РЕШЕНИЕ № 144/27.04.2021г.

Относно: Определяне и предоставяне на площ за изграждане на „арт-сцена по изкуства на открито” за нуждите на ОДК-Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 56   от  ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие за обособяване  петно от 30 кв. м.  за изграждане на   „арт-сцена по изкуства на открито“ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЛР ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВЕЛИНГРАД във връзка със спечелен проект по програма ПУДООС  „ за чиста околна среда“.

  1. Възлага изпълнението на решението на Директора на ЦПЛР ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВЕЛИНГРАД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №16 от дневния ред, по вх.№304/19.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!