране и осигуряване на масово участие на деца в ученическите игри през учебната 2020/2021година.   Брой реализирани спортни инициативи Учебната 2020/2021 година ЦПЛР- ОДК; Училища; Община Велинград В рамките на утвърдения бюджет
  1.2 Насърчаване участието на всички деца в подходящи извънкласни дейности– културни / създаване на театрални училищни трупи, музикални състави, школи по изобразително изкуство, школи по природни и приложно-технически дисциплини, компютърни клубове -Благотворителни  музикални продукции и  концерти   - спортни и образователни дейности - Стимулиране на децата с изявени заложби – спорт, рисуване, музика, чрез участие в извънкласни форми, участие в менторска програма „Скритите таланти на България”;           Брой обхванати ученици Постоянен Община Велинград; ЦПЛР-ОДК; Училища; ЦОП; МКБППМН НПО В рамките на утвърдения бюджет
1.3 Съвместни инициативи с децата от  ЦОП; ЦНСТДБУ и МКБППМН- презентации, информационни срещи, дискусии, занимания по интереси и др. - Формиране на социални умения на потребителите в ЦНСТДБУ участие в ателиета, групови програми както в центъра, така и с други институции             Брой проведени срещи Постоянен ЦОП; ЦНСТДБУ; МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет
2.Насърчаване и стимулиране на децата с изявени дарби и високи постижения. 2.1 Подпомагане и съдействие на даровити деца за развитие и усъвършенстване на способностите им.     Брой обхванати деца Постоянен Община Велинград; ЦПЛР- ОДК В рамките на утвърдения бюджет
2.2Кандидатстване за държавна стипендия по Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.   Брой обхванати деца Постоянен Община Велинград; Училища В рамките на утвърдения бюджет
3.Разширяване на възможностите за участие на деца  с увреждания, деца в неравностойно положение и деца с асоциално поведение в различни форми на спорт, културни дейности и занимания по интереси. 3.1 Съдействие и безплатен достъп до организирани дейности на деца с увреждания и деца в неравностойно положение Брой обхванати деца Постоянен Община Велинград В рамките на утвърдения бюджет
3.2Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти за финансиране на творчески дейности и изяви на деца с увреждания и/или деца в неравностийно положение Брой реализирани проекти Постоянен Община Велинград; ЦНСТДМУ; ЦНСТДМБУ; ДЦДМУ Проектно финансиране
4. Специална закрила на деца на обществени места   4.1Извършване на системни проверки в увеселителни заведения и места, посещавани от малолетни и непълнолетни и ограничаване на посещенията им в тях. Брой извършени проверки Постоянен РУП, МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет

 

 

Приоритет 7: Насърчаване на детското участие

Детското участие е право на всяко дете. Децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчетени, когато възрастните вземат решения, които ги засягат. Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето.

  Приоритет 7: Насърчаване на детското участие  

Цели

Дейности

Индикатори

Срок за изпълнение

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1.Гарантиране правото на децата да изказват мнение и да участват в процесите на вземане на решения 1.1 Участие на деца в обществени мероприятия и повишаване на гражданската култура и позиция. Брой проведени срещи Постоянен Община Велинград В рамките на утвърдения бюджет
  2.Включване на децата в доброволнечески дейности за формиране на положителна нагласа към доброволчеството   2.1Организиране и участие на деца в почиставането на гр. Велинград.         Брой деца взели участие   Постоянен   Община Велинград; ЦПЛР-ОДК; ЦНСТ; ЦОП   В рамките на утвърдения бюджет
2.2Организиране на доброволчески дейности „Деца помагат на деца“ с цел създаване у децата на чувство за солидарност с връстниците им в неравностойно положение и улесняване процеса на интеграция Брой обхванати ученици Брой инициативи Постоянен Община Велинград; МКБППМН ЦОП;НПО В рамките на утвърдения бюджет
  2.3Подкрепа и насърчаване на всички младежки инициативи, които допринасят за обогатяването на културния и социален живот на младите хора. Брой инициативи Постоянен Община Велинград; ЦПЛР-ОДК; НПО В рамките на утвърдения бюджет

 

Приоритет 8: Информационно общество, медийно пространство

Детската аудитория е сред най-уязвимите консуматори на медии. Децата възприемат модели на поведение, които в определена степен оказват влияние върху тяхното интелектуално, социално и морално развитие.

 

Приоритет 8: Информационно общество, медийно пространство    

Цели

Дейности

Индикатори за изпълнение

Срок за изпълнение

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1.Гарантиране правото на децата за защита на личността, достойнството и безопасността от българските медии и онлайн пространството         1.1Информиране на родители и деца относно безопасната употреба на виртуалното пространство и възможностите за сигнализиране при злоупотреби Брой информационни материали Постоянен ЦОП;  ДПС, МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет
1.2Информационна кампания, насочена в посока популяризиране на специализираната електронна страница на ДАЗД- http//www.stopech.sacp.government.bg/, както и националната телефонна линия за деца 116 111. Брой проведени информационни срещи Постоянен Община Велинград; ДСП; ЦОП В рамките на утвърдения бюджет

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

 1. 1.      Намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 2. 2.      Намаляване броя на децата отпаднали от училище;
 3. 3.      Повишаване здравната култура на децата;
 4. 4.      Включване на децата с увреждания в обществения живот;
 5. 5.      Намаляване броя на изоставените деца и настаняването им в специализирани институции;
 6. 6.      Пълно обхващане на децата със специални образователни потребности;
 7. 7.      Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности;
 8. 8.      Преодоляване дискриминацията на децата, породена от различни фактори;
 9. 9.      Сътрудничество между институциите при грижите и услуги за деца;
 10. 10.  Повишаване информираността и чувството на ангажираност на обществото по правата на децата и недопускане на  нарушаването им.

Общинската програма за закрила на детето е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Използвани съкращения:

 

 1. ДСП- Дирекция „Социално подпомагане“
 2. ДЦДМУ- Дневен център за деца и младежи с увреждания
 3. ЦОП- Център за обществена подкрепа
 4. ОЗД- Отдел „Закрила на детето“
 5. ОЕПГ- Областен екип по приемна грижа
 6. ЦНСТДБУ- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
 7. ЦНСТДМУ- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
 8. РУП- Районно управление “Полиция”
 9. РЗИ- Регионална здравна инспекция
 10. ДПС- Детска педагогическа стая
 11. МКБППМН- Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 12. ЦПЛР-ОДК- Център за подкрепа на личностното развитие- Общински детски комплекс
 13. ЦНСТ- Център за настаняване от семеен тип
 14. ЦСОП- Център за специална образователна подкрепа

Общинската програма за закрила на детето за 2021г. е приета от Комисията за детето към Община Велинград.

Коментарите са изключени!