РЕШЕНИЕ № 164/27.04.2021г.

Относно: Съгласие за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване и образуване на нов УПИ IV– „За детско учреждение“, кв.1 по плана на по плана на с. Кръстава, община Велинград .
 

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл. 134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ, §8 от ЗУТ, чл.60 от АПК,  чл.6/1, чл.7/1 и чл.9/1 от Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване и образуване на нов УПИ IV– „За детско учреждение“, кв.1 по плана  на с. КРЪСТАВА, общ. Велинград.

С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя.

Дворищната регулация се променя, като за сметка на УПИ, IV, V, VI, VII, VIII и части от УПИ III, IX, XII и XV са образуват два нови парцела по имотните граници на ПИ 424 и ПИ 425 и 426 с площи и отреждане, както следва:

УПИ IV– „За детско учреждение“ с площ 2752 кв. м.,

УПИ V – „За търговия и услуги“ с площ  341 кв. м.

Промяната е отразена със зелен и кафяв цвят в графичната част на идейното предложение.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат нови застроителни петна в новообразуваните УПИ, свободно застрояване като се спазват всички нормативни отстояния. Устройствената зона е „за Обществено обслужване”, Кинт=0,6, плътност 30%, етажност до 3, мин. озеленяване 50%.

 2. Дава съгласие за предварително изпълнение по чл.60 от АПК, във връзка с осигуряване на особено важен обществен интерес по външно финансиране на програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022”.

 3. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.04.2021г., Протокол №7, точка №36 от дневния ред, по вх.№315/19.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!