ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №538/19.04.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Юндола, общ. Велинград, а именно:

  1/ УПИ№Х-ИВС, целият с площ от 750 кв.м., находящ се в кв.43 по плана на с.Юндола, общ.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№1034/ 20.06.2018 год. с начална тръжна цена в размер на 20 400 лв. без ДДС.

   2/ УПИ№ХІ-ИВС, целият с площ от 750 кв.м., находящ се в кв.43 по плана на с.Юндола, общ.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№1033/ 20.06.2018 год. с начална тръжна цена в размер на 20 400 лв. без ДДС.

Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

Депозитът за участие в търга е в размер, както следва:

-  за УПИ№Х-ИВС, кв.43, с.Юндола, общ.Велинград в размер на 5 100 лева;

-  за УПИ№ХІ-ИВС, кв.43, с.Юндола, общ.Велинград в размер на 5 100 лева;

и се внася до 15.30 часа на  25.05.2021 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв. с ДДС, за всеки от имотите, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 17.05.2021 год.  до 25.05.2021 год.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: 16.00 часа на 25.05.2021 год.

Оглед и информация за обектите може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа, от 17.05.2021 год.  до 25.05.2021 год. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

Дата и време за провеждане на търга: 26.05.2021 г. от 10.00 ч., голяма заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 02.06.2021 г., като срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити се удължава до 15.30 часа на 01.06.2021 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 01.06.2021 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!