РЕШЕНИЕ № 141/27.04.2021г.

Относно: Отчет за дейността на читалищата 2020г.-доклад на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл.26, ал.1, ал.2 и чл.26а, ал.4, ал.5 от Закона за народните читалища и след проведеното гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

          Приема Oтчет за дейността на читалищата 2020г.- доклади на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №13 от дневния ред, по вх.№302/19.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!