РЕШЕНИЕ № 148/27.04.2021г.

Относно: Безвъзмездно предоставяне на  помещение за административен  офис във връзка със създаването на мобилен център за консултантски услуги към Националната служба за съвети в земеделието.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 23, ал. 1 , ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие  за учредяване на безвъзмездно право на управление върху помещение № 20 с площ от 16 / шестнадесет/ кв.м., находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор 10450.502.381.1 по КККР на гр. Велинград ( сградата на старата Община), в полза Министерство на земеделието, храните и горите за нуждите на  Национална служба за съвети в земеделието за срок от 5 / пет/ години, считано от датата на подписване на договора, във връзка с изпълнение на проект  „Създаване на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги на Национална  служба за съвети в земеделието“ по процедура № BG06RDNP001-2.001 “Разширяване на териториалния обхват на национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни центрове (офиси) за консултантски услуги“.
  2. Всички разходи,  свързани с ползването на горецитирания обект са за сметка на Ползвателя, в т.ч. ел.енергия, такса смет, вода, телефон, застраховка на помещението, охрана и др.
  3. Упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи  договор  за безвъзмездно право на управление с Министерство на земеделието, храните и горите.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №20 от дневния ред, по вх.№308/19.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!