РЕШЕНИЕ № 149/27.04.2021г.

Относно: Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград   и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет-Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т.1. По чл.35, ал.1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/ с имот:

Имот пл.№592, целият с площ от 46 кв.м., който попада в УПИ№ІV-държ. в кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград, АЧОС№1203/17.02.2021 год.

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОС /продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имот:

Поземлен имот №1430, за който е образуван УПИ №V в кв.69, целият с площ от 657 кв.м.  по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1202/17.02.2021 год.

Допълваме раздел VІІІ.Продажба на общинска земя с нова точка 5, а именно: Учредяване право на строеж с имот: поземлен имот с идентификатор 10450.501.3269 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 112 кв.м., АЧОС№1196/05.01.2021 год.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №21 от дневния ред, по вх.№294/16.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!