ЗАПОВЕД № 790/11.06.2021 г.

З А П О В Е Д

 

790/11.06.2021 г.

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград в изпълнение на Решение № 146/27.04.2021 г.. на Общински съвет – Велинград, с което се разрешава откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. На 01.07.2021 г. от 10:00 часа  в Голяма заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния обект публична общинска собственост, а именно:

Помещение с площ от  22 кв. м., находящо се в южната част на  едноетажна сграда с  идентификатор  10450.502.1358.6 по КККР  на гр. Велинград ( по стар план -  в УПИ IV- за кооперативен пазар, кв. 104 по плана на гр. Велинград – публична общинска собственост – АПОС 278/16.05.2002 г.)

 1. Специални условия за търга:
 • Да се запази предназначението на обекта  – за търговия с продукти за растителна защита, торове, посевен и посадъчен материал
 • Управителят на търговския обект да има сертификат по чл. 84, ал. 2, във връзка с чл. 83  от Закона за защита на растенията.
 1. 3.      Определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 175 /сто седемдесет и пет/ лв. без ДДС и стъпка за наддаване – 17 /седемнадесет/  лв. без ДДС.
 1. Определям депозит за участие в търга  в размер на 525 /петстотин двадесет и пет/ лв., който представлява 25 % от  наемната цена за една календарна година и който се внася по сметка BG 89 SOMB91303361807101, банков код  SOMBBGSF „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД  до   15:30 часа  30.06.2021 г.
 2. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на общинска администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 23.06.2021 г. до 30.06.2021 г.
 3. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 23.06.2021 г. до 30.06.2021 г. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.
 4. Определям краен срок за приемане на заявленията за участие в търга до 16.00 часа на 30.06.2021 г.
 5. Към заявления (по образец) за участие в търга  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 •  Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 •  Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
 •  Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
 •  Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/
 •  Декларация за оглед на обекта /образец/
  •  Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

8. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

9. Присъствието, закупуването на тръжни книжа и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл.83, ал.1, ал.3, 4, 5 и 6 от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград.

При закупени тръжни документи и заявено участие чрез подаване на оферта само от един кандидат, търгът се отлага с една седмица. Повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на 08.07.2021г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на 07.07.2021г. и определям краен срок за подаване на тръжни документи  до 16.00 часа на 07.07.2021г.

 

10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.81, ал.1 т. 1 от  НРПРУОИ най-малко 15 дни преди датата на провеждане на търга в един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Коментарите са изключени!