РЕШЕНИЕ № 142/27.04.2021г.

Относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА  и чл. 197,  ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование  и след проведеното гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021 година.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №14 от дневния ред, по вх.№301/19.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!