РЕШЕНИЕ № 143/27.04.2021г.

Относно: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 2021-1, включващ отдел „162”  подотдел „ж”, отдел „ 162” подотдел „з”, отдел „336”  подотдел „ф”, отдел „446”  подотдел „д”, отдел „546”  подотдел „а”, отдел „546”  подотдел „г” – обект 2021-1 чрез търг.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1, т.1 и 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

I. Дава съгласие да се проведе процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от  обект 2021-1, отдел „162”  подотдел „ж”, отдел „ 162” подотдел „з”, отдел „336”  подотдел „ф”, отдел „446”  подотдел „д”, отдел „546”  подотдел „а”, отдел „546”  подотдел „г”, чрез търг с явно наддаване за следните количества:

Обект 2021-1

Отдел “162” подотдел “ж”

Бял бор

Едра дървесина –24.00 м. куб.

Средна дървесина –180.00 м. куб.

Дребна дървесина – 42.00 м. куб.

Дърва –23.00 м. куб.

Отдел “162” подотдел “з”

Бял бор

Едра дървесина –11.00 м. куб.

Средна дървесина –62.00 м. куб.

Дребна дървесина –17.00 м. куб.

Дърва –12.00 м. куб.

Отдел “336” подотдел “ф”

Бял бор

Едра дървесина –4.00 м. куб.

Средна дървесина –13.00 м. куб.

Дребна дървесина –2.00 м. куб.

Дърва –1.00 м. куб.

Отдел “443” подотдел “д”

Бял бор

Едра дървесина –31.00 м. куб.

Средна дървесина –174.00 м. куб.

Дребна дървесина –35.00 м. куб.

Дърва –6.00 м. куб.

Отдел “546” подотдел “а”

Бял бор

Едра дървесина –1.00 м. куб.

Средна дървесина –5.00 м. куб.

Дребна дървесина –1.00 м. куб.

Дърва –00.00 м. куб.

Черен бор

Едра дървесина –24.00 м. куб.

Средна дървесина –62.00 м. куб.

Дребна дървесина –8.00 м. куб.

Дърва –2.00 м. куб.

Отдел “546” подотдел “г”

Бял бор

Едра дървесина –4.00 м. куб.

Средна дървесина –4.00 м. куб.

Дребна дървесина –1.00 м. куб.

Дърва –00.00 м. куб.

Черен бор

Едра дървесина –13.00 м. куб.

Средна дървесина –28.00 м. куб.

Дребна дървесина –3.00 м. куб.

Дърва –1.00 м. куб.

Общо количество дървесина за обект 2021-1: 794.00 м. куб.

II. Общински съвет – Велинград приема начални тръжни цени без ДДС за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти, както следва:

Бял Бор

Едра – І-ви клас 85.00 лв.

            ІІ-ри клас 75.00 лв.

Средна – ІІІ-ти клас 55.00 лв.

Обли греди – ІV клас – 35.00 лв.

Технологична дървесина – ІV, V клас – 32.00 лв.

Дребна техн.дървесина –VІ – 30.00 лв.

ОЗМ –45.00 лв.

Дърва пл.куб.м. –18.00 лв

Черен бор

Едра – І-ви клас 85.00 лв.

            ІІ-ри клас 75.00 лв.

Средна – ІІІ-ти клас 55.00 лв.

Обли греди – ІV клас – 35.00 лв.

Технологична дървесина – ІV, V клас – 32.00 лв.

Дребна техн.дървесина –VІ – 30.00 лв.

ОЗМ –45.00 лв.

Дърва пл.куб.м. –18.00 лв.

III. Избира общински съветници за членове на комисията по провеждане на търга:

  1. ……………………….

Резервни членове: …………………………

IV. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград, който да разработи, утвърди тръжната документация, проведе тръжна процедура и сключи договор със спечелилия кандидат.

 

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №15 от дневния ред, по вх.№311/19.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

УТВЪРДИЛ:

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

 

ГРАФИК

            за провеждане на  процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен – собственост на Община Велинград по реда и начина на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

ОБЕКТ 2021-1

ГРАФИК за добив на стояща дървесина на корен.

Тримесечие 2021 год.   Общо
І ІІ ІІІ IV
куб.м - 94.00 600.00 100.00 794.00

Изготвил:

Алекс  Бошнаков- главен специалист в отдел „ИБКТ“- Звено „Гори“

Коментарите са изключени!