РЕШЕНИЕ №280

ОТНОСНО: Предоставяне земеделски земи от ОПФ за обезщетение на наследници на Мустафа Алиев Аликанов.

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 от ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно  гласуване с :

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

15

0

11

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Предоставя за обезщетение имоти с пл.№№092025 с площ 7,867 дка в м.”Лочките” с НТП „Пасище, храсти”, категория VІІІ и №122096 с площ 3,150 дка в м.”Хановете” с НТП „Естествена ливада”, категория Х в землище гр.Сърница, с които да се обезщетят наследниците на Мустафа Алиев Аликанов.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да заличи имоти с пл.№092025 и 122096 от Приложение №1 към раздел І, т.1 от Протоколно решение №1 от 13.01.2012г. на земи по чл.19 в землището на гр.Сърница.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 29 от дневния ред, по вх.№585/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply