РЕШЕНИЕ № 153/27.04.2021г.

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  

Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на Община Велинград, които ще се отдават под наем за срок от една стопанска 2020/2021 година по населени места, номера на имоти, местности, начин на трайно ползване, категории  и площи, описани в таблици – Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение. Годишната наемната цена за имотите е в размер на 12.00 лева на декар, съгласно прието Решение №171/24.07.2019 г. на Общински съвет Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №25 от дневния ред, по вх.№298/19.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!