Обявление

 

                         На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 816 от  16.06.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III  в кв.3443   по плана на гр.Велинград   ,  както следва :

                     - с плана за регулация се променя  отреждането на УПИ III –2381,6521,6522 в ново:  УПИ  III – 3209  „За Търговия,услуги,хотел,ресторант,спа-център и външен басейн“ в същия квартал  съгласно зеления цвят в скицата-идейно предложение;

  - с  проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда  ново застроително петно – свободно застрояване , като се спазят  сервитутите  от  съседните имоти съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение. Параметрите на застрояване са: етажност – до 3 етажа, а Кинт = 1,2 и плътност на застрояване 60%, мин.оз.площ –40%.

   Устройствената зона , в която попада имота , е „Жм“.

Коментарите са изключени!