РЕШЕНИЕ №272

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имот, находящ се в кв.30 по плана на гр.Велинград.

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка със Заповед №526/23.04.2012г. на Кмета на Община Велинград и Протокол за принудително изземване на недвижими имоти – публична общинска собственост,  след проведеното поименно  гласуване с :

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие  за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински имот: едноетажна масивна сграда – ресторант с ОЗП=96,20кв.м., ведно с изградената пред нея площадка и масивна ограда около сградата и площадката, всичко построено в имот пл.№7225 с площ 2 232кв.м., за който имот е отреден УПИ VІІІ-за озеленяване в кв.30 по плана на гр.Велинград.

2.Определя начална цена, съгласно Тарифата за базисните наемни цени и срок за отдаване под наем – 5 години.

            3.Упълномощава Кмета на Общината да организира и проведе процедурата.

            4.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

……………….

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 21 от дневния ред, по вх.№576/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply