РЕШЕНИЕ № 139/27.04.2021г.

Относно: Увеличение на бюджета на община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи с 893 903 лева от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2021г в частта и за капиталови разходи с 893 903 лева от продажба на общински земи и имоти.

2. Разпределя средствата в размер на  893 903 лева от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи за 2021г. както следва:

2.1 – 60 000лв. за Преустройство и ремонт на сутерен в ЦПЛР – ОДК в помещения за художествена самодейност;

2.2 – 8 000 лв. за дофинансиране Асфалтиране на улици в с. Рохлева;

2.3 – 90 000 лв. за съфинансиране на обект „компостираща станция”;

2.4 – 150 000лв. Инженеринг за обект ремонт, рехабилитация и изграждане на път до претоварна станция;

2.5 – 73 213 лв. за обект Реконструкция на водопроводната мрежа  по бул. “Вела Пеева и ул. “Т. Стайков” , НСН и  авторски надзор;

2.6 – 6 000 лв. за Ремонт водохващане „Самоводица;

2.7 – 15 000 лв. за Ремонт и реконструкция на ВиК мрежата в с. Долна Дъбева, общ. Велинград;

2.8 – 24 500 лв. за асфалтиране на ул. „Станиловец” в с. Драгиново;

2.9 – 10 440 лв. за ремонт и асфалтиране на улици в с. Биркова;

2.10 – 42 500 лв. за  ремонт и реконструкция на надземна част на Сондаж №4 „Власа“;

2.11 – 93 610 лв. за дофинансиране на обект „Изграждане детска градина в с. Драгиново”;

2.12 – 10 356 лв. за изграждане подпорна стена на ул. “Милеви скали”;

2.13 – 63 864 лв. за направа тротоари и асфалтиране на ул. “Владо Черноземски” /над Историческия музей/;

2.14 – 23 500 лв. за Асфалтиране път за белодробна болница „Света Петка Българска”;

2.15 – 15 300 лв. за Асфалтиране на ул. “Мур” и ул. “Есперанто”, гр. Велинград;

2.16 – 16 400 лв. за проектиране водопровод на улици “Юри Венелин”, “Бялата скала”, “Антон Попов” и “Вл. Черноземски””;

2.17 – 4 000 лв. закупуване на лек автомобил за нуждите на кметство Драгиново;

2.18 – 35 030 лв. за закупуване на бетонови бордюри за улица „8 ми Март”;

2.19 – 40 900 лв. за изграждане на 4 броя укрепителни стени в с. Света Петка;

2.20 – 5 600 лв. за ремонт и асфалтиране на улици в с. Кръстава;

2.21 – 48 860 лв. за доставка и полагане тръби за улавяне на повърхностни води по улици в махала Боровинова;

2.22 – 19 460 лв. Укрепване на подпорна стена на път PAZ 2063 с. Абланица – с. Цветино;

2.23 – 5 000лв. за закупуване лекотоварен автомобил за км. Грашево;

2.24 – 30 720 лв. за изготвяне проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Смирненски” с. Света Петка”;

2.25 – 1 650 лв. за закупуване компютър за нуждите на общинска администрация Велинград.

3. Съгласно чл. 60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №11 от дневния ред, по вх.№304/19.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!