Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.06.2021 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  24.06.2021 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.

 2. Увеличаване на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи със 140 848лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.Докл.:инж.П.Кондев

 3. Проект на Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2021г. Докл.:Ил.Гешева

 4. Допълване на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019г.- 2023г. Докл.:Ал.Керина

 5. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:Ал.Керина

 6. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода от 01.11.2020г. до 30.04.2021г. и решенията, които към 31.10.2020г. са били в процедура по изпълнение. Докл.:Р.Гарданска-Пухалева

 7. Утвърждаване на месечната наемна цена и конкурсните условия, определени с доклад №92-00/650/10.03.2021г. на комисия, назначена със Заповед №350/10.03.2021г. Докл.:И.Ардалиев

 8. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Хатидже Юсеин Мехмед в землището на с.Пашови, Община Велинград. Докл.:Н.Келчева

 9. Даване на съгласие за прекратяване на Разрешително за водовземане от минерална вода № 0031/31.08.2016 год., КЕИ № 7 „Сярна баня”, на „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД, за обект: „Туристическа база”, в местността „Санаториума“. Докл.:Г.Владимирова

 10. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностностен воден обект-публична общинска собственост, изкуствено водно тяло езера „Клептуза” за водоснабдяване на обект: „ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАДОВ ОБЕКТ”, «ЕНЕРДЖИТРАНС 2013» ЕООД.    Докл.:Г.Владимирова

 11. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от  минерална вода Сондаж №4 „Власа” на Васил М.Неделчев за обект „Външен басейн”, находящ се в ПИ с идентификатор 10450.141.60 по КККР на гр.Велинград. Докл.:Г.Владимирова

 12. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, на „САРАЙ 85” ЕООД за обект: «ХОТЕЛ», находящ се в УПИ I-1329 „Туристически дом и ресторант”, кв.45, по регулационния план на с. Драгиново, община Велинград. Докл.:Г.Владимирова

 13. Преиздаване на Разрешително за водовземане от минерална вода  на „МАКСИ I” АД,  от Сондаж № 4 „Власа”, като същото се преиздаде на „ММ ХОТЕЛС“ АД,  ЕИК 206382594, със седалище и адрес на управление: с. Поленица, ул. „Бански път” № 2, община Сандански, област Благоевград.    Докл.:Г.Владимирова

 14. Разрешение    за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 41136.25.3., местност „Черешата” по КК на с.Кръстава. Докл.:М.Тасева

 15. По Програмата за работа на ОбС:

15.1.Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2021г.,    относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт  и асфалтиране на общинските пътища и улици

15.2.Отчет за състоянието на спортните клубове във Велинград – непредставен

15.3.Актуален списък и състояние на ТД.

15.4.Декларация за 2019г. и 2020г. на „Спорт Бееви“ АД гр.Велинград.

15.5.Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Пазарджик“ АД гр.Пазарджик за 2020г.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

/Малка заседателна зала/

Дата на провеждане

Час

Комисия

21.06.2021г.      /понеделник/

15,00

Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика

21.06.2021г.     /понеделник/

16,00

Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция

22.06.2021г.

/вторник /

15,00

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство

22.06.2021г.

/вторник/

16,00

Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване

23.06.2021г.

/сряда/

15,00

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество

23.06.2021г.

/сряда /

16,00

Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                          /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!